'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Kabal Guide by johnx  (Przeczytany 4147 razy)

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Kabal Guide by johnx
« dnia: Września 18, 2013, 05:26:38 pm »
Kabal jest postaci? ofensywn?, jednak czasem u?ywany jest te? do gry defensywnej.

Najlepiej sprawuje si? w?a?nie w napieraniu na przeciwnika. Kabal nigdy nie by? i nigdy nie b?dzie postaci?, której combosy s? mocn? stron?. Kabal s?u?y do robienia sieczki z mózgu przeciwnika co jest g?ównym powodem dla którego znajduje si? na szczycie listy tier.

1. Podstawy.
Czyli jak gra?, aby wygrywa?? Na to pytanie jest tyle odpowiedzi ilu zaawansowanych graczy u?ywaj?cych Kabala. Podstawow? spraw? jest opanowanie Nomad Dash Cancel (anulowanie Nomad Dash'a). NDC pozwala na cancelowanie string'ów, co z kolei umo?liwia nam napiera? bez przerwy na blokuj?cego przeciwnika. Kolejn? wa?n? rzecz? jest opanowanie Instant Air Gas Blast (IAGB), które s? skuteczne tylko wtedy kiedy Kabal znajduje si? w powietrzu w odleg?o?ci jak najmniejszej od pod?ogi. S? to 2 podstawowe rzeczy, które czyni? Kabala naprawd? mocn? postaci? i bez ich opanowania, raczej tylko wyg?upimy si? graj?c nim online ;)2. Ataki specjalne.
Specjale odgrywaj? bardzo wa?n? rol? je?li chodzi o posta? Kabala. Od razu zaznaczam, ?e w wersji EX op?aca si? robi? jedynie Nomad Dash'a, w pozosta?ych przypadkach jest to marnotrastwo paska.

- Gas Blast (b, b, 1) - wykonywana na ziemi cz?sto zostaje ukarana przez przeskakuj?cego nad ni? przeciwnika. Mo?na stosowa? ten specjal stoj?c w mniej wi?cej 3/4 ekranu od przeciwnika. Mo?e zosta? u?yta jako Anti-Air, jednak jest to bardziej ryzykowne ni? op?acalne. Cz??ciej stosuje si? 'powietrzn?' wersj? tego ciosu (AGB), czyli wykonujemy go znajduj?c si? w powietrzu. Przydaje si? to przy budowie paska, b?d? przy próbie unicestwienia defensywnego przeciwnika. Odpowiednio u?yty AGB jest ?wietnym Anty-Airem. AGB daje równie? mo?liwo?? unikni?cia klona Sub-Zero b?d? spina Kung Lao (wykonuj?c AGB, Kabal przesuwa si? w powietrzu odrobin? do ty?u). Ewentualnie mo?na u?ywa? AGB do zonowania, jednak nie jestem zwolennikiem defensywy. Wzmocniona wersja raczej bezu?yteczna.

- Tornado Slam (d, b, 2) - specjal stosowany g?ównie na kucaj?cych przeciwników. 100% safe on block (nawet zablokowany, nie mo?e zosta? ukarany). Dobrze wykorzystywa? go w presji NDC, lub jako zako?czenie combosów je?li mamy pewno?? ?e ten ostatni cios zabije przeciwnika. Z EX Tornado Slam raczej si? nie korzysta.

- Buzssaw (b, b, 3) - bardzo cz?sto stosowany specjal uderzaj?cy na low. Z bliska karalny, bezpiecznie mo?na stosowa? z odleg?o?ci 3/4 ekranu, lub gdy mamy pewno?? ?e przeciwnik nie zd??y kucn??. Mo?na te? stosowa? przy presji NDC, jednak s? lepsze rozwi?zania. Cz?sto skuteczny wakeup, jednak jeszcze cz??ciej karany. Przydaje si? w walce ze spamuj?cymi lub defensywnymi postaciami. EX Buzssaw raczej rzadko u?ywany, mo?e si? przyda? jedynie jako finisher.

- Nomad Dash (b, f, 4 [b + blok canceluje]) - specjal, w którym tkwi ca?a pot?ga Kabala. G?ównym wykorzystaniem NDC jest oczywi?cie presja. Nomad Dash'em mo?na cancelowa? praktycznie wszystkie string'i. Nomad Dash mo?na cancelowa? dowolnym ze specjali co jest przydatne w tzw. mindgames (g?ównie u?ywa si? Tornado Slam lub Buzzsaw). Dzi?ki cancelowaniu Nomad Dash'a Kabal mo?e przemieszcza? si? swobodnie po planszy, bez obaw ?e zostanie z?apany na blok. Wzmocniona wersja ND pozwala z?apa? skacz?cego przeciwnika, lub co cz?sto ratuje sporo paska ?ycia, wyrwa? si? z presji przeciwnika. Specjal w obu wersjach (normal/ex) jest karalny na bloku (full combo).3. Startery combosów.

- 1, 1, b4 - 13 klatek, b4 uderza na low co daje nam mo?liwo?? wrzucenia dowolnego ze specjali. Starter raczej niepraktyczny.

- b1, 2, 1 - 13 klatek, najcz??ciej stosowany starter, bardzo praktyczny. Po b1, 2 mo?na wsadzi? dowolny specjal. Przydatne przy presji NDC.

- 2, 1, 2 - 9 klatek, ostatni cios daje Overhead'a. Stosuje si? to g?ównie jako punisher, lub zako?czenie presji NDC (to drugie raczej rzadko).

- f3, 2 - 13 klatek, podstawowy string stosowany przy presji NDC.4. Combosy.

- jip, b1, 2, 1, 2, 2, nd, jk, agb, f4 - combo midscreen, cz?sto stosowane w walce online, bardzo proste do wykonania, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q-YcDuN77fI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=q-YcDuN77fI</a>


- jip, b1, 2, 1, jk, agb, b1, 2, 1, b1, 2, 1, b1, 2, 1, f4 - combo w cornerze, proste i przyjemne, pozwala na kontynuowanie presji w cornerze(!) gdzie ma?o kto próbuje kontrowa? pressure.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pWtrcH85etE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pWtrcH85etE</a>


- aa2, 2, nd, jk, agb, f4 - combo anti-air, bardzo praktyczne, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=r17Q4nzbLNI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=r17Q4nzbLNI</a>


- iagb, f3, 2, nd, jk, agb, f4 - combo anti-air, tym razem z wykorzystaniem AGB, bardzo przydatne, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zhc21a-sHro" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zhc21a-sHro</a>


- d1, f3, nd, jk, agb, f4 - combo stosowane przeciwko teleportom postaci takich jak Kung Lao czy Cyrax. Wymaga szczególnego timingu, czasami lepiej po prostu zrobi? EX Nomad Dash w takiej sytuacji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=igceilzqM2g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=igceilzqM2g</a>
5. NDC Pressure.
Czyli najwa?niejsza rzecz do opanowania je?li idzie o gr? Kabalem. Dobrze najpierw nauczy? si? cancelowa? podstawowe stringi. Warto wi?c si? nauczy? takich rzeczy jak:

- b1, ndc - stosuje si? to najcz??ciej w combosach, jednak w presji te? nieraz si? przydaje, nie nadu?ywa? - mo?ne zosta? ?atwo skontrowane.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ONnS7E0FNxA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ONnS7E0FNxA</a>


- b1, 2, ndc - na pewno jest to dobre przy mixowaniu, mo?emy tym nieraz zmyli? przeciwnika, który pu?ci blok i praktycznie wystawia si? na full combo.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zOgOezZi84k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zOgOezZi84k</a>


- f3, ndc - wymaga bardzo dobrego opanowania, nale?y wykonywa? to bardzo szybko. Stosuje si? to najcz??ciej kiedy chcemy albo jak najszybciej zdewastowa? blokuj?cego przeciwnika, albo zmyli? go i zmusi? do puszczenia bloku - z do?wiadczenia wiem ?e najcz??ciej w?a?nie po anulowaniu f3 nomad dashem, przeciwnik próbuje skontrowa? presj? i uderza na low. O tym jak to wykorzysta?, poni?ej.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xw22zlXWO4g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xw22zlXWO4g</a>


- f3, 2, ndc - jest to najcz??ciej stosowane przy presji NDC. Zbiera najwi?cej cheap damage ze wszystkich mo?liwo?ci przy ndc pressure.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R6J_8kbWW80" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=R6J_8kbWW80</a>


- string, nd, cancel przy u?yciu specjala (buzzsaw/tornado slam) - jest to na pewno bardzo skuteczna technika je?li chcemy jak najszybciej zada? przeciwnikowi jak najwi?kszy damage. Wa?ne jest aby pami?ta? ?e Nomad Dash mo?e by? anulowany przez dowolny special (oczywi?cie z wyj?tkiem samego nd :P). I tak, je?li przeciwnik uparcie trzyma blok, a my chcemy zmusi? go do dzia?ania, ew. zapobiec kontrze z jego strony, stosujemy bardzo prost? technik?. Po prostu wykonujemy jeden ze stringów który cancelujemy nomad dashem, którego z kolei anulujemy za pomoc? specjala - buzzsaw (je?li mamy pewno?? ?e przeciwnik wstanie/nie kucnie) lub tornado slam (je?li wiemy ?e przeciwnik kucnie/nie wstanie).

Cancelowa? nomad dashem mo?emy nie tylko podane wy?ej stringi. Kto? chce cancelowa? 2, 1? Czemu nie? A mo?e samo 2, ew. samo 1? Nic prostszego. Ja poda?em tylko te najcz??ciej stosowane metody presji. Mixowa? oczywi?cie mo?na, im wi?cej tym lepiej. Po prostu dzi?ki temu ?atwiej zmyli? przeciwnika i z?apa? go na combo, lub powstrzyma? od próby kontrataku. Cytuj?c najlepszego operatora Kabala w tym kraju, Moonspella: NIE POPADAJ W SCHEMATY, MUSISZ MIXOWA?!


Teraz kolejna wa?na sprawa. Presja z wykorzystaniem samych wy?ej opisanych stringów nie zawsze ko?czy si? dobrze. Praktycznie ka?dy gracz podejmuje prób? wydostania si? spod presji, no bo kto normalny siedzi pod blokiem i patrzy jak jego pasek jest poch?aniany przez cheap damage? Oto kilka sytuacji i rady jak sobie z z nimi poradzi?:

- przeciwnik uderza na low (d3/d4). Jest to najcz??ciej stosowane przy próbie kontrataku. Kiedy ju? mamy pewno?? ?e przeciwnik podejmie tak? prób? najlepiej u?y? f3, ndc, po czym szybko zrobi? EX Dasha. W wi?kszo?ci przypadków dzia?a: nie nadziejemy si? na blok, jedynie z?apiemy na armour cios. Co zrobi? gdy jednak nie mamy paska aby zrobi? EX Dash? Tutaj jest kilka wyj?? - mo?na albo uderza? na low (d1, d3, d4) po zrobieniu ndc, albo po prostu u?y? f3 i nd (nie cancelujemy dasha). W drugim wyj?ciu pozostaje si? modli?, ?eby przeciwnik nie przytrzyma? bloku, wi?c jest to ?rednie rozwi?zanie.

- przeciwnik robi jaki? special move (np. spin Kung Lao). Wymaga to dobrego timingu, wr?cz perfekcyjnego, ale jest za to cholernie skuteczne. W tym przypadku najlepiej po zrobieniu ndc przytrzyma? blok i ukara? przeciwnika. Mo?na te? wykorzysta? EX Dasha, co jednak wymaga piekielnie szybkich palców i zerowego delay w walce online.

- przeciwnik ucieka - od razu powiem - tak, to jest mo?liwe. Przeciwnik mo?e uciec na kilka sposobów - albo odskok, albo teleport itp. Raczej trudno jest zareagowa? na czas, jednak EX Dash powinien rozwi?za? spraw?. Zawsze mo?na te? spróbowa? u?y? f4, co mo?e okaza? si? skuteczne.

Wszystkie te sytuacje mo?na rozwi?za? równie? za pomoc? Flash Perry, czyli podje?d?amy do przeciwnika za pomoc? EX Nomad Dash (np. do Kunga wykonuj?cego spina), ?apiemy cios na armour, cancelujemy EX ND i zaczynamy standardowo combo korzystaj?c ze startera b1, 2, 1, mixup. Jest to chyba najbardziej skillowa zagrywka w ca?ej grze. Sam wykona?em j? tylko kilka razy. Wymaga to na pewno sporej precyzji i timingu.6. NDC Mindgames.
NDC mo?na wykorzystywa? nie tylko w presji, ale i w tzw. mindgames. Wiem, ?e si? powtarzam, ale Nomad Dash mo?e zosta? anulowany przez jakikolwiek specjal (gas blast/tornado slam/buzzsaw). Mindgames polegaj? na zwodzeniu przeciwnika. Cz?sto stosowan? technik? jest zoning iagb, i kiedy przeciwnik si? tego najmniej spodziewa, przybli?enie si? do niego za pomoc? Nomad Dasha i anulowanie go za pomoc? buzzsaw (je?li przeciwnik stoi) lub tornado slam (je?li kuca). Do mindgames zalicza si? tak?e wykorzystanie cancelów za pomoc? specjali przy presji NDC. Oczywi?cie mo?na tak?e wykorzystywa? NDC w ?rodku pola. Np. wykona? kilka razy NDC po czym po prostu wykona? ND kiedy przeciwnik jest pewien ?e to kolejna podpucha (to raczej bardzo ryzykowne). Mo?liwo?ci jest na pewno du?o, jednak trzeba uwa?a? aby nie nadzia? sie na blok i nie z?apa? kary.7. 'Kabal Imba', 'I cant get out of this pressure', 'Kabal should be banned', czyli synonimy s?owa 'sukces'.

Czasami spotyka?em si? z lud?mi, którzy po prostu hejtowali moj? posta? i narzekali, ?e jest niezbalansowana i powinna zosta? wyrzucona z gry, b?d? powinno si? jej odebra? np. NDC. Jak dla mnie 'p?acz' takiej osoby jest wyznacznikiem odniesionego sukcesu w walce online. Kabal jest najmocniejsz? postaci? w grze, paradoksalnie jednak jest praktycznie niespotykany online. Powód tego jest jeden, a mianowicie, Kabal jest postaci? bardzo trudn?. Samo opanowanie NDC wymaga kilkunastu godzin w Practice i 10x tyle w walkach z ?ywym graczem. Nieraz mi si? ju? zdarzy?o, ?e kto? widz?c ?e nie jest w stanie skontrowa? presji, po prostu wychodzi? z gry. Przyczyn? tego wszystkiego jest nap?yw ludzi, którzy nie maj? poj?cia o Mortal Kombat. Dobry gracz zawsze doceni Kabala i nawet je?li przegra do zera, napisze 'ggs'. ;)8. This is the end...
Czyli napisy ko?cowe. Warto wspomnie?, ?e nie jestem jakim? wybitnym graczem. Do Moonspella mi daleko i wiem o tym. Gram dopiero od 3 lipca (czyli od premiery MK9 na PC). Jeszcze przed rozpocz?ciem prac nad poradnikiem (ba! wtedy nawet nie przysz?o mi do g?owy ?eby pisa? w?asny guide) konsultowa?em si? z Moonspellem, któremu po raz kolejny dzi?kuj? za dobre rady i cierpliwo?? przy t?umaczeniu mi wszystkiego. :D Techniki opisane przez Moonspella ju? nieraz przyda?y mi si? w walkach online.

Poradnik oczywi?cie nie jest zamkni?ty. Je?li o czym? nie wspomnia?em, dajcie zna? w tym temacie. B?d? wdzi?czny za wszystkie rady odno?nie rozbudowania tego guide. ;)

BTW. Wiem ?e na forum jest równie? guide Moonspella. Pewnie jest bardzo podobny pod wieloma wzgl?dami. Nic bardziej trafnego, po prostu uczy?em si? gra? Kabalem z poradnikiem Moonspella i s?u?y? mi on za wzór do napisania tego guide. ;) Wiem, ?e mój poradnik nie jest a? tak dobry jak jego, jednak nie mog?em si? nie podzieli? nim tutaj, skoro wrzucam go te? na portal Immortala, który sam poprosi? mnie o  to abym takie co? stworzy?. Mam nadziej?, ?e komu? si? przydadz? moje wypociny. :)
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2013, 05:08:03 pm wysłana przez johnx »

Offline sla

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 365
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
 • PSN ID: king-sla
Odp: Kabal Guide by johnx
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2013, 11:01:22 am »
Pi?kne, po prostu pi?kne :)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Kabal Guide by johnx
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2013, 11:53:49 pm »
Dzi?ki! Mega pro.

(spoiler)
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2013, 03:51:15 am wysłana przez johnx »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Postacie: Kabal

Zaczęty przez Gizmo94pl « 1 2 3 » Kabal

31 Odpowiedzi
12306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2011, 03:27:59 pm
wysłana przez KaroxPL
15 Odpowiedzi
7134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2011, 12:16:15 am
wysłana przez OnizukaPM
5 Odpowiedzi
4858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 12:05:57 am
wysłana przez Nice_Boat
7 Odpowiedzi
4797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 03:54:25 pm
wysłana przez WolfBogard