'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - arti91

Strony: [1]
1
Kosz / Odp: Postaci 3D- Mavado
« dnia: Lipca 01, 2014, 12:08:55 am »
Postaci s? cz?sto wrzucane do jednego wora, mówi? o tych z 3D. Wi?kszo?? jest z góry skre?lana i ma?o który fighter zyska? uznanie. Tworz?c w?tek ka?dego z nich mia?em na celu wyci?gn?? ich z tego, by nie mówiono o nich "wojownicy z dawnego 3D s? nie potrzebne i won". Chcia?em zrobi? co? takiego co ma miejsce w w?tku Mortal Komabt 9, gdzie ka?dy ma osobny temat. Chc? uratowa? tych wojowników, bo cho? nie s? najlepsi to kto? pewnie ich tam polubi?. Najwi?cej si? mówi jak na razie o Kaiu, ale i z dwóch cz trzech dosta?o ju? opinie. W tym w?tku jest mowa o Mavado, czy kto? o nim pisze? Nie. Jest wrzucony do tej samej rzeki co i Dariuss, Dairou i inni. Nie jest sob?, jest wi?kszo?ci?.

2
Mortal Kombat 3D / Postaci 3D - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 29, 2014, 07:43:38 am »
Shinnok- to jak wiemy, g?ówny boss w MK 4. Niestety, na jego minus jest to, ?e by? tam s?aby, a w porównaniu z poprzednimi bossami wypada? najgorzej. By? starym bogiem, ale za przest?pstwa zosta? uwi?ziony przez swoich braci. Wiemy te?, ?e z niewoli wyci?gn?? go czarnoksi??nik Quan Chi (to tak?e nowa posta? o której chyba nie warto zak?ada? ju? osobnego w?tku, gdy? taki ju? istnieje). Po turnieju najecha? prosto z Edenii na Ziemi? by si? m?ci?. Je?eli chodzi o wojownika jako takiego, którym si? tylko gra i to jak wygl?da to niewiele mog? powiedzie?. Do moich ulubionych postaci Shinnok nie nale?y i nigdy specjalnie nim nie gra?em. Je?li ju? tak bywa?o to cz??ciej w MKA. Podobaj? mi si? jego moce. Szczególnie fajnie wygl?da przyzywanie tej r?ki, która wychodzi spod ziemi i trz?sie wrogiem. Olbrzymia ?apa ukazuje si? tak?e w fatality, a w jednym widzimy a? takie dwie d?onie. Przez swój mroczny charakter i taka tajemniczo?? jak najbardziej pasuje do tej gry. Troch? tylko ten strój jest taki nietypowy, bardziej przypomina klowna (klauna) ni? starego boga.
Ciekaw jestem opinii innych na jego temat. On podobnie jak chyba wi?kszo?? fighterów z Mk4 nie by? tak krytykowany jak chocia?by postaci z pó?niejszych cz??ci. Zapomnia?by doda? te? o jego broni w MKA, ten klucz czy oboj?tnie co to ?elastwo mia?o przypomina? wygl?da?o nie?le. Sprawdzi?o si? chyba lepiej ni? z tego co pami?tam kusza.

Reiko- coraz popularniejsza posta? na forum, powodem zbli?aj?cy si? nowy mortal. Jest genera?em Shinnoka, ale w jego specja?ach wida? mask? Shao Kahna. To mo?e mie? jakie? wi?ksze znaczenie w jego fabule. Pos?uguje si? tak?e m?otem podobnie jak imperator. To bardzo go wyró?nia, bo daje troszk? wi?cej my?lenia nad nim. Wygl?d zdecydowanie si? przyjmuje, przynajmniej w moim odczuciu. Graj?c nim czy tez przeciwko niemu w MKA na pewno s?ab? postaci? nie jest. Szkoda jednak, ?e nie ma zdolno?ci, które wbi?yby si? w pami?? graczy. Raczej s?abe fatality i nic szczególnego do pokazania nie ma. Jednym s?owem jest tajemnicza posta? bez ruchów. Wyskakiwanie spod Ziemi ju? maja inni, "gwiazdkami" rzuca Noob, a on nie ma niczego w walce do u?ycia. Je?eli chodzi o granie t? postaci?, jestem na tak. Mo?na robi? nim fajne combo lub juggle, ale jego biografia bardziej mnie do niego przekonuje i mówi mi, ?e ta posta? powinna si? ukaza? w nadchodz?cej cz??ci.

Fujin- z moich obserwacji wynika, ?e to chyba jedna z ulubionych nowych postaci w 3D wed?ug graczy. Znany jest te? jako bóg wiatru, który staje po stronie ziemskich wojowników. Panuje nad wiatrami to i tornada sobie przywo?uje i  jego jest to g?ówna domena. To jego znak rozpoznawczy, który pozwala mu zab?ysn?? w dzisiejszych mo?liwo?ciach komputerowych. Z powodu swojej wysokiej pozycji w?ród wojowników wydaje si? by? jednym z tych lepszych fighterów. Nie wiem jednak czemu nie pokuszono si? postawi? na niego w kolejnych cz??ciach mortala. Wed?ug mnie na to zas?ugiwa?. Niez?e posiada fatality. Chcia?bym go zobaczy? w nowoczesnej wersji.

Li Mei- to typowa m?oda buntowniczka, której nie zabrak?o odwagi przeciwstawi? si? ?miertelnemu przymierzu czarnoksi??ników. Ci zamiast j? zabi? od razu lub wzi?? do niewoli wraz z jej z ludem, zaproponowali jej udzia? w turnieju w zamian uwolni? ludzi z wioski i zostawi? ich w spokoju. Jak si? w kolejnym mortalu okaza?o, znani Nam panowie j? oszukali i gdyby nie pewien mistrz, znany Nam tak?e od tego samego czasu co Li Mei, to pewnie dusza jej nie nale?a?aby do niej. Nast?pnie zacz??a trenowa? u Bo Rai Cho i tak wygl?da jej historia. Troszk? zatem poznali?my now? pani?, ale jako? nie wybi?a si? ponad przeci?tno??. Cieszy oko jej wygl?d, ale i sam styl walki,a raczej style te? nie?le si? w ni? wpasowa?y. Gra? ni? nie jest trudno, ma do?? ?atwe combosy, ale i niebezpieczne gdy si? przeciw niej gra. Bardziej od specjalnych ciosów wyró?niaj? j? jaskrawej barwy ciuchy.  I na koniec trzeba co? powiedzie? o fatality i hara kiri w jej wykonaniu. Jak dla mnie, na pewno uda?o si? to drugie. ?adnie to wygl?da?o, gdy rzuca?a mieczem w gór?, a ostrze odr?ba?o jej ?eb. No i niestety na plus zaliczam jedno wyko?czenie wroga. Wybicie g?owy przeciwnika do góry i kopni?cie niczym pi?k? ju? spadaj?cego ?ba w reszt? cielska. Pozosta?e wyko?czenia, ani nie s? odra?aj?ce ani zabawne. S? nijakie. Posta? ogólnie jest na plus, ale bardziej pozosta?bym przy przeci?tno?ci w ocenie.

Drahmin- jeden z najdziwaczniejszych wojowników w mortalu. W Netherrealm mia? chroni? Quana Chi przed Scorpionem. Zosta? jednak zdradzony i szuka zemsty. Jego wygl?d jest tak ci??ki przeze mnie do zaakceptowania, ?e ci??ko jest mi obroni? t? posta?, a tym bardziej zaproponowa? do przypomnienia i wci?ni?cia go w nowe cz??ci. Kawa? ?ywego mi?sa z mask? na twarzy i maczug? zamiast r?ki (jest dost?pny z normalnymi r?koma), jakby tego by?o ma?o to wokó? niego lataj? jakie? muchy czy inne robactwo. Jest obrzydliwy, ale to jaka? nowo??. Czy gra nim sprawia komu? przyjemno??? Mnie nie. W walce nie ma nic do pokazania, i plusów trzeba szuka? w jego wyko?czeniach. Te niestety s? bardzo zwyczajne co troch? boli. Jest unikalny i ma jak?? tam biografi? i cel to zdobycia. To chyba jedyne plusy tego czego?.

Bo' Rai Cho- to chyba najbardziej kontrowersyjna posta? ze tych starych nowych postaci z 3D. Od razu na plus trzeba zaliczy? jego przesz?o??. Jest wielkim mistrzem sztuk walki, który trenowa? zwyci?zc? turnieju Mortal Kombat- czyli Liu Kanga. Sam urodzi? si? w Za?wiatach, ale jego zamiary s? po stronie dobra. W turnieju nie bra? udzia?u, gdy? jego przypuszczalne zwyci?stwa sz?yby na korzy?? Shao Kahna, którego zwolennikiem nie by?. W Deadly Alliance postawi? si? jednak przeciw z?u, gdy? tam ju? ?adnych zasad nie by?o. Pozornie gruby pijaczyna w walce radzi? sobie nie?le i Nasze oczy mog?y zobaczy? styl pijanego mistrza. Tu jednak zaczynaj? si? schody i g?osy na nie. Mistrz jest humorystyczn? osobowo?ci?, podobnie jak Johny Cage, tyle ?e w jego ciosach wyst?puj? ataki wymiocinami czy w jednym fatality nawet wypuszczanie gazów z odbytu. Jak na tak powa?n? gr? jak? jest Mortal Kombat, Bo' Rai Cho wpisuje sie w histori? serii do?? ?rednio udanie. Troszk? nie pasuje, ale jego specjalne ruchy zawsze mo?na zmieni?.

Mavado- kolejny gangster w MK. Odszed? z klanu Black Dragon by za?o?y? w?asny pod nazw? Red Dragon. Jest wrogiem Kano i Kabala. Od poprzedniego przest?pcy z MK 4 ró?ni si? diametralnie co daje du?o dobrego dla Mavado. Niez?y wygl?d wraz ze znakiem firmowym w postaci spr??ynek du?o daje na plus tej postaci. Gra nim staje si? automatycznie szybsza i gdyby tak fatality jemu oryginalne wymy?lono to by?oby nie?le. W swoim arsenale posiada hockswords, którymi pos?uguje si? tak?e Kabal.

Meat- ukryta posta? w MK 4. W moim odczuciu to co? zosta?a ju? rozbudowane i nawet pojawi?o si? w MK 9 w osobie Skarlet. Wojownik dodany do reszty wojowników jest kopi? Mokujina z Tekkena tyle, ?e w bardziej obrzydliwej no i w ludzkiej postaci. W MKA dano mu jakie? ruchy i ataki, ale ?e to jedyna posta?, która po prostu nie wymaga ju? przeróbek. Wystarczy w??czy? Skarlet. Wersja nie do?? ?e ?adniejsza to do tego mo?na rozbudowa? histori?, zreszt? nie?le si? chyba przyj??a. Obie postaci pos?uguj? si? technikami polegaj?cymi na wylewaniu krwi na wrogów, wi?c nie pozosta?o nic innego, jak z dwóch osóbek zrobi? jedn? i skleci? fabularnie w ca?o??.

Jarek- drugi przest?pca w grze Mortal Kombat, tak na prawd? kopia Kano, tyle ?e z gorszym image'm. Bezdyskusyjnie posta? niespecjalnie si? sprawdzi?a i lepiej by?oby pozosta? przy Kano. Go?? nale?y do niejakiego klanu czarnego smoka i jest poszukiwany przez Sonye Blade. W odró?nieniu od Kano, ten stan?? po stronie ?miertelników i tu moja misja si? zaczyna. Jako dobry forumowicz  b?d? broni? postaci nie nale??ce do klasyki, gdy ka?dy zawodnik mia? mniejsze czy wi?ksze powodzenie. My?l? w?a?nie, ?e ta informacja o Jaros?awie :), która mówi o obronie czy próbie przeciwstawienia si? z?ym naje?d?com daje szans? na uratowanie tej postaci. Wygl?d jest ?eby nie obra?a? nieciekawy z?oczy?cy. Jak wszyscy widz? facet przypomina znanego Nam z wcze?niejszych serii go?cia z metalow? maseczk? na oku. Jarek zosta? nieco poprawiony w MKA i na szcz??cie ma ciosy go odró?niaj?ce do wspominanego Kano. Znakiem rozpoznawczym ci??ko cokolwiek nazwa?, cho? mo?na si? wysili? i uzna? zabawy z link?:). Fatality lepiej sobie odpu?ci? gdy? znowu trzeba by?oby si? powtarza?. Posta? wymaga pracy nad wszystkim, potrzebuje wielu  udoskonale?, by cho? troch? by? tolerowany. W MKX nic by si? nie sta?o, gdyby jaka? o nim wzmianka by?a, nad postaci? grywaln? jednak bym si? mocno zastanowi?. Szanse ma chyba tylko dzi?ki temu, ?e jako ?cigany przez si?y specjalne staje z nimi rami? w rami? w walce przeciwko powa?niejszemu z?u, ni? sam kiedykolwiek wyrz?dza? innym. Czy s? w ogóle fani tego typa?

Tanya- ...hm...kobieta na posy?ki. Tak ja j? widz?. Stoi po stronie z?a i s?u?y temu kto w danym momencie rz?dzi. Jako chyba jedyna z nowych postaci z Mortal Kombat 4 pojawi?a si? jeszcze dwa razy w innych cz??ciach. Przepraszam obok niej by? tak?e Quan Chi. Znana z ?ó?tego stroju i kr?cenia karku. Przyzwoicie zrobiona wojowniczka, która zas?u?y?a na to by pojawi? si? w kolejnych cz??ciach. Jej debiut z MK mozna uzna? za udany. Kolejna tajemnicza wojowniczka, któr? mo?na polubi?. Najpierw pracowa?a dla Shinnoka, potem dla Shang Tsunga i Quan Chi, a? w ko?cu zdecydowa?a si? by? pionkiem w r?kach Onagi. Ma brutalne i psychopatyczne fatality, a tak?e hara kiri. To jest argument, który pozwala mi stwierdzi?, ?e Tanya dostanie prac?, a przynajmniej powinna dosta? w MKX. Ma du?e do?wiadczenie u by?ych pracodawców :) i wygl?da na to, ?e jak jej imi? brzmi tak jest te? na prawd?, jest po prostu tania. Ode mnie du?y plus za finish z przekr?caniem karku :DKai- w moim odczuciu to m?ody mistrz, który w przysz?o?ci ma zast?pi? Liu Kanga. Jest dla mnie po??czeniem Kunga Lao z wy?ej wymienionym zwyci?zc? z Mortal Kombat 1. O nim samym nie wiele wiemy i tak jak mówi si? o cz??ci w której zadebiutowa? tak i on sam, zosta? zrobiony na " kolanie". Nale?y do grupy " Bia?ego Lotosu", która ma na celu jak wi?kszo?? z Nas wie, broni? Ziemi? przed naje?d?cami, tzn. przed Shinnokiem. Kai pojawi? si? tylko w tej cz??ci oraz jak wszystkie inne postaci w MKA. Co by nie mówi? z?ego na MK 4 i na s?abo?? graficzn?, to on w moim odczuciu wypad? nie?le. Nie spotka?em si? z krytyk? trafiaj?c? w samego fightera, ale brak te? g?osów "za". Jego special moves mnie w oczy nie ra??, pos?uguje si? ciosami zwi?zanymi z ogniem co niespecjalnie go wyró?nia. Jego fatality nie wywo?uj? j?ku podniecenia, ale i tragicznie nie s?. Sama biografia wymaga chyba dok?adniejszej informacji o nim i o jego zamiarach. Sam wygl?d postaci, który zosta? zmieniony dla potrzeb ostatniego mortala na ps2 nie psuje wizerunku fightera. Kai posiada potencja? by by? kim? na miar? poprzedniego mistrza- Liu Kanga. Wydaje mi si?, ?e po prostu potrzebuje przypomnienia by wtopi? i si? zaaklimatyzowa? w ?wiat mortala.


Zapraszam wszystkich do dyskusji. Czekam na Wasze opinie.

3
Ogólne / Moje opowiadanie mortala
« dnia: Kwietnia 28, 2013, 07:48:22 pm »
Postanowi?em napisa? opowiadanie mortal kombat. Chcia?bym kontynuowa? histori? dziewi?tej cz??ci gry, czyli zaczn? opowiadanie od Mortal Kombat 4. Mam nadziej?, ?e si? spodoba i b?dzie si? mi?o czyta?,zauwa?y?em ?e co ponie którzy zacz?li pisa? jakie? opowiadania, wi?c i ja nie chcia?em by? gorszy. Opowiadanie b?d? dzieli? na rozdzia?y, no chyba ?e po pierwszym nikomu si? nie b?dzie podoba?o. Czekam na komentarze i prosz? nie piszcie mi "fajne,czekam na wi?cej" lub"tragedia, nie pisz bo Ci to nie wychodzi", jak juz kto? b?dzie chcia? skomentowa? to d?u?szymi zdaniami, jakie? wra?enia itp.

                                                Rozdzia? I: Nie udana zemsta Scorpiona

Ziemia obroni?a si? przed imperatorem. Najazd si? z?a zniszczy? ?wiat, jednak wszystko w nadchodz?cych latach mia?o powróci? do takiego stanu jaki by? przed wojn?.
Wielu jednak ziemian przyp?aci?o to ?yciem, którego nikt im nie zwróci. Tu? po kl?sce Shao Kahna, dosz?o do spotkania Quan Chi z ojcem poleg?ego imperatora- Shinnokiem. Shinnok- upad?y Bóg planowa? zemst?.
- Nie powiedzia?em ostatniego s?owa. Jeszcze ?miertelnicy padn? mi do stóp, a pierwszym b?agaj?cym o lito?? b?dzie Raiden.
- A ja w tym Ci mog? pomóc.- zaapelowa? swoj? pomoc Quan Chi- Zwyci?zcy turnieju Liu Kang i Kung Lao nie ?yj?. Ziemianie s? s?abi, dojd?my do porozumienia, zabijmy tych co jeszcze ?yj? i zaw?adnijmy ?wiatem.
- Dokonamy tego, czego nie dokona? mój syn. Wybra? niekonsekwentne osoby, Shang móg? byc zdrajc?, dobrze ?e leg?. Buduj armi?, ja przygotuj? swoj?.- tymi s?owami, Shinnok po?egna? czarnoksi??nika.
Po chwili znik?, a Quan Chi post?pi? tak samo. Otworzy? magiczne wrota, wskoczy?, a wir wci?gn?? go sam.
Ciemne komnaty, roz?wietlone ma?? liczb? pochodni by?y jedynym ?wiat?em które dochodzi?y do miejsca, w którym przebywa? mag.Trzy niewolnice, pos?usznie wykonywa?y jego zachcianki. Sk?po ubrane, karmi?y go owocami, wachlowa?y i masowa?y jego plecy. Quan Chi delektowa? si? i cieszy? ?yciem. Czu? si? pot??nym.
W wyobra?ni widzia? sie jako wielkiego cesarza.
- HAHAHA!!!- za?mia? si?- Wszyscy moi wrogowie padaj? jak muchy. Nie d?ugo zostan? samotnym w?adc?. Kto jest ode mnie silniejszy?!- zada? retoryczne pytanie do swych niewolnic.
One odpowiedzia?y tak, jak chcia? us?ysze? ich pan.
Krótka chwila, któr? cieszy? si? czarnoksi??nik min??a bardzo szybko. Nagle po tej ciszy, gospodarz us?ysza? szum. Przeczuwa?, ?e kto? jest w jego domu, jednak z jakimi zamiarami czy z dobrymi czy z?ymi przyszed?, tego nie wiedzia? nikt. Co chwile s?ycha? by?o szumy. Raz g?o?niejsze raz cichsze. Pochodnie zacz??y gasn??, ponownie zapala? si?, zacz??o wia?. Wtem b?ysn??o. Naprzeciw Quan Chi pojawi? si?- Skorpion. Po wojowniku ninja wida? by?o, ?e nie ma on dobrych zamiarów.
- Oszuka?e? mnie, zginiesz.- zagrozi? Scorpion.
- Nachodzisz mnie i mi grozisz? Nie ?adnie z Twojej strony. Zreszt? to ju? bez znaczenia, wkrótce do??czysz do swojej rodziny. Na niego!- machn?? r?k? rozkazuj?cym gestem w celu zaatakowani nieprzyjaciela.
Sam ich pan przygl?da? si? zaci?tej walce i zajada? s?odko?ciami.
Scorpion szybkimi kopni?ciami wytr?ci? z równowagi Kin i Jaatak?. Sareena zaatakowa?a pi??ci?, ninja znik?, chwil? potem znalaz? si? tu? za ni? i jednym ruchem d?oni w szyj? u?pi? j?. Walka ta nie trwa?a d?ugo, wojownik bez wi?kszych problemów pokona? wszystkie trzy i ruszy? w Quan Chi.
Czarnoksi??nik wsta?, jakby razony pr?dem, zrobi? salto przeskakuj?c swego wroga. Ten pojedynek by? bardziej wyrównany ni? poprzedni.
Szybka wymiana ciosów, fascynuj?ce tempo nie wym?czy?y obu wojowników, którzy w?ciekle z sob? walczyli. Min??o par? sekund. Scorpion kopni?ciem frontalnym orzuci? rywala na drzwi. Te nie wytrzyma?y. Quan Chi mocno odczu? to uderzenie. W tej rywalizacji ju? przegrywa?. Podst?pem otworzy? wrota do wymiaru, w którym móg?by osi?gn?? przewag?. Wskoczy?, a za nim pod??y? Scorpion.
C.d.n.
No chyba, ?e nikt nie chce.

4
Mortal Kombat 3D / Postaci z mk 3D
« dnia: Lutego 24, 2013, 02:29:10 am »
pomy?la?em nad stworzeniem nowego w?tku w celu o?ywienia tego forum, jestem od nie dawna forumowiczem
czytam wiele postów na temat postaci które pojawi?y si? w mortalach 3D, czyli: 4, deadly alliance, deception, armageddon, doszed?em do wniosku, ?e wi?kszo?? nie jest zaakceptowana przez fanów, jedni mówi?, ?e zostali wci?ni?te na si??, by kto? by? nowy, albo z po?piechu, a inne po prostu nie maj? nic oryginalnego w sobie, dlatego pomy?la?em o tym by mo?e cz??? z tych postaci mia?a w sobie co? unikatowego, oryginalnego, my?l?, ?e dobrym pomys?em by by?o gdyby cz??? z tych postaci pojawi?a si? w filmie, serialu no i na pewno kolejnej ods?onie gry Mortal Kombat, by?my mogli wszyscy si? z nimi jako? z?y?, piszcie swoje propozycje: fatality, strojów, ataków(np. Sub- zero zamra?a to Darriuss niech rzuca czym?), albo propozycja rozwini?cia biografii
prosi?bym o pisanie dla konkretnych postaci co w niej by?cie po prostu zmienili na lepsze, a co by?cie usun?li tak by si? wszystkim mog?a spodoba?(no mo?e nie wszystkim, bo nie da si? ka?demu dogodzi?)  :)
mi?o by by?o gdyby?cie uzasadnili swoje wybory i zmiany jakich by?cie dokonali
je?eli chcecie, mo?ecie napisa? swoje jakie? postaci, przez was wymy?lone, my?l? ?e i to by by?o ciekawe :)

Strony: [1]