'

Autor Wątek: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X  (Przeczytany 11872 razy)

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME

MORTAL KOMBAT X sta?o si? faktem. Kilka dni przed E3 2014 ?wiat obieg? ob??dny trailer CGI, a ju? podczas targów fani z ca?ego ?wiata mieli przyjemno?? ogl?da? najnowsz? ods?on? w akcji. Z tej te? okazji postanowi?em – jako wieloletni fan marki – podsumowa? ca?y materia? poni?szym tekstem.

Przede wszystkim najwa?niejsza informacja na pocz?tek. Seria nie wraca do systemu walki 3D, a zamiast tego kontynuuje koncept przyj?ty wraz z dziewi?t? ods?on? i pó?niejszym Injustice. Mam ?wiadomo??, ?e bijatyki z herosami DC nie powinienem wspomina? w kontek?cie stricte MK, jednak bez porówna? nie mo?e si? w tym wypadku obej?? z uwagi na rozwi?zania czerpane gar?ciami.

Mamy zatem dwuwymiarowy system walki oparty na znanych z MK9 rozwi?zaniach. Wraca pasek mocy u do?u ekranu, podzielony jak poprzednio na trzy cz??ci. Dzia?a analogicznie – jeden „bar” pozwala nam odpali? mocniejsz? wersj? ataku specjalnego, dwa „bary” umo?liwiaj? przerwanie combosa, trzy „bary” to X-ray.

Ku uciesze jednych i przygn?bieniu drugich, wraca wspomniany wy?ej X-ray. Z zaprezentowanych materia?ów wynika, ?e nic w kwestii jego funkcjonalno?ci nie zmieni?o si? od poprzedniej ods?ony. Nowa generacja pozwoli?a na dok?adniejsze odwzorowanie wn?trza zawodników, czego efektem s? jeszcze bardziej przegi?te akcje. Widok skr?canych kr?gów, przebijanych czaszek i mia?d?onych ko?ci nikogo ju? nie powinien dziwi?, jednak pierwszy pokaz MKX i tak przyprawi? móg? o ma?y zawrót g?owy co wra?liwsze osoby.


Je?li ju? rozpisuj? si? o systemie walki, nie sposób nie wspomnie? trzech odmian dla ka?dego zawodnika. W praktyce wygl?da to nast?puj?co: wybieramy swojego fightera, po czym musimy zdecydowa? si? na jedn? z trzech jego wersji. Ka?da ró?ni si? diametralnie od pozosta?ych. We?my przyk?adowo Scorpiona. W wersji „Ninjutsu” b?dzie móg? u?ywa? ataków mieczami. „Hellfire” pozwoli mu na korzystanie z mocy ognia. „Inferno” z kolei odkryje przed graczem wachlarz ataków z pomoc? przyzywanych demonów. Co najistotniejsze – podstawowe ruchy specjalne zostaj? na swoim miejscu. W ka?dym z wariantów b?dzie mia? wi?c w arsenale swoj? flagow? link?, czy cho?by wjazd w nogi oponenta. Za? wybrana jedna z trzech opcji okre?li umiej?tno?ci dodatkowe i poniek?d styl gry bohaterem. Z jednej strony podobne rozwi?zanie mo?e wywo?a? fal? frustracji pokroju: „dlaczego poci?to jednego zawodnika na trzy warianty”. Obiektywnie patrz?c jednak nie sposób nie przyzna? twórcom racji. Mamy do czynienia z dziesi?t? ods?on? cyklu, gdzie wielu zawodników przewija?o si? od samego pocz?tku. Si?? rzeczy ich arsena? na przestrzeni lat ci?gle si? rozrasta?. Mo?na wr?cz pokusi? si? o stwierdzenie, ?e niektórych zagra? by?o w MK9 a? za du?o i raczej z rzadka si? ich u?ywa?o. Id?c dalej – tak bogate w histori? postacie cz?sto te? traci?y na zagraniach cho?by z racji powrotu gry w systemowe dwa wymiary. Id?c tym tropem mamy wi?c do ka?dego zawodnika trzy (miejmy nadziej?) przemy?lane warianty, gdzie pogrupowano zagrania dotychczas wsypane niczym do jednego worka. Krystalizuje si? wi?c pewien gameplan, który trzeba b?dzie wzi?? pod uwag? decyduj?c si? na konkretn? wariacj?. S?owem – developerzy podeszli do sprawy na zasadzie „mniej, a lepiej”. Aby jednak nie kroi? znanych dotychczas postaci, zrobili po prostu zestawy umiej?tno?ci, wymuszaj?ce na graczu decyzj? i w konsekwencji styl gry.

Odrobin? udziwnione na pierwszy rzut oka rozwi?zanie, ma te? drugie (wa?niejsze) dno, a mianowicie balans rozgrywki. Nie da si? ukry?, ?e MK9 by?o wspania?e, cho? zepsute do bólu. Dobitnie mo?na si? o tym przekona? wchodz?c online. Problem z?ego zestawienia zawodników towarzyszy? serii od zawsze. Jeden by? na drugiego mocniejszy i tak naprawd? cz?sto pojedynek rozstrzyga? si? ju? na ekranie wyboru postaci. Jednak?e...podzielenie ka?dego fightera na trzy warianty, a co za tym idzie na trzy znacznie ró?ne zestawy umiej?tno?ci, mo?e zagwarantowa? ma?? rewolucj? w skali serii. Odt?d bowiem mo?e okaza? si?, ?e naprawd? da rad? gra? swoim ulubionym zawodnikiem i mie? jakie? realne szanse, a nie jak w przypadku meczu Sheeva vs Smoke przy MK9.

PODSUMOWANIE I – WARIANTY POSTACI:
PLUSY:
- Ka?dy zawodnik w trzech wersjach = wi?cej do ogrania
- Zwi?kszenie (miejmy nadziej?) balansu gry
MINUSY:
- Skrojenie arsena?u postaci
- Uczenie si? od nowa nawet tych ulubionych wojowników (cho? dla mnie to wci?? plus)


Wy?ej wspomnia?em ostatni? bijatyk? Netherrealm – „Injustice: Gods Among Us”. Ten tytu? by? po prostu potrzebny, ?eby nowy Mortal Kombat zosta? czym? wi?cej, ni? tylko od?wie?eniem starych szat. To w?a?nie w Injustice zadebiutowa?y interaktywne areny i sprawdzi?y si? wy?mienicie. Trzaskanie przeciwnika samochodem, czy odbijanie go od elementu t?a, stanowi?o mi?e urozmaicenie pod wzgl?dem wizualnym, ale przede wszystkim rozszerza?o diametralnie wachlarz zagra? i dost?pnych kombinacji. Oto bowiem zamiast klepanego w kó?ko combosa, nagle mamy okazj? przy odpowiednim ustawieniu na planszy odpali? pot??n? seri? z wykorzystaniem elementów areny i tym samym mo?emy znacznie mocniej uszczupli? zasób ?ycia adwersarza. Dzia?a to te? w drug? stron?. Postacie, których gameplay oparty jest na czekaniu na okazj?, nagle maj? ewentualn? drog? ucieczki od nacieraj?cego wroga. Czy to przez odbicie si? od ?ciany za plecami, czy poprzez rzucenie w niego jakim? elementem. Wszystko powy?sze brzmi na pierwszy rzut oka chaotycznie, jednak po g??bszym ograniu sprawdza si? wy?mienicie. W kontek?cie MKX jest to element mile widziany g?ównie przez balans gry, ale nie mo?na mu odmówi? wprowadzenia wi?kszej dynamiki do star? dotychczas opartych w wi?kszo?ci na klepaniu schematów. Sceptyków niech uspokoi fakt, ?e powróci?o bieganie, dzi?ki czemu nie b?dzie mowy o unikaniu walki poprzez uciekanie za pomoc? otoczenia.

?e niby zbyt efekciarsko? Szcz??cie nasze, ?e Ed Boon z ekip? pomy?leli nad tematem i s? w pe?ni ?wiadomi, i? Mortal Kombat to nie zgraja superbohaterów. Zd??y? ów fakt zauwa?y? w jednym z wywiadów podkre?laj?c, ?e areny owszem interaktywne b?d?, ale nie w skali znanej nam z Injustice. Ot drobna ga??? któr? mo?na uderzy?, czy beczka do rzucenia. Zapomnijcie o wybuchach i spadaj?cych helikopterach, czy innym potr?ceniu przez jad?cy poci?g.

PODSUMOWANIE II – INTERAKTYWNE ARENY:
PLUSY:
- Co? ?wie?ego w skali Mortal Kombat
- Odpowiednio zaprojektowane, dadz? mas? nowych opcji walki
- Zwi?kszenie dynamiki odrobin? topornych czasem star? z MK9
MINUSY:
- Starzy wyjadacze wielbi?cy szko?? mindgame i szachów w grze, mog? czu? si? zawiedzeni udziwnieniami i rosn?cym tempem rozgrywki
- Konieczno?? umieszczania na arenach elementów dodatkowych. Zapomnijcie o pos?pnych i obskurnych miejscach jak np. The Pit.


Tyle je?li chodzi o rozgrywk?, bo zbyt wiele bez grania powiedzie? nie mo?na. Jednym z najwi?kszych zaskocze? podczas pokazu MKX byli bez w?tpienia zawodnicy. Do grona dwóch klasycznych ninja do??czy?a a? czwórka debiutantów, a wed?ug zapowiedzi Boona jest to dopiero pocz?tek. Decyzja karko?omna zw?aszcza w obliczu glorii i chwa?y powrotu MK9 do korzeni. Niesamowita sprzeda? tytu?u, o której Boon wspomnia? by?a bez w?tpienia po cz??ci zas?ug? sentymentu. Miejmy tylko nadziej?, ?e w obliczu zapowiedzi nowych twarzy, ten sentyment nie przeleje czary goryczy. Spora cz??? starej gwardii po prostu zniknie z rostera, a ich miejsce zajm? debiutanci b?d?cy zupe?nie nowymi zawodnikami, b?d? jak w przypadku Cassie Cage – fuzj? dwóch wcze?niejszych. O ile takie rozwi?zanie mog?o by si? sprawdzi? w przypadku zrobienia cyborga z jednym stylem walki Cyraxa, drugim Sektora i trzecim Smoke'a, tak w przypadku Cassie sprawa jest ju? nieco bardziej skomplikowana. Tym bardziej, ?e fabu?a ma si? rozgrywa? na przestrzeni dwudziestu pi?ciu lat i ma stanowi? kontynuacj? MK9. Je?li spojrze? na ów fakt jak na co?, co zadzia?a logicznie, wówczas naszym oczom ukazuje si? brutalna prawda – spore grono ulubionych twarzy zwyczajnie nie ?yje w fabularnej rzeczywisto?ci MKX. Nie zapeszajmy jednak zawczasu. Zaprezentowano cztery postaci: Ferra/Torr, Cassie Cage, Kotal Kahn i D'vorah. Przegl?daj?c forum mam wra?enie, ?e odrobin? na wyrost zapalono alarmy wszelakie. ?e niby Ferra/Torr nie pasuje do MK? Kotal Khan jest wyj?ty z War Gods? D'vorah uciek?a ze ?wiata DC? Mo?liwe! Któ? to wie! Natomiast niekwestionowanym faktem jest, ?e nawet mimo powy?szych odczu?, te postacie pasuj? do ?wiata MK bardziej ni? kwiatki pokroju Nightwolfa, Strykera, czy innego Kobry. Wobec nieuchronnej perspektywy straty wielu klasycznych ju? zawodników, taka ilo?? nowej ho?oty mo?e stanowi? cios w serce. Jestem jednak przekonany, ?e kwa?ne miny przejd? wszystkim z czasem i ka?dy odnajdzie si? na ekranie wyboru postaci w taki czy inny sposób. To ma by? w ko?cu nowa ods?ona, a nie kolejny remaster.

PODSUMOWANIE III – NOWI ZAWODNICY:
PLUSY:
- Nowi zawodnicy. Po prostu.
- Design debiutantów nie jest taki z?y jak wszyscy p?akali
- Nowe w?tki historii zamiast maglowania starych ran
MINUSY:
- Usuni?cie z rostera kochanych klasyków na rzecz debiutantów
- Zbyt du?a ilo?? nowych mo?e spowodowa? odczucie grania w jaki? inny tytu? vs MK


Tyle tytu?em wst?pu do wielkiego w?tku jakim jest Mortal Kombat X. Pocz?tkowo chcia?em rozpisa? konkretniej postacie i wspomnie? mniej wi?cej ich charakterystyk?, ale w tak wczesnym stadium gry, raczej nie ma to wi?kszego sensu. Wszystko mo?e si? zmieni?, co udowodni?o nam MK9 na premierze. Boon póki co nie wspomnia? o trybie tagowania i walkach 2 vs 2, ale opcja taka wydaje si? by? niemal?e pewniakiem bior?c pod uwag?, jak? radoch? sprawia?a przy MK9. B?d? kolejne oficjalne informacje, napisz? kolejn? cz??? [o ile mi si? zachce, ale...oh well;]. Tymczasem zapraszam do dyskusji nad tematem, byle popartej konkretnym argumentem, lub punktem widzenia.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2014, 11:24:08 pm wysłana przez Luna »

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2014, 08:22:45 pm »
Dzi?ki za recenzj?!

Cytuj
We?my przyk?adowo Scorpiona. W wersji „Ninjutsu” b?dzie móg? u?ywa? ataków mieczami. „Hellfire” pozwoli mu na korzystanie z mocy ognia. „Inferno” z kolei odkryje przed graczem wachlarz ataków z pomoc? przyzywanych demonów. Co najistotniejsze – podstawowe ruchy specjalne zostaj? na swoim miejscu.

Tym jaram si? najbardziej, bo jak mi si? znudzi zawodnik, to zawsze b?d? móg? kombinowa? z jego standardowymi combami dodaj?c do tego ró?ne bonusy z ró?nych stylów - to jest mega zajebiste. Przypomina si? StarCraft, gdzie wybierali?my ulepszenia dla naszych jednostek (w singleplayerze). Mo?na w?a?nie by?o wybra? kilka dost?pnych w?a?ciwo??i.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2014, 08:37:31 pm »
No i graj?c np 2 vs 2 powiedzmy 10 walk swoimi ulubionymi zawodnikami typu: ja Sektor + Sheeva, ty Scorpion + Sub-Zero, za ka?dym razem b?dzie si? gra? inaczej. Bardzo mi przypasi? ten motyw. Mam nadziej?, ?e si? sprawdzi w ko?cowej grze.

Offline Kitana,Sindel,Tomek

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 900
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2014, 10:33:57 pm »
Ujrza?em, czas po?wi?ci?em i przeczyta?em! NIE PO?A?OWA?EM!

Dobrze widzie?, albo raczej czyta?osoby my?l?ce podobnie do mnie i nie przekre?laj?ce tytu?u ju? na samym starcie, aczkolwiek w?ród wielu dobrych, b?d? bardzo dobrych pomys?ów wkrad?y si? takie, które s? sporym zgrzytem. W?tpi? w to, ?e nagle ka?dy pokocha nowych fighterów i obda?y ich optymizmem, do mnie póki co najbardziej przemawia D'Vorah. Cage to jedynie wysportowana, ale g?upia blondyna (czyli element humorystyczny) nie mniej nie mo?na odmówi? pomys?u na posta?. Najbardziej na chwil? obecn? dra?ni mnie kilka szczegó?ów, jeszcze bardziej przegi?te X-RAYe i czcionka, która pasuje do Mortala jak pi??? do nosa ;)

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2014, 11:21:18 pm »
Macie obrazki leniwe kacapy:D

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2014, 03:36:28 am »
?wietne podsumowanie tego co dotychczas mogli?my zobaczy?. Podoba mi si? Twoje podej?cie do gry - nie przekre?lasz jej od razu tak jak ja to zrobi?em po obejrzeniu pierwszego gameplay-trailera, a pó?niej ?a?owa?em, bo jednak MKX zapowiada si? bardzo dobrze. ?a?uj? z jednej strony, ?e nie zobacz? swoich ulubionych postaci (chocia? kto wie co b?dzie w DLC), ale mimo wszystko nie chc? ?eby seria sta?a w miejscu. Co klasyka to klasyka, co nowo?? to nowo??. Dopóki tego nie zrozumiemy, zawsze b?dziemy chcieli wygrywa? turniej Shang Tsunga, a pó?niej pokona? Shao Kahna w Outworld, po czym znowu broni? Królestwa Ziemskiego przed jego inwazj?. :P X-ray'e wydaj? si? by? mocno przegi?te (X Scorpiona zadaje bodaj?e 40% dmg) - ale to na 100% ulegnie jeszcze zmianie - jak nie teraz to w pierwszych patchach. 3 wariacje postaci to wg. mnie ?wietny pomys? - chyba nie ma tutaj osoby, która by na to narzeka?a. Tak jak zosta?o wspomniane w recenzji, wprowadzi to spore urozmaicenie. Dobrze by by?o gdyby mo?na by?o ukry? to, jaki styl wybieramy - tak jak mo?na by?o ukry? w MK9 kursor na planszy wyboru postaci.

MINUSY:
- Starzy wyjadacze wielbi?cy szko?? mindgame i szachów w grze, mog? czu? si? zawiedzeni udziwnieniami i rosn?cym tempem rozgrywki
W UMK3 tempo rozgrywki by?o raczej szybkie, jednak nie dyskwalifikowa?o to graczy potrafi?cych robi? sieczk? z mózgu przeciwnika. Spotka?em kilku graczy, którzy potrafili tak mnie zmanipulowa?, ?e nadziewa?em si? na infinity. ;P

Natomiast niekwestionowanym faktem jest, ?e nawet mimo powy?szych odczu?, te postacie pasuj? do ?wiata MK bardziej ni? kwiatki pokroju Nightwolfa, Strykera, czy innego Kobry.
Jeszcze zrozumia?bym gdyby to Adept napisa?, bo on ma powody do hejtowania Wolfa, ale nie przypominam sobie ?ebym gra? z Tob? w UMK3 - przecie? nienawidzisz tej gry. :D Wyja?nijmy to raz na zawsze - nikt bardziej nie pasuje do MK ni? posta? pos?uguj?ca si? szama?sk? magi?, rzucaj?ca b?yskawicami i u?ywaj?ca ?wietlnego toporka, a w dodatku wal?ca z barku. Nikt.

Offline Egzorcysta

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 7
 • "Reality is for those who lack imagination"
  • Zobacz profil
 • PSN ID: k_pietruczynik
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2014, 10:47:25 am »
1. Interaktywne areny NIE S? niczym ?wie?ym w serii Mortal Kombat. To ju? by?o w "Mortal Kombat: Deception" - to tylko tak gwoli ?cis?o?ci.

2. "STYLE" coraz bardziej uwa?am za niepotrzebne kombinowanie. Dlaczego nie mo?na by by?o wrzuci? wszystkich ataków i ciosów specjalnych z ka?dej wersji postaci do jednego worka. Zamiast mie? jedn? posta? napakowan? umiej?tno?ciami z których mo?emy wybra? najlepsze dla siebie, trzeba b?dzie na si?? decydowa? si? na któr?? z wersji postaci. Gracz sam powinien decydowa? czy chce korzysta? z jakich? umiej?tno?ci danej postaci czy nie. Strasznie g?upie jest to i za razem ograniczone. ...To troch? jak kupowanie gotowego zestawu komputerowego w Auchan. W jednym zestawie mamy dobry procesor, w drugim dobra p?yt? g?ówn?, a w jeszcze innym s?ab? kart? graficzn? i du?o RAMu. Wszystkie beznadziejne.
Nie 'kupuj?' tego. Zrozumia? bym podzia? na np. dwa style podczas walki: walk? wr?cz i walk? broni?. To przynajmniej mia?o by sens pod warunkiem, ?e zosta?o by porz?dnie wykonane.
Ewentualnie gdyby to by?o na zasadzie budowania postaci; gdzie mo?emy wybra? z okre?lonej puli ataków, umiej?tno?ci i ciosów specjalnych te, które nam najbardziej pasuj?. Co? jak tworzenie postaci w Armageddon tylko wiadomo bardziej rozs?dne, z pewnymi ograniczeniami. Ka?dy móg?by 'zbudowa?' swoj? wersj? Scorpiona czy Sub-Zero.

Twórcy chcieli wymy?li? "co?" nowego byle by by?o... Do tego du?o szumu i has?a "kilka wersji postaci".

Idealnie to pasuje do tego nowego Mortal Kombat.

A tak ogólnie tekst bardzo zgrabnie napisany. Zazdroszcz? Ci Luna, ?e bez problemu potrafisz si? cieszy? now? ods?ona Mortal Kombat. Ja si? niestety m?cz? z tym wszystkim jak diabli :-)

Taka jeszcze jedna rzecz. Juz to Adeptowi mówi?em przy okazji ostatniej partyjki bryd?a. Za ma?o Mortal Kombat jest w tym "Mortal Kombat X". Gdyby to by? ca?kiem inny tytu? to chyba bym nawet nie pisn??. Z otwartymi r?koma przywita? bym tak prezentuj?ce si? "War Gods".
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2014, 10:53:29 am wysłana przez Egzorcysta »

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2014, 11:16:49 am »
Zapomnia?em sprecyzowa? - interaktywne areny w MK z systemem 2D;) Je?li te style b?d? na tyle rozwini?te, ?e nie b?d? mia? odczucia grania postaci? upo?ledzon?, to ci?gle b?d? za. No ale moja dusza gracza tkwi poniek?d w klimatach RPG, to i podobne "klasy postaci" przypadaj? mi do gustu;p Z nowego MK si? ciesz?, bo zapowiada si? na ciekawe mordobicie. Takie, w które chc? zagra?:) A ma?o gier teraz mnie tak jara. Na palcach jednej r?ki móg? bym w zasadzie policzy?.

Offline Gor0

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 283
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2014, 10:35:49 am »
Czyli mog? sobie marzy? ?e Frost wyst?pi jak alternatywny wariant do Sub-Zero, no có? nadzieja matk? g?upich.
Ciekawy wpis, dobrze uargumentowany zaczynam powoli akceptowa? t? mas? debiutantów.  8)
Walczy stylami shokan i kuatan. Przed laty pokona? Kung Lao. Niezwyci??ony od pi?ciuset lat.

Offline Wichura

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 213
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2014, 12:22:27 pm »
ja bym chcia? by powróci?a Skarlet i Kenshi, jak w MK Deception czy Armageddon Kenshi dzia?a? mi na nerwy tak tu jest jedn? z moich ulubionych postaci ja bym chcia? by by?o wi?cej nowych postaci pokroju Skarlet czy Kratos, który bardzo pasuje do MK liczy?em na wi?cej ninjów i kobiet ninja a te? mam po cichu nadziej?, ?e wróci Motaro. Frost gdyby wróci?a ojj tak by?bym happy lubi?em j? i to bardzo swoj? drog? to chyba naprawde nie jest Mortal Kombat 10 tylko X bo nawet konferansjer, który zapowiada? na E3 MK wymawia? Mortal Kombat EKS czyli X a nie Ten. Dvorah pasowa?aby mi do MK gdyby nie mia?a tych nó?ek i troch? poprawiony design, no nic boj? si? i nie podoba mi sie nowy MK, ale i tak pewnie zakupi? z czystego sentymentu.

Offline Gor0

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 283
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2014, 12:45:30 pm »
Design Kenshi'ego w MK 9 by? fenomenalny, mo?liwe ?e ta cz??? wyjdzie jako gra poboczna po której wyjdzie MK 10 której fabu?a b?dzie bezpo?redni? kontynuacj? MK 9.
Walczy stylami shokan i kuatan. Przed laty pokona? Kung Lao. Niezwyci??ony od pi?ciuset lat.

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2014, 07:27:09 pm »
Design Kenshi'ego w MK 9 by? fenomenalny, mo?liwe ?e ta cz??? wyjdzie jako gra poboczna po której wyjdzie MK 10 której fabu?a b?dzie bezpo?redni? kontynuacj? MK 9.

Nic takiego si? nie stanie. Boon mówi? o nowym MK jako Mortal Kombat X aka 10. Naprzemiennie. "X" po prostu brzmi bardziej "cool";)

Offline Gor0

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 283
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #12 dnia: Września 07, 2014, 07:52:36 pm »
Design Kenshi'ego w MK 9 by? fenomenalny, mo?liwe ?e ta cz??? wyjdzie jako gra poboczna po której wyjdzie MK 10 której fabu?a b?dzie bezpo?redni? kontynuacj? MK 9.

Nic takiego si? nie stanie. Boon mówi? o nowym MK jako Mortal Kombat X aka 10. Naprzemiennie. "X" po prostu brzmi bardziej "cool";)
Zaj??o mi dobre kilkana?cie sekund ?eby zorientowa? si? ?e to by? mój post. :D
No có? pami?? wida? szwankuje.
Walczy stylami shokan i kuatan. Przed laty pokona? Kung Lao. Niezwyci??ony od pi?ciuset lat.

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2015, 10:42:49 pm »
No i jak tam? Robi kto? podsumowanie kolejnych materia?ów;p??

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Wst?pna recenzja dost?pnych do tej pory materia?ów o Mortal Kombat X
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2015, 03:52:49 pm »
Sporo wody w rzekach up?yn??o od ostatniego tekstu, wi?c trzeba by zrobi? drobny UPDATE tego co wiemy. Jako, ?e Ed i Netherrealm Studios wylewnym marketingiem nie grzesz?, materia?ów mamy tyle co uczciwych cyganów jedynaków. Niemniej jednak jest ju? o czym napisa?.

Przede wszystkim nowe postaci...których nie ma. Pami?tamy wszyscy s?owa z?otoustego trolla Boona wed?ug których to mieli?my dosta? oko?o po?ow? rostera debiutantów. R?ce do góry jak oni si? wam podobaj?! Oh...?e niby ich nie ma? Otó? to! Wszelkie domys?y odno?nie nowych twarzy na ten moment opieramy na zaprezentowanych w komiksie MKX zawodnikach. Pytaniem pozostaje nadal, czy faktycznie do sk?adu do??czy pokazany Erron Black i ucze? Scorpiona. Zostawiaj?c ju? jednak t? lekk? szyder?, czas przyjrze? si? ujawnionym weteranom.

Raiden, Quan Chi, Kano, Kung Lao, Ermac, Kitana, Reptile. W?ród zaprezentowanych najciekawsze wariacje dostali Kano ze swoimi przechwytami, Quan Chi z teleportami i Kung Lao jako ca?o??. Problem Kano mo?e polega? jednak na tym, i? tak naprawd? przechwytuje ciosy face2face. Co zatem z pociskami, których przecie? w MK jest niema?o? Na ten moment nie wiadomo. Tyle samo wiemy o mo?liwo?ci ewentualnego graplingu jegomo?cia. Jak to b?dzie wygl?da? i czy w ogóle b?dzie obecne? Przekonamy si? zapewne po premierze. Quan Chi bryluje swoimi portalami, dzi?ki którym jawi si? jak rasowy zonowiec. Ciosy wyskakuj? dos?ownie z powietrza i tylko wypada przy tym zastanowi? si? ile w tym efekciarstwa, a ile funkcjonalno?ci. Na temat Raidena mo?na powiedzie? niewiele. Najciekawszy wydaje si? by? wariant z zastawianiem pu?apek na arenie. Definitywnie natomiast nie rusza mnie „Displacer”, bo nie widz? wi?kszego sensu w spamowaniu teleportami.

Kung Lao...ju? MK9 ludzie potrafili nim czyni? cuda, ale gameplay z MKX po prostu gniecie jaja niczym stalowe imad?o. Nie do??, ?e ch?opina mimo wieku giba si? jak rasowy murzyn opierdalaj?cy noc? spo?ywczaka, to jeszcze ma trzy wariacje z których ka?da zdaje si? by? interesuj?ca. O ile „Buzsaw” wygl?da g?ównie jako nacisk an jeszcze wi?ksze setupy, o tyle ju? kolejna wariacja pozwalaj?ca zostawia? w dowolnym miejscu areny kapelusz, jest po prostu szale?stwem pod k?tem zaskoczenia przeciwnika. Po raz wtóry – zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale na ten moment oczami wyobra?ni widz? swoj? bezsilno?? graj?c Ferra/Torrem na starego „sza?olin manka”. Ostatni wariant, czyli otaczanie si? kapeluszem jak tarcz?, jest pozornie najmniej efektowny, ale....z pewno?ci? pos?u?y do wciskania kolejnych hitów do i tak ju? przegi?tych kombinacji. Ponadto (co wynika?o ze s?ów twórców) tak wiruj?cy wokó? Kunga kapelusz ma tworzy? co? na zasadzie tarczy dla pocisków. Oczywi?cie wymagany przy tym b?dzie odpowiedni timing i szczypta szcz??cia, ale opcja jest godna uwagi.

No i Ermac. Ludzie na internetach zdaj? si? mie? wzgl?dem niego mieszane odczucia i porównuj? go do zwyk?ej kopii z MK9. Nic bardziej mylnego, a temu wra?eniu podda? si? te? cz?owiek-bot Adept. O ile wariacja z lataniem w powietrzu wydaje si? an ten moment ma?o funkcjonalna, o tyle ju? ta, która pozwala na dodatkowe ataki z dystansu (?wiec?ce ?apy czerwonego niby-ninja) jak najbardziej robi wra?enie. Trudno to opisa?, ale zaprezentowane setupy powodowa?y momentami opad szcz?ki. Takiego zonera jeszcze w MK chyba nie widzia?em. Przeciwnik by? podbijany w powietrzu dos?ownie po drugiej stronie planszy. Rodzi to oczywi?cie pytanie: „czy nie jest to wszystko srogo przesadzone”? Moja dominacja Ferra/Torrem blednie niczym pi?kno tajskiej prostytutki wobec faktu, ?e ma penisa.

Ponadto nie wiedzie? czemu bez wi?kszego echa przesz?a wariacja czerwonego, gdzie lataj? wokó? niego trzy zielone orby. Nie wiem na jakiej zasadzie one si? nape?niaj?. Czy to b?dzie robione kombinacj?? A mo?e czasowo? Warto jednak odnotowa? fakt, ?e przy pe?nym ?adunku ciosy specjalne zdaj? si? robi? powa?ne kuku przeciwnikom. Ju? widz? konkretne juggle po którym nasz dzielny telekinetyk ?aduje pocisk z trzech orbów i tym samym robi mi stuna, by nast?pnie zabawi? si? w podbijanie od pocz?tku.
Te wszystkie powy?sze elementy gameplayu odrobin? mnie martwi?. Buduje to obraz gry niezwykle g??bokiej i stwarzaj?cej dos?ownie setki mo?liwo?ci. Twórcy si?gn?li nieco po rozwi?zania z Injustice, gdzie ka?dy zawodnik mia? odr?bny styl prowadzenia. Na my?l przychodzi mi te? seria Guilty Gear i BlazBlue, gdzie zawodnicy inaczej si? ruszali i o jakiejkolwiek standaryzacji ich zagra? mo?na by?o zapomnie?. Czy Netherrealm z tego pozornego rozpierdolu systemowego wybrnie obronn? r?k?? Oby. Do premiery niespe?na trzy miesi?ce, a balans na ten moment wywo?uje jedynie u?miech politowania.

Reptile i Kitana zostan? omówieni pó?niej, gdy? ich gameplayu praktycznie nie by?o.

Ciesz? mnie nowe areny. Po prostu. Ka?da prezentuje inny klimat i jest bogata na swój sposób. Sporo si? tam dzieje i sporo mo?na na nich zrobi? (chodzi o interakcje). Powiem wi?cej – s? do tego stopnia rozbudowane i bogate, ?e w mojej g?owie powstaje pytanie, jak te? b?d? one wykorzystywane podczas wyko?cze?. Czy to b?dzie klasyczne Stage Fatality? Oby, bo potencja? drzemie tu ogromny.

?wiat oszala?, nadszed? armageddon, ludzko?? zdaje si? upada?. Tyle mo?na chwyci? tu i tam z udost?pnionych materia?ów. Z niegdysiejszego turnieju o dominacj? pozosta?a ju? tylko mrzonka i echo starych manuskryptów. Tym razem wojna zdaje si? by? bardziej otwarta, a zamiast jednego jedynego championa Liu Kanga bez jaj, o w?adz? zmierz? si? ca?e sojusze (i by? mo?e armie). Zapowiada si? co najmniej ciekawie.

Co mo?na wywnioskowa? w detalach i czego si? domy?li? po strz?pach uk?adanki? Shao Kahn is dead. Wspomina o tym sam Ermac podczas rozmowy ze Scorpionem bodaj?e. Kotal prowadzi od dekady wojn? z Mileen? (mamy wi?c poniek?d potwierdzenie jej obecno?ci w grze, bo nie wyobra?am sobie by by?o inaczej). Forumowicze ju? wylali wiadro pomyj na nowego Kahna, ?e niby pizda i nosi czerwon? torebk?, ale.... Nikt nie zastanowi? si? nad prostym faktem. Mo?e to wcale nie jest pochwa pokroju naszego forumowego ex-kolegi Cobry? Mo?e Mileena id?c za ciosem poklonowa?a siebie sam? w zastraszaj?cej ilo?ci? Albo dalej wybiegaj?c w klimat sci-fi – dorobi?a se nowe moce? Koniec ko?ców to i tak tylko fabularne wró?enie z kuli, bo na tym padole (?wiecie MK) nikt nie jest nie do ruszenia, jakimkolwiek kozakiem by si? nie wydawa?. Zgin?? opiewany przez forumowy front Shao Kahn, a „bóg piorunów Radom” dosta? od niego solidny oklep. Tak wi?c niby nie?miertelni obskakuj? wpierdol od piszcz?cych kozaków na sterydach. Nic nie powinno nas ju? zdziwi?.

Tym radosnym tonem wrzuci?em swoje cholernie d?ugie podsumowanie. Kto przeczyta?, ten mi na grób napluje za wylewno??. Reszcie mniej ??dnej mojego trupa dzi?kuj? za cierpliwo??;)

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
41 Odpowiedzi
40821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2011, 10:27:23 am
wysłana przez Mateuka
15 Odpowiedzi
11791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2009, 01:05:59 am
wysłana przez Adept
31 Odpowiedzi
34997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2011, 07:32:25 pm
wysłana przez Adept
5 Odpowiedzi
7202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2013, 07:23:23 am
wysłana przez sla
2 Odpowiedzi
4177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2010, 01:50:52 pm
wysłana przez Death Dealer