'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Poradnik Quana - kombosy i kilka podstawy  (Przeczytany 3416 razy)

Offline sla

  • U?ytkownik
  • Wiadomości: 365
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
  • PSN ID: king-sla
Poradnik Quana - kombosy i kilka podstawy
« dnia: Lutego 02, 2013, 12:52:38 pm »
QUAN CHI

Oznaczenia:

u - góra
d - dó?
b - ty?
f - przód

PS3:
1 - []
2 - /\
3 - X
4 - O

X360:
1 - X
2 - Y
3 - A
4 - B

jip - uf+1_2
dash - ff
uppercut - d+2

Specjale:
telestomp: db3
skull: db2
trance: bf3
rune: db1 (c) / df1 (m) / dbf1 (f)
boost: db4

KOMBOSY

* MIDSCREEN [dmg/dmg z jip na pocz?tku]

 1: jik~telestomp                             [13%]
 2: 11~telestomp                            [12%/15%]
 3: f12~trance, 11~telestomp_rune(c)_skull   [18%/22%]

 4: u3~trance, 11~telestomp_rune(c)_skull      [16%]
 5: u3~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [18%]
 6: u3~trance, jip, b31+2, dash, uppercut      [24%]
 7: u3~trance, jip, b21, dash, b21, dash, uppercut   [29%]

 8: b11~trance, 11~telestomp_rune(c)_skull         [21%/25%]
 9: b11~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull [24%/27%]

10: b31+2, dash, 212~trance                                          [20%/23%]
11: b31+2, dash, 212~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull      [29%/32%]
12: b31+2, dash, 212~trance, jip, 21~telestomp_rune(c)_skull      [30%/33%]
13: b31+2, dash, b21, dash, b11~trance, jip, b31+2, dash, uppercut    [36%/41%]

14: 21~EX rune, b31+2, dash, 212~trance, 11~telestomp         
15: 21~EX rune, b31+2, dash, 212~trance, jip, 11~telestomp
16: 21~EX rune, b31+2, dash, 212~trance, jip, 11~telestomp, 21~EX rune

19: f12~trance, b21, dash, b21, dash, uppercut            [32%/35%]
20: 112~trance, b21, dash, b21, dash, Uppercut            [32%/35%]
21: 112~trance, jip, b21, dash, b21, dash, uppercut         [35%/38%]
22: b11~trance, b21, dash, b21, dash, uppercut            [33%/36%]
23: b11~trance, jip, b21, dash, b21, dash, uppercut         [35%/38%]
24: b21, dash, b21, dash, b11~trance, jip, b31+2, dash, uppercut   [37%/43%]
25: b21, trance, jip, b21, dash, b21, dash, uppercut         [38%/41%]
26: b21, trance, jip, b21, dash, b21, dash, 112~rune(f)         [41%/44%]


* CORNER

1: b21, b21, b21, uppercut                         [33%/36%]
2: b21, b21, b11~trance, b31+2, uppercut           [38%/41%]
3: b21, b21, b21, b11~trance, b31+2, uppercut   [43%/?46%?]


* ANTI-AIR

1: njp, dash, 212~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull              [25%]
2: njp, dash, b21, dash, 11~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [28%]
3: njp, dash, b21, dash, 11~trance, jip, b31+2, dash, uppercut      [33%]
4: njp, dash, b21, dash, b11~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [31%]
5: njp, dash, b21, dash, b11~trance, jip, b31+2, dash, uppercut      [35%]

6: d1~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [18%]
7: d1~trance, jip, b31+2, dash, uppercut      [23%]
8: d1~trance, jip, b21, dash, b21, dash, uppercut   [31%]

 9: 1, dash, 112~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [23%]
10: 1, dash, 112~trance, jip, b31+2, dash, uppercut      [27%]

11: b1~trance, jip, 11~telestomp_rune(c)_skull   [18%]
12: b1~trance, jip, b31+2, dash, uppercut   [24%]
13: b1~trance, jip, b21, dash, b21, uppercut   [30%]


STRATEGIA I TAKTYKA

Quan Chi to posta?, która jest niezwykle gro?na, gdy ma pasek z uwagi na nieblokowalny EX rune. Mixupy z b31+2~EX rune/trance, 212~EX rune, czy f12 mog? dzia?a? jako mindfucki. Wyka?czanie kombosów telestompem, rune (równie? EX) oraz skullem (równie? EX) zostawia stoj?cego przeciwnika wy??czaj?c wakeupy. Quan dysponuje równie? bardzo szybkim uppercutem, który dzia?a jako AA i wyko?czenie w kombinacjach. Nale?y pami?ta?, ?e Quan Chi nie jest szybk? postaci? i cierpliwo?? to oprócz budowania i wykorzystania paska, g?ówny klucz do sukcesu. Przy czym nie wolno pozwoli? da? si? zrushowa? i zamkn?? w kornerze.


* SPECJALE

Telestomp (Skydrop)
Ka?de kombo mo?na linkowa? w telestomp. Co wa?ne, nie knockdownuje przeciwnika przez co wy??cza wakeupy i stanowi setup dla Rune Trap (21~EX rune). Nie ma sensu marnowa? paska na EX, chyba ?e zabije przeciwnika. W trakcie wykonywania mo?na trzyma? przód lub ty?, dzi?ki czemu wyl?dujemy przed lub za przeciwnikiem i mo?emy rozpocz?? pressing - szczególnie u?yteczne przeciwko pocz?tkuj?cym graczom; telestomp z przesuni?ciem idealnie wspó?gra z kombinacjami zaczynaj?cymi si? od b312 - uwaga na do?wiadczonych graczy, bo mog? natychmiast przej?? do kontry. Nie u?ywa? przy wymianie z przeciwnikami, którzy maj? szybkie recovery na swoich projectilach.

Trance (EX)
Ma zasi?g na ok. 3/4 ekranu. Mo?na linkowa? w kombinacjach. Przy wymianie projectilami zawsze wchodzi i daje przewag?. Wersja EX zjada pasek przeciwnikowi. Najlepsze narz?dzie do budowania paska - 12 trance'ów nabija 1 pasek.

Rune (EX)
EX Rune jest nieblokowalne i ?apie w powietrzu. Mo?na linkowa? w stringach, co jest skuteczne zw?aszcza na blokuj?cego przeciwnik. Nie knockdownuje przeciwnika przez co wy??cza wakeupy. Warto równie? próbowa? krótki string 212~EX rune (Rune Trap) po og?uszeniu przeciwnika telestompem.

Skull (EX)
Mo?na linkowa? w stringach. Nie knockdownuje przeciwnika przez co wy??cza wakeupy. Wersja EX og?usza przeciwnika na wystarczaj?co d?ugi czas, aby zrobi? cross jump i rozpocz?? kolejn? kombinacj?,
np.: b31+2, dash, 212~trance, jip, 21~EX skull, jip, 212~EX rune, dash, 212~EX rune

Boost (EX)
Wersja podstawowa losowo daje boosta na zdrowie lub na damage. Damage zwi?ksza obra?enia o ok. 50%. Niestety losowy charakter przyznawania premii sprawia, ?e boost jest ma?o u?yteczny. Wersja EX daje premi? zarówno na zdrowie jak i obra?enia, jednak w praktyce szkoda marnowa? na to pasek.

BUDOWANIE PASKA

Quan staje si? neizwykle gro?ny, jak ma pasek. Kluczem do sukcesu zatem jest nauczy? si? jak ten pasek szybko ?adowa?. Pasek ?adujemy specjalami oraz gdy przeciwnik blokuje nasze ciosy. Poni?ej metody skutecznego budowania paska dla Quana:

1.Najlepszym specjalem Quana do budowania paska jest trance, gdy? potrzeba dok?adnie 12 trace'ów aby na?adowa? jeden pasek. W przypadku pozosta?ych specjali ta liczba jest 2,5 raza wi?ksza (telestomp, skull - potrzeba ok. 27 razy wykona?, aby nabi? 1 pasek).

2. Kiedy z?apiemy przeciwnika trance'em, mo?na zrezygnowa? z jip przed poci?gni?ciem kombinacji dalej. Dzi?ki temu mamy czas, aby wykona? 2 dodatkowe trance zanim przejdziemy do wyko?czenia kombinacji lub robimy rune(c) przed przeciwnikiem i rune(f) za przeciwnikiem i przechodzimy do wykonczenia kombo.

3. Rune trapy równie? sprawdzaj? si? do nabijania paska. Kiedy ko?czymy kombinacj? 11~telestomp, to mamy setup do pu?apki runowej (212~EX rune(c)). W praktyce po telestompie przeciwnik b?dzie odrazu blokowa?, co automatycznie spowoduje, ?e 212 zbierze na bloku co podbuduje nam pasek. Je?li zast?pimy EX rune, zwyk?ym rune, zyskamy jeszcze odrobin? paska.


MIX-UPY

b31+2
Bardzo dobry low starter, który zaskoczy przeciwnika. Bezpieczny na bloku. Mo?na zlinkowa? z EX rune.

212~EX rune (Rune Trap)
Szybki string, który mo?na zastosowa? po telestompie.

f121+2
Bardzo dobry string na blokuj?cego przeciwnika. Drugi cios rozbija blok i pozwala na zlinkowanie z trancem, co otwiera drog? do ró?nych kombinacji. Równie? sprawdza si? jako kombo ender.

b21
U?yteczny kombo starter, który mo?na linkowa? z trance'em. Sprawdza si? równie? w ?rodku kombinacji. Buduje najpot??niejsze juggle.

b11
String u?yteczny w ?rodku kombinacji, zarówno midscreen (??czenie z b21) jak i AA. Linkowa? z trance'em.

21u3 i u3
Mo?na stosowa? w mix-upach, ale nale?y mie? na uwadze, ?e zablokowane u3 jest bardzo karalne (zarówno samo jak i w stringu); u3 jest overheadem (trafia na medium, co w po??czeniu z mo?liwo?ci? linkowania z trancem skutecznie dzia?a na blokuj?cego nisko przeciwnika. 21u3 nie mo?na linkowa? z trancem.

WYMIANA JIP
U?ywa? f1~trance (f12~trance prowadzi do podobnych obra?e?, a jest trudniejszy w wykonaniu).


ANTI-AIR i ANTI-CROSS UP
U?ywa? d1~trance lub uppercut oray kombinacje opisane wy?ej.


RUNE TRAP

U?ywaj?c jako ender w kombosach 11~telestomp otrzymujemy mo?liwo?? natychmiastowego zastosowania tzw. pu?apki runowej (Rune Trap), czyli 212~EX rune zaraz po telestompie (bez dasha). Przeciwnik zbiera obra?enia na bloku i pe?ne obra?enia od Ex rune. Mo?na pój?? krok dalej, i po EX rune wej?? dashem i zrobi? jeszcze raz 212~EX rune (jak mamy jeszcze jeden pasek) lub 212~rune (bez paska). W po?aczeniu z pe?nymi kombinacjami sumarycznie zadajemy ok. 60% obra?e? przeciwnikowi (licz?c kombo + pu?apki runowe).


THE MAYO TRAP

Specjalny setup Rune Trap opracowany przez Under_the_Mayo, u?ytkownika TYM, który roz?o?y? Quana na czynniki pierwsze. Warunki do spe?nienia, aby zastosowa? THE MAYO TRAP:
- trzy pe?ne paski,
- przeciwnik nie mo?e mie? nie wi?cej jak 2 na?adowane paski,
- zaczynamy kombo od 112,
- umiej?tno?? budowania paska.

Spe?niaj?c powy?sze warunki mo?emy zastosowa? The Mayo Trap:

jip, 112~EX trance, trance, trance, 11~telestomp, 212~EX rune, dash, 212~EX rune, dash, 212~EX rune

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
2 Odpowiedzi
5676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2009, 12:48:00 pm
wysłana przez johnx
2 Odpowiedzi
3069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2010, 09:36:21 pm
wysłana przez johnx
1 Odpowiedzi
4766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2011, 09:56:39 pm
wysłana przez davidkoz
Sindel - kombosy

Zaczęty przez Bodzio Sindel

0 Odpowiedzi
1927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2011, 03:21:42 pm
wysłana przez Bodzio
2 Odpowiedzi
4383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 09:35:51 pm
wysłana przez Nefarius225