'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Filx

Strony: [1]
1
Ogólne / Kanoniczne Endingi
« dnia: Marca 14, 2019, 12:55:18 pm »
Taki temat zosta? poruszony przez u?ytkowników TYM, zaskoczy?o mnie, ?e wi?kszo?? osób by?a przeciw, wi?c chcia?bym wiedzie?, jak Wy to widzicie.

Otó? chodzi o pewn? zmian? w ogólnym za?o?eniu zako?cze? postaci po przej?ciu klasycznej drabinki. Obecnie s? one alternatywnymi, w wi?kszo?ci niekanonicznymi, wersjami historii, które zak?adaj?, ?e posta?, któr? przeszli?my ladder pokona?a g?ównego bossa gry zamiast protagonisty Story Mode.

Zmiana mia?aby polega? na tym, ?e zamiast opowie?ci "co je?li" ogl?daliby?my jak?? histori? z ?ycia danej postaci- po zako?czeniu g?ównej fabu?y ze Story, w jej trakcie albo nawet przed ni?. Ta historia oczywi?cie by?aby kanoniczna i zgadza?a si? zarówno z g?ówn? histori?, jak i pozosta?ymi endingami. Np. zamiast zako?czenia "D'Vorah wyklu?a z Shinnoka super rój i podbi?a wszystkie ?wiaty" dostaliby?my "po pora?ce Shinnoka D'Vorah zosta?a pozostawiona sama sobie, ?ciga?o j? SF, wi?c zrobi?a co?/zawar?a przymierze z kim?/odnalaz?a co?". Historia troch? bardziej przyziemna, ale jednak maj?ca rzeczywiste znaczenie dla historii tej wojowniczki. Zbli?one do tej idei endingi maj? w MKX np. Cassie Cage, Kenshi, Takeda czy Kung Lao, bo s? to historie, które mog?yby si? wydarzy? w ?wiecie MK i by? kontynuowane w nast?pnych ods?onach.

Ja widz? w tym ogromne plusy. Przede wszystkim przyjm? z ch?ci? wszystko, co jaki? sposób rozszerza lore MK, bo nie oszukujmy si?, krótka historyjka raz na cztery lata to zdecydowanie za ma?o.
Poza tym to by?oby tak?e rozwini?cie ka?dej postaci z osobna, zw?aszcza tych, które maj? ma?o czasu w Story Mode. Szczególnie du?o da?oby to typowym jobberom- bad-assom z wygl?du, backstory i movesetu, ale dostajacymi po mordzie od ka?dego kto akurat przechodzi (patrz Baraka, Reptile, Ermac). No i oczywi?cie postacie spoza rosteru typu Kai czy inna Tasia znalaz?yby miejsce w nowej linii czasowej.

Jak Wy podchodzicie do tej sprawy? Wolicie tak jest jest obecnie, czyli uczynienie z danej postaci najwi?kszego kozaka, ale tylko na czas trwania scenki, bo to non-canon, czy jednak nieco bardziej przyziemne, ale naprawd? maj?ce miejsce w ?wiecie MK historie? Zapraszam do dyskusji!

2
Nowo?ci / INJUSTICE 2
« dnia: Czerwca 11, 2016, 11:29:20 pm »
Sequel Injustice zosta? kilka dni temu oficjalnie potwierdzony. Szykuje si? sporo zmian wzgl?dem cz??ci pierwszej. Póki co wszystko zapowiada si? bardzo dobrze, szczególnie bior?c pod uwag? jako?? gier od NRS w ostatnich latach. Teraz najbardziej martwi? si? o ewentualne mikrop?atno?ci zwi?zane z nowym Gear System  (swoj? drog? sam system to bardzo dobry pomys?), które mog? zepsuc gr? jeszcze bardziej ni? ?atwe fatality. W ka?dym razie poczekamy, zobaczymy.

Trailer:
http://youtu.be/oDav-JfidL0

Kilka informacji:
http://blog.us.playstation.com/2016/06/08/injustice-2-revealed-coming-to-ps4-in-2017/

Drugi trailer:
https://t.co/mJcOwdx3m8

Strony: [1]