'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Kitana,Sindel,Tomek

Strony: [1]
1
Nowo?ci / Netherrealm Studios: "Mamy ju? PSP2 w domu"
« dnia: Września 18, 2010, 10:13:12 am »
Netherrealm Studios: "Mamy ju? PSP2 w domu"

Pomimo tego, ?e Sony nie zapowiedzia?o jeszcze PSP2, to developer Mortal Kombat – studio Netherrealm Studios – twierdzi, ?e posiada ju? t? konsol?. Wed?ug s?ów Shauna Himmericka, PSP2 „wygl?da na ca?kiem pot??n? maszyn?”.
„Mamy ju? PSP2 w domu i obecnie sprawdzamy wydajno?? tej konsoli. To jest dla nas najwa?niejsze”, mówi Himmerick.

„Obecnie dzia?amy w 60 klatkach na sekund?, co jest tu mo?liwe. PSP2 wygl?da na ca?kiem pot??n? maszyn?. Jeszcze nie mamy 3DS-a, ale nie mo?emy si? go doczeka? i sprawdzi? jaka moc w nim drzemie”.

Wed?ug wcze?niejszy plotek PSP2 mia?oby zadebiutowa? w 2011 roku. Sony skomentowa?o te doniesienia standardowym „nie komentujemy plotek i spekulacji”.

News pochodzi ze strony wp.pl

2
Klasyka MK / Emulator GameCube i Wii
« dnia: Grudnia 26, 2009, 02:45:36 pm »
kontynuacja z http://mk.honmaru.pl/forum/index.php?topic=539.0

No nic drodzy pa?stwo w zwi?zku z tym, ?e odpowiednia konfiguracj? emulatora wyst?puj? problemy napisz? ma?y poradnik jak zrobi?, a?eby dzia?a?o ;) Lecz na samym wst?pie musze ju? obla? was kub?em zimnej wody… Je?li chcemy mie? cho?by slajdy powinni?my mie? przynajmniej 1,5 Ghz w kompie, je?li nie mo?emy spe?ni? tego warunku odpu??my sobie tuto rial bo i tak nic nie wskóramy.
W Internecie mo?na znale?? pe?no ró?nych emulatorów Game Cube’a i Wii. Wed?ug mnie obecnie najlepszym do tego rodzaju giercowania ;) jest Dolphin. W?a?ciwie tylko on odpali wi?kszo?? tytu?ów przy „niskim” koszcie sprz?tu. Ale mniejsza z tym przejd?my do rzeczy… Najstabilniejsza cho? nie najnowsz? wersj? jest obecnie numerek 4525, niestety jest on jeszcze pusty i musimy najpierw po?ci?ga? do niego kilka rzeczy. Ka?dy emu maniak :P wie ?e chodzi o pluginy… i tutaj zaczyna si? zabawa… Warto poszuka? w necie nowych wersji pluginów bo zazwyczaj polepszaj? one jako?? grafiki i d?wi?ku. Wymieni? tylko te „niezb?dne” do odpalenia czegokolwiek na przyzwoitym poziomie.  Szukamy wi?c:
DSP_HLE.dll
DSP_LLE.dll
nJoy_SDL.dll
PadSimple.dll
VideoDX9.dll
VideoOGL.dll
Wiimote.dll (To je?li mamy zamiar emulowa? Nintendo Wii, ale o tym za chwil?)
UWAGA!!
Mo?na te? skopiowa? pluginy ze starej wersji emulatora, lecz nale?y pami?ta? ?e czynno?? taka odbi? si? mo?e kosztem grafiki (stare wersje). Pluginy zazwyczaj wychodz? regularnie, wi?c ten raz na miesi?c czy dwa mo?na po?wieci? kilka minut na odnalezienie nowych wersji plików.
(ostatecznie mo?na zwrócic si? do mnie, staram si? by? zawsze na bie??co :P)
Po ?ci?gni?ciu wszystkiego co nam potrzebne upakowujemy to do folderu o zaskakuj?cej nazwie „Plugins”. Teraz zabierzmy si? za pierwsze odpalenie, tradycyjnie jak na emulator przysta?o musimy go skonfigurowa?, w tym celu klikamy w zak?adk? „Options” a nast?pnie bierzemy „Configure”.
W pierwszej zak?adce „General” w opcjach „Basic Settings” :
Je?li posiadamy procesor dwurdzeniowy zaznaczamy Enable Dual Core
Odhaczamy Idle Skipping
Framelimit ustawiamy na „off”.
(je?li poduszczamy kody mo?na zaznaczy? te? Enable Cheats)
Druga zak?adka Advanced Settings:
zaznaczamy HLE the IPL
   W CPU Emulator Engine powinni?my klikn?? na pierwsze kó?ko.
Lock thread to cores zostawiamy wolne
Natomiast fajkujemy dwie ostatnie opcje czyli Optimize Quantizers i DSP on Thread.
W ustawieniach interfejsu:
Zaznaczamy tylko Use Panic Handlers (u?atwi to lekko sterowanie)
Theme powinni?my wybra? Boomy.

Przechodz?c do zak?adki Gamecube:
Slot A i B ustawiony powinien by? na Kart? Pami?ci
SP1 pozostawic wolne
Natomiast jako port 1: Standard Controller

Wii:
Tutaj dzia?ka jest trudniejsza i trzeba pozmienia? opcje i dograc kilka pluginow wiec o odpaleniu gier na Wii napisz? zapewne jutro…
Paths:
Tutaj wybieramy miejsce w którym znajduje si? obraz gry jaki chcemy doda? do listy gier. W celu dodania gry kilkamy na „Add” i wybieramy ?cie?k? docelow? pliku Iso.
Plugins:
TAK! W?a?nie po to by?y potrzebne nam pluginy :P
Krótko i na temat:
Graphics- Dolphin OpenLG
DSP – Dolphin DSP-HLE Plugin
PAD – Dolphin KB/X360pad
Wimote Dolphin Wiimote Plugin
Naciskamy przycisk Close I to wszystko .
Na Ekranie „g?ównym” wybieramy teraz gr? jak? chcemy odpali?. Klikamy dwukrotnie i ju?… gra powinna si? za?adowa?…  Mortale na tych ustawieniach powinny osi?ga? 98-118% szybko?ci. Je?li dzia?a wolniej lub szybciej nale?y pokombinowa? w opcjach odpowiedzialnych za szybko?? (speedup’y).  Nale?y pami?ta? ?e to tylko emulator i  b?d? wyst?powa? nawet na dobrym sprz?cie Bugi, mniejsze lub wi?ksze ;) W przypadku procesora dwurdzeniowego wypadaj? one zdecydowanie rzadziej lecz na ?rednim sprz?cie taki jak mój(Asus P5Q PRO, Gainward HD4850,Core 2 Duo E8500) pojawiaj? si? b??dy jedynie w arenach (czasami pod?o?e zmienia si? z czarny kwadrat, lub muzyka przestaje dzia?a? albo si? zatnie)…

3
Ogólne / Kto prze?yje Armageddon?
« dnia: Grudnia 06, 2009, 10:05:16 am »
Pojawi? si? pierwszy news na temat wydania Mortal Kombat 9, a ja jaki? czas temu natkna?em si? na ciekawy artyku? na temat postaci jakie mia?yby prze?yc Armageddon. Pisa?em o tym davidkozowi i w poszukiwaniu linka w historii okaza?o si?, ?e ca?y materia? znikn?? ze strony tak szybko i nagle jak si? pojawi?... Ca?o?c nale?y traktowac wy??cznie jako fake, bo najprawdopodobniej nim jest a geniuszem te? nie trzeba byc, ?eby odkryc ?e postacie takie jak Sub-Zero, Scorpion, Reptile, Nitara, Kitana czy Shang Tsung prze?yj?. W ko?cu s? one postaciami flagowymi lub po prostu lubianymi przez fanów czy twórców gry. Ale nie o tym chcia?em, szuka?em na forum, ale nie znalaz?em podobnego tematu. Wiec, jak my?licie? Kto nie przetrwa Armageddonu, mimio tego, ?e tak naprawde nikt jeszcze nie zgin?? :P Patrzcie niezniszczalny Shang czy Liu Kang ;)

Wydaje mi si? ?e armageddon nie b?dzie ostatecznie a? tak wielki i po?egnamy si? mo?e z 20 postaciami z czego wi?kszo?c tych, które nie przyj??y si? przez fanów, typu Kira, Ashrah czy ?artobliwy Meat.
Ja w sk?adzie ludzi do odstrza?u widz? tylko nieszcz?sn? szesnastk?:
Rain, Stryker, Dairou, Jarek, Darrius, Reiko, Mavado, Hotaru, Kobra, Mokap, Taven, Daegon, Ashrah, Kira, Meat, Blaze.

Co tu du?o mówi s? to najmniej popularne postacie z ca?ej serii...
A jakie s? wasze typy?

4
Ogólne / Moje opowiadanie - Kitana,Sindel,Tomek
« dnia: Lipca 16, 2009, 02:47:34 pm »
Zamieszcz? tutaj swoje opowaidanie które zacza?em pisa? (b?d? dodawa? je w kolejnych cz?sciach). . . Jak nie trudno si? b?dzie zgadna?, historia b?dzie toczy?a si? po wielkim Armageddonie. Poki co dam sam Prolog, ?eby?cie mogli wypowiedizec si? na temat samego wst?pu. Ju? w tym miejscu prosz? o wybaczenie, za wszystkie b?edy, literówki i mozliwe b?edy w interpunkcji. No nic, mam nadziej?, ?e zrozumiecie :P Licz? te? na wasz? szczer? opini? na temat tego opowiadania...
PS. Tak Adept wiem, ?e powinno by? w twórczo?ci ale taki zabieg mog?by wprowadzic zamet w odszukiwaniu dalszych cz?sci opowiadania.

PROLOG

Blaze zosta? pokonany, kto by pomy?la?, ?e w?a?nie wojownik taki jak Chameleon, zdo?a wygra? to starcie. Wojownik z ognia wyparowa?, a piramida w której odby?o si? starcie zacz??a si? wali?. Nikt od tej pory nie widzia? zwyci?zcy, cho? ci, którzy prze?yli wyczuwali jego obecno??.  Zaraz po przegranej dobra i z?a, bo przecie? wygra?a posta? neutralna, wszystkie sojusze zosta?y zerwane. Shang Tsung wyczerpany zdo?a? si? teleportowa? do swojego pa?acu. Raiden rozp?yn?? si? w powietrzu, rozleg? si? tylko g?o?ny grzmot. Obola?a Kitana z trudem wsta?a z ziemi, pomog?a jej w tym Jade, obie podbieg?y do Sindel, ta le?a?a na ziemi nieprzytomna z g??boka ran? na ramieniu. Zada? j? Baraka, który uciek? razem z Mileen?, zaraz po tym gdy Raiden wys?a? w jego kierunku b?yskawic?. Trzy kobiety teleportowa?y si? do Edenii, musia?y wyleczy? chor? królow?. Taven i Daegon zostali zabici przez Shao Kahna , potrzebowa? on wi?kszej mocy, aby wspi?? si? na szczyt, lecz gdy to mu si? uda?o, zobaczy? Chameleona, stoj?cego nad cia?em Blaze’a. Prze?y?, tylko dzi?ki pot??nemu wstrz?sowi, który nast?pi? chwil? pó?niej. Zrzuci? on Kahna z budowli, lecz ten dzi?ki swojej mocy zdo?a? z?agodzi? upadek. Najdalej od ruin le?a?a posta? w niebieskim kostiumie, jej w?osy jakby oszronione, by?a blada, wszystko wokó? niej jakby zamarz?o. Frost podnios?a si? z ziemi, spojrza?a na le??cych w piasku wojowników, szuka?a m??czyzny Sub-Zero. Znalaz?a go u stóp ruin, przewróci?a jego martwe cia?o na plecy. Z jej maski podczas oddechu wydobywa?a si? para. Kobieta kucn??a, po?o?y?a r?k? na lewej piersi m??czyzny, ju? teraz by?a pewna, jego serce nie bi?o. Wiedzia?a ?e teraz, wreszcie ma szanse rz?dzi? Lin Kuei. Jednak musia?a by? pewna, ?e nikt jej ju? nie przeszkodzi. Po?o?y?a drug? r?k? na g?owie niebieskiego wojownika. Zamkn??a oczy, poczu?a ch?ód, wiedzia?a, ma jeszcze tyle si?y aby doko?czy? dzie?a. Sub-Zero sta? si? teraz blady, Frost zacz??a go zamra?a?.
- ZOSTAW GO! – krzykn??a posta? stoj?ca z ty?u kobiety.
Frost odwróci?a si? szybko, zabieraj?c r?ce z cia?a m??czyzny. W tym samym momencie, zosta?a kopni?ta w twarz. Kobieta zachwia?a si?, lecz zaraz po tym wypu?ci?a w stron? napastnika lodow? kul?. Posta?, której Frost nie zna?a, zablokowa?a atak, uderzy?a przeciwnika kilka razy w twarz a nast?pnie kopn??a prosto w brzuch. Kobieta zgi??a si? w pó?, podnios?a g?ow? do góry i wykona?a lodowy w?lizg, na tyle skuteczny by przewróci? przeciwnika. Gdy przysz?a przywódczyni Lin Kuei, ponownie usi?owa?a zamrozi? napastnika, ten wykonywa? szybkie uniki. Frost usi?owa?a przypomnie? sobie posta?, z któr? walczy, lecz bezskutecznie. W tym momencie nast?pi? szybki kontratak, tajemnicza kobieta podbieg?a do wojowniczki, podci??a jej nogi. Frost pad?a na Sub-Zero, wystawi?a r?ce do ty?u by zamortyzowa? upadek, w tym jednak momencie, du?a kula krwi polecia?a w jej kierunku, rani?c j?, a przy okazji rozbryzguj?c si? w pobli?u. Niebieska wojowniczka, zda?a sobie spraw? z tego, ?e dos?ownie siedzi na swoim celu. Ponownie rozpocz??a zamra?a?, m??czyzn?.
-POWIEDZIA?AM! ZOSTAW GO! – Nitara, wyci?gn??a Kam?, i wbi?a ja w brzuch Frost. Wampirzyca przekr?ci?a j?, natomiast r?ce Frost spocz??y na broni, przywódczyni Lin Kuei wyj??a j? z cia?a i rzuci?a w piasek, nast?pnie zamrozi?a sobie ran?. Spróbowa?a jeszcze kilkukrotnie zamrozi? napastnika, jednak bez skutecznie. Wyj??a wreszcie amulet, Smoczy Medalion i teleportowa?a si?. Nitara wytar?a stró?k? krwi, która sp?ywa?a jej z wargi. Spojrza?a na kamie? jaki spoczywa? w jej naszyjniku, dotkn??a go i przenios?a si? do Vatetrnus.
Po pewnym czasie, nad jednym z poleg?ych cia? zacz?? si? tworzy? szary ob?ok. Najpierw kr??y? on wokó?, pó?niej stan?? w miejscu i zacz?? przybiera? jakby ludzk? form?. Gazowa posta? oddala?a si? powoli od ruin i poleg?ych w walce, z czasem staj?c si? coraz mniej widoczn?, aby wreszcie znikn?? w pola widzenia.
Sonya le?a?a na ciele innego wojownika, by? nim kto? kogo nienawidzi?a, Kano by? martwy. Wreszcie nadszed? moment, w którym mog?a by? spokojna. Chwila ta, napawa?a kobiet? tak? satysfakcja, tak? dum?, cho? nic nie pami?ta, jest pewna, ?e to ona zabi?a Kano.
- Chod? Sonya.  . . zmywamy si? – kto? pomóg? wsta? blondynce.
- Johnny. . . gdzie Jax? Co tu si? sta?o? – zapyta?a kobieta spogl?daj?c na poleg?ych.
- No wiesz. . . nie herbatk? u babci mi to nie wygl?da. . . Szuka?em go, nigdzie go nie ma, wracajmy do domu – odpar? m??czyzna
- Ja musz? go odszuka?. . . Ty id?, ja tutaj zostan? – zaprzeczy?a Sonya
- Ale nie ma go! Wyparowa? przeszuka?em wszystkie mo?liwe miejsca nie ma go! – gdy Cage wypowiedzia? te s?owa nacisn?? na zegarku kobiety guzik teleportu. Znikn?li.
Nast?pi? kolejny wstrz?s, wielka chmura piasku, wznios?a si? w powietrze. Mo?liwe by?o jednak dostrze?enie kobiecej sylwetki. Ubrana w ?ó?to czarny kostium, dziewczyna o ?niadej cerze. Tanya zarzuci?a swoje w?osy do ty?u. Nie zwraca?a uwagi na to co si? dzieje wokó? niej, po prostu sz?a przed siebie, chcia?a jak najszybciej odej?? z tego miejsca.
Zanim piasek zdo?a? opa?? na ziemi? czteror?ka , posta? usi?owa?a wydosta? si? spod cia?. Odwali?a w bok cia?o Shujinko, Bo’ Rai Cho, Hotaru i Darriusa. Sheeva wreszcie mog?a si? wydosta?, otrzepa?a ubranie i podobnie do Tanyi opu?ci?a miejsce Armagedonu.
W?ród zw?ok, przechadza?a si? czteronoga posta?, centaur, Motaro. Podczas walki jaka? dziwna, energia uderzy?a w niego i powtórnie przywróci?a mu tylne nogi. Motaro znów by? centaurem.
Kenshi le?a? przy boku Ermaca, czerwony ninja usi?owa? pomóc, le??cemu nieprzytomnemu przyjacielowi, nic jednak nie pomaga?o, wojownik z zawi?zanymi oczami ni drgn??. Ermac próbowa? wszystkiego, ?adne jego moce nie by?y w stanie wskrzesi? martwego cz?owieka. Posta? ze zrezygnowaniem teleportowa?a si? w nieznane nikomu miejsce.
W ciszy, prawie bezszelestnie przemieszcza?a si? przezroczysta istota. Podobna do jaszczura, gdy by?a ju? w miar? daleko przybra?a swoj? prawdziw? posta?. Jej cia?o pokrywa?y ?uski, z r?k i nów wyrasta?y pot??ne szpony. G?owa potwora by?a owini?ta czarnym materia?em, widoczne by?y tylko gadzie oczy.
Reszta by?a martwa, w glebie czu? by?o ?mier?. krew wojowników wsi?k?a g??boko w ziemi?.
Jeden dzia? w historii turnieju Mortal Kombat zosta? zamkni?ty. Poch?on?? on wiele krwi i dusz, lecz nasta? czas aby otworzy? nowy dzia?. Nasta? czas aby historia zapisywa?a nowe karty. . .
NASTA? CZAS NA ODRODZENIE!Mam nadziej?, ?e si? spodoba?o, ale jak nie to te? piszcie ;)

5
Kosz / moj scenariusz mk
« dnia: Stycznia 11, 2008, 08:46:48 pm »
Jak juz wiecie, pisz? pewien scenariusz.B?dzie on mowi? o dalszych dziejach MK. Teraz troche o fabule gdyz nie jest ona identyczna z t? jaka by?a ju? tutaj przedstawiona.
Akcja dzieje si? po 7 cz?sci gry. wielu bohaterów juz nie zyje...
Bogowie tymczasowo trzymaj? dusze w ?wi?tyni aby podj?? decyzj? co dalej... Czy stawic czo?a Tsungowi czy pozostawi? wszstko takim jakie jest. Czterech nowych bogów KREYYA, ONGAR, NOXE i ADEKAT zadecydowa?o czyje dusze zostan? zes?ane na ziemi? aby wybraly sobie nowe cia?a i ponownie stan??y do walki ze z?em. Na ziemie wraca m. in Kung Lao, Sonya i Jade. Niestety i Shang Tsung ma g?ow? na karku, w obronie jego dorobku pomog? mu REPTILE, MILEENA i DARK BIRD. A i on postanowi o?ywi? kilku dawnych sprzymierzenców. W krótce pojawi? si? te? nowe postacie ale o tym pó?niej o ile ktokolwiek bedzie chcia? o tym s?ysze?.
ps. Co do postaci to napewno nie pojawi si? w scenariuszu SUB-ZERO, SCORPION, SHAO, KINTARO, MOKAP i STRYKER

To by by?o na tyle. CZekam na dalsze ewentualne pytania i wypowiedzi.
(W?a?nie ukonczy?em 3 scene)

6
Kosz / MK i inne bijatyki ust?puj? DoA 2
« dnia: Grudnia 23, 2007, 05:00:18 pm »
A w?a?nie ?e tak...
Po pierwsze w grze mamy interaktywne areny, co patrz?c na rok wydania jest nowo?ci?.

Ka?da posta? ma przynajmniej 6 kostiumów. W czym przewy?sza nawet kiczowate stroje i duperele z T5.
Pi?kna grafa, i panie :P

W grze nie ma broni, magii. Gra jest przez to realistyczna.

Poka?ny wachlarz kombosów.

Czu? ruchy postaci jaka gramy.

Wiek i zdolno?ci chara adekwatne do si?y ciosów.

Super Muza.

Ciekawy i rozbudowany survival.

To tylko nieliczne z zalet tej gry.
Moim zdaniem jest ona matk? wszystkich bijatyk.
Chylcie czo?a MK, SF, VF, T i inne gdy? pi?ta cz??? jest juz w produkcji i ukazuje si? na PS3 !!

7
Kosz / Gorzkie zale
« dnia: Listopada 16, 2007, 08:44:34 pm »
ten temat podrzucil mi Snake w jednej z wypowiedzi. A wiec zalcie sie ten temat po to jest (pisze z ps3 dlategoz tez bez polskich znakow)

8
Nowo?ci / MK ODRODZENIE (WERSJA DZIA?A W 100%)
« dnia: Października 21, 2006, 11:22:18 am »
Wreszcie mozecie zobaczy? mój projekt w praktyce... teraz b?dzie on dzia?a? napewno poniewa? by? on juz testowany przez Mileena. No có? wko?cu sie uda?o...?ciagnijcie rozpakujcie pierwszy raz i potem naci?niejcie magiczn? ikonke setup, wejdzcie tam gdzie rozpakowaliscie gre i uruchomcie...

To wszystko zapraszam do grania i wypowiadania siena temat postaci...

http://r...[zablokowana domena]...e.com/files/101883/Mortal_Kombat_Odrodzenie_Demo-demo-Demo-demo.rar.html

9
Kosz / Mortal Kombat Odrodzenie
« dnia: Października 07, 2006, 03:12:29 pm »
Mortal Kombat Odrodzenie to mój nowy projekt który nie b?dzie bijatyk?...
Akcja gry dzieje si? po wydarzeniach znanych z Armageddon.Gra jb?dzie w polskiej wersji j?zykowej Gracz rozpoczyna gr? w Edenii a posta? któr? b?dziecie kierowa? narazie tak jak i reszta informacji niech pozostanie tajemnic?...

WKRÓTCE DEMO !!

10
Kosz / Cena mortal Kombat Armageddon
« dnia: Października 05, 2006, 03:03:23 pm »
Tak szuka?em w internecie cen Mortal Kombat Armageddon no i mam dylemat poprostu ka?dy ma inne ceny... czy mogliby?cie powiedzie? jaka b?dzie "normalna" cena nowego Mortala?. Prosz? o szybka odpowied?...

11
Kosz / MK Unchained
« dnia: Czerwca 27, 2006, 09:33:16 am »
Premiera ma by? w 3 kwartale 2006 roku ale czy u nas .... czy dopiero gdzie? tam za wielk? wod? ?????? I czym ma ona sie wyró?nia? od pierwowzoru (oprócz kilku dodatkowych postaci) ??? Prosze o pomoc i z góry thx

Strony: [1]