'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Sheeva - poradnik  (Przeczytany 5287 razy)

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Sheeva - poradnik
« dnia: Kwietnia 27, 2011, 07:46:38 pm »
SHEEVA


Na starcie trzeba jasno powiedzie? – nie jest to posta? silna. BA! W nowym Mortal Kombat Sheeva to posta? najwolniejsza, o prawie bezu?ytecznym pocisku i stosunkowo s?abych combosach. Zdecydowanie nie polecam jej osob? chc?cym wymiata? online, gdy? jej opanowanie polega w du?ej mierze na rozbijaniu bloku przeciwnika do czego s?u?? a? trzy jej ataki. Jest to zreszt? jej jedyna zaleta prócz chwytu na ataki z wyskoku. Na plus mo?na zaliczy? kontrolowany teleport z naskokiem na przeciwnika, który mo?emy nieznacznie sterowa? poprzez wykonanie kombinacji D,U i sterowanie go w locie kierunkiem w przód lub w ty?. Sheeva nie nadaje si? do nak?adania pressingu na przeciwnika z powodu bardzo wolnych i czytelnych ciosów, raczej poleca? bym skupienie si? na grze z kontry. Sytuacji nie naprawia fakt, ?e jej rzuty s? w istocie ciosami, które mo?na zblokowa? i nie maj? jako takich w?a?ciwo?ci rzutów. Równie? i kombinacje przy ?cianie nie kosz? mózgu rozbudowaniem i zbieran? energi?. Mimo tych tak wielu przecie? oczywistych wad, warto jednak spróbowa? z tym zawodnikiem swoich si?.

CIOSY SPECJALNE:
Fireball: D~F~BP
Jedyny projectile tej postaci i na nieszcz??cie jeden z najgorszych w ca?ej grze. Wolny, o bardzo d?ugim cast-time’ie. Dzi?ki temu nie ma co marzy? o prowadzeniu spamu na odleg?o??. U?yteczny prawie tylko i wy??cznie jako ko?cówka combosa.

Jump Stomp: D~U
Teleport na przeciwnika jaki znamy z klasycznych ods?on serii w wykonaniu sub-bossów np. O jego u?yteczno?ci przede wszystkim stanowi fakt nieblokowalno?ci. Zalet? jest te? mo?liwo?? sterowania opadaniem poprzez przytrzymanie kierunku w przód lub w ty? podczas wyskoku Sheevy w gór?. Warto odnotowa?, ?e po stompie na przeciwniku, Sheeva znajduje si? w bliskiej mu odleg?o?ci co stwarza opcj? na wykonanie rzutu, b?d? wci?ni?cie nast?pnego combosa. Oczywi?cie przy za?o?eniu, ?e nie nadziejemy si? na chamski Wake-up. Ostatni? zalet? tego ataku jest mo?liwo?? jego wci?ni?cia do combosa, gdy ten zostaje blokowany przez przeciwnika. Stwarza to okazj? do wybrni?cia z potencjalnej kontry z jego strony.

Ground Pound: D~ B~BK
Jeden z najwi?kszych atutów Sheevy. Cios nieblokowany, mo?liwy do unikni?cia jedynie poprzez wyskok. Nie ma mo?liwo?ci jego spamowania z drugiego ko?ca planszy ze wzgl?du na du?y cast-time. Niew?tpliwie jest to jednak absolutny niezb?dnik w combosach przy których nie podbijamy przeciwnika. Jeden z trzech ataków potrafi?cych rozbi? gard? przeciwnika i tym samym unikn?? kary na potencjalnym jego bloku.

Grab and Punch: B~F~FK
Jako atak specjalny jest raczej s?aby bo blokowalny i z krótkiego dystansu z którego bardziej praktyczne jest wykonanie rzutu b?d? szybkiej serii. Nie mo?na mu jednak odmówi? mocy któr? wida? zw?aszcza w po??czeniu w combosach. Chwyta zarówno postacie na ziemi, jak i te znajduj?ce si? w powietrzu na wysoko?ci r?k Sheevy. Zdecydowanie warto u?ywa? pod ?cian? w wyko?czeniach wszelkich kombinacji tym bardziej, ?e ?ciana zapewnia gwarantowany chwyt bez wzgl?du na wysoko?? podbicia przeciwnika.

Anti-Air Grab: D~ F~FP
?wietny anty-air do karania wszelkiego rodzaju spamerów ciosów z wyskoku. Sheeva szczytem mobilno?ci nie jest, ale dzi?ki temu zagraniu skutecznie uniemo?liwia przeskoki za siebie. Dodatkowym atutem jest mo?liwo?? podpi?cia tego ataku do juggli, jednak ze wzgl?du na obra?enia, poleca si? „Grab and Punch”. Równie? najlepiej chwyta? po jugglu przy ?cianie, gdy? najpewniej „siada”.

Low Grab: D~B~ FK
W zasadzie najmniej u?yteczny cios specjalny. Nic doda? nic uj??. W walce z przeciwnikiem nie zdarzy?o mi si? ani razu go u?y?.
 
WYKO?CZENIA:
Fatality 1 - Stripped Down: F~D~D~F~FP (Sweep)
Fatality 2 - Lend a Hand: F~B~F~B~BK (Sweep)
Babality: D~D~D~B~BK (Jump)
Stage: D~D~D~D~FP (Varies)


COMBOSY:
FP,BP,B+FP [MID JUGGLE STARTER]      
   |   - - >   F DASH - - > FP,BP,B+FP [6 HIT 17%]
   |   - - >   F DASH - - > B+BP [4 HIT 15%]
   |   - - >   F DASH - - > FP,BP,B~F~FK [12 HIT 25%]
   |   - - >   F DASH - - > FP,BP,EX B~F~FK [11 HIT 27%]
   |   - - >   F DASH - - > FP,BP,D~F~FP [8 HIT 22%]
   |   - - >   F DASH - - > FP, BP,EX D~F~FP [8HIT 25%]
   |   - - >   F DASH - - > FP,B+BP,F+FP [6 HIT 22%]
   |   - - >   F DASH - - > FP, D~F~FP [5 HIT 20%]
   |   - - >   F DASH - - > FP, EX D~F~FP [5 HIT 22%]
   |   - - >   F DASH - - > F+FK [4 HIT 18%]
   |   - - >   F JUMP - - > FK  lub  BK [4 HIT 15%]

Kombinacje z szybkim starterem idealnym wprost na ataki z kontry.  Warto zwróci? uwag? zw?aszcza na kombinacj? za 25% HP bez u?ycia EX. ?atwa w wykonaniu i bardzo efektywna. W razie uderzenia na blok mo?na po drugim ciosie przy starterze wsadzi? nieblokowany stomp co pomaga wybrn?? z ewentualnej kontry przeciwnika. Wymagany jest do tego niestety du?y refleks.

B+BP, FP+BP [LOW JUGGLE STARTER]
        |   - - > B~F~FK [9 HIT 31% - GLITCHED? – WALL GWARANT]
        |   - - > EX B~F~FK [8 HIT 34% - GLITCHED? – WALL GWARANT]
        |   - - > D~F~BP [3 HIT 26% - NO WALL ONLY]
        |   - - > EX D~F~BP [3 HIT 27% - NO WALL ONLY]
        |   - - > D~F~FP [5 HIT 27% - WALL ONLY]
        |   - - > EX D~F~FP [5 HIT 31% - WALL ONLY]

Zalet? tych combosów jest konieczno?? ich blokowania z kucni?cia. Dzi?ki temu mamy wi?ksz? szans? ich "wsadzenia". Dodatkowo kombinacje te s? wr?cz ?opatologicznie ?atwe, a zbieraj? konkretn? ilo?? ?ycia. Przy ?cianie jest to absolutny faworyt. Jedynym minusem jest do?? du?y cast-time pierwszego uderzenia.

B+FP,B+BP [MID STUN]
   |   - - > B~F~FK [9 HIT 22%]
   |   - - > EX B~F~FK [8 HIT 24%]
   |   - - > D~F~BP [3 HIT 16%]
   |   - - > EX D~F~BP [3 HIT 18%]
   |   - - > ON GUARD - - > D~B~BK [1 HIT 8% GUARD BREAK]
   |   - - > ON GUARD - - >EX  D~B~BK [2 HIT 15% GUARD BREAK]

Kombinacje nie wymagaj?ce podbi? zawsze s? w cenie, gdy? nie wymagaj? DASHowania. Zalet? powy?szych jest fakt, ?e nawet gdy przeciwnik blokuje, mamy szans? wyj?? obronn? r?k? rozbijaj?c jego gard?.

BP,FP,BP [MID STUN]
   |   - - > B~F~FK [10 HIT 23%]
   |   - - > EX B~F~FK [10 HIT 23%]
   |   - - > X-RAY  [7 HIT 36% GUARD BREAK]
   |   - - > D~B~BK [4 HIT 15% GUARD BREAK]
   |   - - > EX D~B~BK [5 HIT 22% GUARD BREAK]

Kolejne kombinacje nie wymagaj?ce podbi?. Na uwag? zas?uguj? zw?aszcza te rozbijaj?ce blok, w tym i jeden z dwóch gwarantowanych X-RAYów jakie Sheeva ma w swoim arsenale. Zalet? tych combosów jest ?atwo?? ich pocz?tku, dzi?ki czemu nie trzeba b?yszcze? refleksem by dostosowa? si? do sytuacji (garda przeciwnika/brak gardy). Gdy combos nie jest blokowany, zdecydowanie polecam u?ywa? ciosu z chwytem (kombinacja 10 HIT za 23%). Co prawda X-RAY jest mo?liwy do unikni?cia gdy przeciwnik si? blokuje, jednak musi si? on wykaza? do?? sporym refleksem. Dlatego te? jest to kombinacja w miar? bezpieczna.

BP,FP,BP,F+FP [MID JUGGLE STARTER]
   |   - - > D~F~BP [5 HIT 23%]
   |   - - > EX D~F~BP [5 HIT 25%]
   |   - - > B~F~FK [11 HIT 28% - WALL ONLY]
   |   - - > EX B~F~FK [10 HIT 30% - WALL ONLY]
   |   - - > D~F~FP [7 HIT 25%]
   |   - - > EX D~F~FP [7 HIT 28%]

Jedne z najlepszych combosów tej postaci. Zdecydowanie nadu?ywa?.

F+FK [LOW STUN]
   |   - - > D~F~BP [2 HIT 15%]
   |   - - > EX D~F~BP [2 HIT 17%]
   |   - - > D~B~BK [2 HIT 12% GUARD BREAK]
   |   - - > EX D~B~BK [3 HIT 19% GUARD BREAK]
   |   - - > B~F~FK [8 HIT 21%]
   |   - - > EX B~F~FK [7 HIT 24%]
   |   - - > X-RAY [5 HIT 36% GUARD BREAK]

BARDZO przydatne i BARDZO ?atwe kombinacje. Drugi gwarantowany X-RAY to podstawa zw?aszcza, ?e poprzedzaj?cy go cios nog? ma tu raczej rol? kontroln? i utrzymuje przeciwnika na ziemi. Mimo mniejszej ilo?ci uderze?, zbiera identyczn? energi? co wy?ej opisana, bardziej rozbudowana wersja. Zalet? tych kombinacji jest niew?tpliwie pocz?tek poprzez uderzenie na nogi (konieczno?? bloku z kucni?cia).

FK, FK [MID JUGGLE STARTER]
        |   - - > B~F~FK [9 HIT 24%]
        |   - - > EX B~F~FK [8 HIT 26%]
        |   - - > D~F~FP [5 HIT 21% WALL ONLY]
        |   - - > EX D~F~FP [5 HIT 24% WALL ONLY]
        |   - - > D~F~BP [3 HIT 20% WALL ONLY]
        |   - - > EX D~F~BP [3 HIT 21% WALL ONLY]

Bardzo proste kombinacje, które s? w zasadzie do zrobienia bez jakiegokolwiek do?wiadczenia gry t? postaci?. Trzeba jednak wzi?? poprawk? na fakt, ?e cast-time pocz?tkowej sekwencji jest stosunkowo d?ugi.

Tyle na dzie? dzisiejszy. Mo?liwe, ?e ju? wi?cej cudów ni? nie wyci?gn?. Zabrak?o oczywi?cie combosów ze zmian? zawodnika, ale na do mo?e jeszcze przyjdzie czas. Teraz czekam na wasz odzew odno?nie tej postaci, bo jak ju? pisa?em - wszystkie sugestie mile widziane!


« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2011, 11:09:52 pm wysłana przez Luna »

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Sheeva
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2011, 11:14:23 pm »
Poprawi?em nieco tekst, doda?em opisy ciosów specjalnych i nieco zmieni?em opisy combosów.

N'joy people.

Offline Dumian

 • Administrator
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 44
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Honmaru
 • PSN ID: DumianPL
Odp: Sheeva - poradnik
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2011, 02:54:05 pm »
Powy?szy poradnik powsta? w oparciu o poprzedni? legend? (kliknij aby zobaczy?), obecnie stosujemy now?, która przyj??a si? jako notacja mi?dzynarodowa i uniwersalna - znajdziecie j? w temacie z poradnikiem ogólnym dotycz?cym systemu gry Mortal Kombat.

FP – front punch - 1 (domy?lnie kwadrat na PS3)
BP – back punch - 2 (domy?lnie trójk?t na PS3)
FK – front Kick - 3 (domy?lnie krzy?yk na PS3)
BK – back Kick - 4 (domy?lnie kó?ko na PS3)

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
2 Odpowiedzi
5679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2009, 12:48:00 pm
wysłana przez johnx
7 Odpowiedzi
5556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2012, 10:42:51 pm
wysłana przez sla
Sektor - poradnik

Zaczęty przez Luna Sektor

7 Odpowiedzi
6886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2011, 02:53:59 pm
wysłana przez Dumian
9 Odpowiedzi
22362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2011, 07:13:02 am
wysłana przez Sicku
0 Odpowiedzi
3419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2013, 12:52:38 pm
wysłana przez sla