'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Polityka  (Przeczytany 29267 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Polityka
« dnia: Września 28, 2008, 12:53:02 am »
Jakie macie pogl?dy polityczne? Jeste?cie za prawic?, lewic?, centroprawic?, centrolewic?, czy centrum? Demokraci, Republikanie, libera?owie, narodowcy, konserwaty?ci, socjali?ci? Z jak? patri? sympatyzujecie lub jakie wyznajecie osobiste warto?ci wzgl?dem Polski? Zapraszam do dyskusji

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2008, 01:04:23 am »
Nie sympatyzuj? z ?adn? parti? która jest obecnie na rynku poniewa? ?adna nie przynosi mi korzy?ci..... Dla nie wszyscy politycy to kurwy sprzedajne [czym nie ró?ni? si? od wi?kszo?ci zwyk?ych obywateli], ich ?wit mnie nie interesuje....
Mój punkt widzenia zale?y od punktu w którym ja jako jednostka si? znajduj?. I tak: je?li by?bym u w?adzy to tylko Imperializm [?ebym móg? rozporz?dza? wszystkimi lud?mi].... Ale nie jestem u w?adzy, jestem tu na dole, w rynsztoku... wi?c nikt, ani libera?owie, ani republikanie, ani ?adna inna grupa mnie nie interesuje gdy? ?adna mi nie mo?e pomóc....

Ciekawy temat Adept ale mnie chyba w niego nie wci?gniesz na d?u?ej.....Za bardzo si? brzydz? polityk? ;)

PS: Podziwiam Kim Ir Sena.... :)
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2008, 01:13:30 am »
No wporz?dku, ale nadal nie wiem jakie s? Twoje pogl?dy polityczne  :) Imperializm? Polska nie jest silnym pa?stwem by imperializm wszed? w gr?. Wszak pomagamy USA w kontroli nad pa?stwami typu Irak, Afganistan, Czad, Kosowo, Liban, ale nie jeste?my tak silni jak USA by by? imperialistami. Tak?e jakby? by? prezydentem i rz?dzi? pod imperializm, daleko by? nie zaszed?  ;) No, ale to mowa o tym, co by by?o gdyby? Ty by? prezydentem, ale mi chodzi o to co Ty popierasz jako jednostka. ?adne aspiracje polityczne? Nie lubisz ani prawicy, ani lewicy?

A z tym komunist? i morderc? Kim Ir Senem to nawet nie ?artuj :P

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2008, 09:17:48 pm »
To prawda, nie jeste?my krajem imperialistycznym cho? powinni?my by?. I ka?dy powinien do?o?y? stara? by tak si? sta?o.... Oczywi?ci ?e gdybym by? prezydentem takiego kraju jakim jeste?my obecnie to daleko bym nie zaszed?. Dlatego by?bym Lordem i stworzy? siln? Polsk?, tak? która b?dzie potrafi?a zagrozi? najwi?kszym pot?gom........
Co do prawicy i lewicy.... nie mam poj?cia czym ich pogl?dy sie ró?ni?.... Nie obchodzi mnie to bo w?tpi? by mieli takie plany jak ja.......

A z Kim Ir Senem nie ?artowa?em. Fakt, jest komunista, fakt jest morderc?, ale tak zindoktrynowa? spo?ecze?stwo, tak wypra? im mózgi ?e nawet jak ich rozstrzeliwuje wojsko to wierz? ?e inni maj? gorzej, nawet kiedy umieraj? z g?odu s? gotowi walczy? z zachodem który wysy?a im ?ywno??.
Ludzie z Pó?nocnej Korei maja tak namieszane ?e nawet ci który uciekli z kraju a dowiedzieli sie o ?mierci Sena p?akali pogr??eni w ?a?obie. Czy? to nie przera?aj?ce i fascynuj?ce zarazem ?e mo?na tak kontrolowa? ludzi? Ka?dy ich ruchu......
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Seiben

 • Gość
Odp: Polityka
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2008, 09:35:21 pm »
Nie wiem, jak wy, ale nie przepadam za komunizmem. Jest to jeden z najgorszych systemów politycznych, jaki kiedykolwiek istnia?. Nie lubi? faszyzmu, gdy? by? za bardzo narodowy, nie zwraca? uwagi na mniejszo?ci narodowe. W ogóle systemy totalitarne s? beznadziejne.

Nie mo?na patrze? na sytuacj? pa?stwa ze strony w?adzy, bo potem wychodzi indoktrynacja, pranie mózgu itp. Nie wiem, czy to by si? Wam podoba?o, gdyby?cie byli szarym spo?ecze?stwem. Z kolei dla ludu te? nie warto dawa? za du?o swobody, gdy? potem na ulice wychodz? durne strajki, parady, o?mieszanie pa?stwa, brak szacunku do narodu, czy wiary.

Nie uznaj? czego? takiego, jak podzia? sejmu na lewic? i prawic?. Tej pierwszej nie lubi?, bo jest komunistyczna, druga jest nacjonalistyczna, prawie szowinistyczna. Centralne ugrupowania to, tak jak za czasów Rewolucji Francuskiej, niezdecydowane bagno.

Ogólnie rzecz bior?c, jestem za rz?dami silnej r?ki (czyt. autorytarnymi), w którym prawo by?oby wsparte o wiar? katolick?. Moimi wzorami s?: Józef Pi?sudski i Juliusz Cezar. W tym wypadku w?adza powinna by? obejmowana tylko przez kompetentnego cz?owieka, który, wsparty armi? i urz?dnikami, utrzymywa?by ?ad w pa?stwie. Z kolei prawo by nie zezwala?o na rozwody i by wyst?powa?y kary za zdrad? wspó?ma??onki/a, zboczenia, gro?ne i nabyte choroby psychiczne, kradzie?e, paserstwa, mordy (morderstwa), oszustwa, tworzenie sekt, ogl?danie pornografii i jej rozprowadzanie itp. Wyst?pi?aby tu ostra cenzura (dotycz?ca tylko tre?ci niew?a?ciwych rozwojowi umys?owemu, sprzyjaj?ca tworzeniu spacze?). Ukarani powinni by? umieszczani w o?rodkach i pracowa? w kopalniach, kamienio?omach, czy oczyszczaniu miast albo elektrowniach mechanicznych (skazani by siadali na rowerkach i nap?dzali turbin? przez jakie? 10 godzin z 10-minutowymi przerwami co godzin?) itp. Prawo by?oby zaostrzone do bardzo surowego stopnia (co? a'la drako?skie, tyle ?e z kar? max jest odizolowane do?ywocie z mo?liwo?ci? odwiedzania tylko przez najbli?szych). Wi?zienia by?yby raczej obozami pracy z ostroko?em i siatk? pod napi?ciem zdolnym do oszo?omienia, ale nie zabicia. Nie powinno by? w takim zak?adzie t?oku (prawo by zabroni?o czego? takiego). W ostateczno?ci, wi??niowie stanowili by du?? cze?? armii polskiej.

Dzieci b?d? wychowywane w szko?ach podobnych do sparta?skich (ze szczególnym naciskiem na rozwój nauk humanistyczno-przyrodniczych). Szko?y to budynki nauczania po??czone z internatem i salami gimnastycznymi. Co ?wi?ta dziatwa mog?yby odwiedza? rodzin?.

Obywatelstwo mo?na by?oby mie? od 20 roku ?ycia. Obywatel RP mia?by ca?kowite pozwolenie na tworzenie dzia?alno?ci gospodarczej, jednak niektóre towary by konfiskowa?o i niszczy?o pa?stwo. Uznawano by tak?e ca?kowit? wolno?? s?owa.

Dalej nie b?d? si? rozpisywa?, bo ludzi zanudz?. ;D

   

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2008, 01:20:50 am »
 tre??
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2019, 08:18:59 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2008, 10:31:37 pm »
Nie czyta?em wszystkiego ale przejrza?em i nasuwa mi si? tylko jedna my?l....
Nie mo?na stworzy? idealnego pa?stwa, z idealnym rz?dem/w?adc? sprawiedliwie rz?dz?cym nad zjednoczonym spo?ecze?stwem....
I tutaj wkraczam JA....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Seiben

 • Gość
Odp: Polityka
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2008, 11:02:44 pm »
Ciesze si?, ?e chocia? w pewnych aspektach si? ze mn? zgadzasz, Adepcie. Teraz kilka wyt?umacze?:

- w przypadku osób chorych psychicznie: nie chodzi mi tu o jakie? osoby za?amane, sfrustrowane, z zachowaniami l?kowymi czy ADHD: tu mama na my?li jaki? pochrzanionych maniaków gier komputerowych, myl?cymi ten ?wiat z rzeczywisto?ci?, pedofilii i inne "dziwne" osoby, dla których nie ma szans na uzdrowienie (tutaj regu?a powinna dotyczy? osób, mog?cych spowodowa? zagro?enie spo?ecze?stwa bezpo?rednie - poprzez zabójstwa, lub po?rednie - przez niszczenie umys?ów m?odym ludziom (czyt. dzieciom))

- dzi?ki, ?e z armi? zwróci?e? mi uwag?: nie chcia?em tu obra?a? stanowiska ?o?nierzy i szacunku w spo?ecze?stwie, lecz, tak jak pó?niej wspomnia?e?, chodzi?o o "mi?so armatnie" i pewien rodzaj resocjalizacji;

- o szko?ach pomy?la?em raczej w stylu tych, np. w "Harrym Potterze" (Hogwart), gdzie dzieci wyje?d?a?y na prawie ca?y rok, by si? uczy?; nie mia?em na my?li ca?kowitego oddawania pod opiek? pa?stwa, co? w stylu domów Dziecka, lecz o sprawienie warunków, w których M?ody Polak by rozwija? swoje umiej?tno?ci, pasje, umys? oraz patriotyzm;

Na koniec, tu do ciebie, SlaveMe TortueMe KillMe, nie przesadzaj, nie by?o w?adców i ustrojów idealnych, wi?c si? nie wczuwaj w Imperatora. W?adza to przede wszystkim odpowiedzialno?? i obowi?zek oraz przyjemno?? z decydowania o tym, w jaki sposób da? ludziom odpowiednie warunki do ?ycia. Lenin, Robespierre, i inni te? próbowali. Bez urazy  ;).       

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2008, 11:22:29 pm »
Na koniec, tu do ciebie, SlaveMe TortueMe KillMe, nie przesadzaj, nie by?o w?adców i ustrojów idealnych, wi?c si? nie wczuwaj w Imperatora. W?adza to przede wszystkim odpowiedzialno?? i obowi?zek oraz przyjemno?? z decydowania o tym, w jaki sposób da? ludziom odpowiednie warunki do ?ycia. Lenin, Robespierre, i inni te? próbowali. Bez urazy  ;).       
Odpowiem krótko i tylko na cz??? dotycz?c? mojej skromnej osoby...
Tym razem nie insynuowa?em ?e by?bym najlepszym w?adc? dla ?wiata [chocia? by?bym...] ale  chcia?em uwidoczni? ?e mam plan jak pojedna? ?wiat.....
I?cie zabójczy plan.....

A urazy nie chowam, jestem przecie? doskona?y... ;)
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Seiben

 • Gość
Odp: Polityka
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2008, 12:09:42 am »
Tylko bez herezji Panowie!  :D

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #10 dnia: Października 25, 2008, 03:09:39 am »
- dzi?ki, ?e z armi? zwróci?e? mi uwag?: nie chcia?em tu obra?a? stanowiska ?o?nierzy i szacunku w spo?ecze?stwie, lecz, tak jak pó?niej wspomnia?e?, chodzi?o o "mi?so armatnie" i pewien rodzaj resocjalizacji;
Armia wychowuje, to owszem, mimo to jednak nadal nie jestem za przest?pcami w wojsku =)

- o szko?ach pomy?la?em raczej w stylu tych, np. w "Harrym Potterze" (Hogwart), gdzie dzieci wyje?d?a?y na prawie ca?y rok, by si? uczy?; nie mia?em na my?li ca?kowitego oddawania pod opiek? pa?stwa, co? w stylu domów Dziecka, lecz o sprawienie warunków, w których M?ody Polak by rozwija? swoje umiej?tno?ci, pasje, umys? oraz patriotyzm;
Tutaj równie? raczej by?bym na "nie". Wychowa?em si? w ?rednich latach 90 i raczej wyros?em na odpowiedzialnego cz?owieka. Mimo, ?e system szkolnictwa by? z?y, mo?na by?o uciec na wagary do domu, czy w szkole by?o pija?stwo, to jednak nie trzeba by?o zamkni?tych i izolowanych placówek jakie sugerujesz, by z osobnicy z pokolenia "1980-89" wyro?li na dobrych ludzi. Kwesti? jest to co si? wyniesie z domu + w?asne ambicje i chyba na ko?cu jest wsparcie pa?stwa = czyli szkolnictwo.

Tylko bez herezji Panowie!   :D
Jacy Panowie? Jacy Panowie? Ja herezji nie g?osz? ;) To tylko SlaveMe ma zap?dy imperatorskie  ;D

Cytat: SlaveMe
chcia?em uwidoczni? ?e mam plan jak pojedna? ?wiat.....
Nie lubi? Turków, Szwedów, Rosjan i Niemców za notoryczne niszczenie mojego kraju, nie zale?y mi na pokoju z nimi. Niech sobie p?yn? w?asnym torem, byleby znowu nie mieli jakich? roszcze? odno?nie Polski.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2008, 03:17:12 am wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Seiben

 • Gość
Odp: Polityka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 25, 2008, 08:54:52 am »
"Panowie" to by?o nieuzasadnione uogólnienie...

Mo?e zastanówmy si?, co chcieliby?my zmieni? teraz w polskim rz?dzie i parlamencie, by usystematyzowa? i wzmocni? Nasz Kraj? W ko?cu zmiany musz? nast?powa? powoli, a nie w postaci rewolucji, bo ta si? ko?czy ró?nie...

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #12 dnia: Października 25, 2008, 03:00:28 pm »
[
Cytat: SlaveMe
chcia?em uwidoczni? ?e mam plan jak pojedna? ?wiat.....
Nie lubi? Turków, Szwedów, Rosjan i Niemców za notoryczne niszczenie mojego kraju, nie zale?y mi na pokoju z nimi. Niech sobie p?yn? w?asnym torem, byleby znowu nie mieli jakich? roszcze? odno?nie Polski.

Nadal nic nie rozumiecie...... Ostateczne pojednanie.... Wszystkich przeciw Jednemu... U progu ko?ca.....

Turcy i Szwedzi to do?? odleg?a historia.... Nie uwa?asz ?e mo?na ju? by im odpu?ci?...
Bo je?li nie, to w ko?cu nie ostoi si? nikt z kim mo?na by si? sprzymierzy?....
A co do Niemców i Rosjan to s? zbyt zwi?zani z nami historia i czynnikami geo. ?eby totalnie sie od nich odci??....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: Polityka
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2008, 12:25:41 am »
A ja rozumiem.
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Polityka
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2008, 12:33:08 am »
Nie lubi? Turków, Szwedów, Rosjan i Niemców za notoryczne niszczenie mojego kraju, nie zale?y mi na pokoju z nimi. Niech sobie p?yn? w?asnym torem, byleby znowu nie mieli jakich? roszcze? odno?nie Polski.

Jestem z Tob? Adept :D Pluj? na nich, mieszam z b?otem, nienawidz?! Na wszystkich spu?ci?bym bomby atomowe, g?ównie na Rosjan :P Precz!!!!!!!!!!!!

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
1 Odpowiedzi
8112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2011, 02:11:42 pm
wysłana przez Dumian