'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów  (Przeczytany 11558 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« dnia: Marca 31, 2008, 01:46:44 am »
Witam , przet?umaczy?em wypowiedzi autorów odno?nie danych postaci . Wszystko w lu?nej formie dywagacji , zwi?zanych mniej lub bardziej z tematyk? bohaterów wyst?puj?cych w Mortal Kombat :-) Wiele ciekawych rzeczy mo?na si? dowiedzie? . Ok zaczynamy :

Dairou

John Vogel - Dairou jest cz?onkiem tej samej organizacji do Hotaru
Ed Boon - Dairou zosta? przedstwiony w Mortal Kombat Deception , ale w?a?ciwie pracowali?my nad nim ju? od Mortal Kombat Deadly Alliance . Zawsze my?la?em ?e jest to cool posta? i w zasadzie ma jeden z najpot??niejszych ruchów w Deception co jest : Ruch BackSlam który wypycha przeciwnika w gór? na kilka chwil . Ten BackSlam , jest zdecydowanie moim ulubionym ruchem ze wszystkich technik Dairou

Cyrax

Sal Divita ( Cyrax ) - Sektor i Cyrax byli wyj?tkowi , poniewa? byli robotami , zmechanizowani .
Steve Beran ( Projektant postaci ) - ?mieszna spraw? odno?nie Cyraxa i Sektora , jest to , i? nie byli?my w stanie wymy?li? imion dla nich , wi?c Nigasky wpad? na pomys? nadania im imion Ketchup i Mustard ( Keczup i musztarda ) . Ketchup jako czerwony Sektor , a mustard jako ?ó?ty Cyrax
Ed Boon - Cyrax by? jednym z wielu postaci granych przez Sal Divite . Kiedy Sal gra? Cyraxa , by?o mi go naprawd? szkoda , poniewa? mia? na sobie he?m i ca?e opancerzenie i poci? si? w tym ogromnie , poprostu kostium stanowi? niewyobra?aln? niewygod? dla Sala .
Sal Divita - Kostium Cyraxa by? naprawd? ci??ki , by?o w nim mnóstwo plastiku . Kostium zawiera? równie? he?m , ale bardzo nie wygodny i trudno w nim si? oddycha?o , nic nie by?o s?ycha? w nim , ale jako? przeszli?my przez to .
Steve Beran - Cyrax ma wiele klimatycznych ruchów i gad?etów , jak otwarcie klatki piersiowej i wyrzut granatów czy siatki . W Deadly Alliance ma jedno z moich ulubionych Fatality : Wielki mechaniczny szpon który bije przeciwnikiem w pod?og?

Bo' Rai Cho

Herman Sanchez ( Projektant postaci ) - Po Hiszpa?sku s?owo " Pijany " mówi si? " Boraczo " , wi?c zmienili?my to s?owo sylabicznie na brzmioco bardziej po azjatycku " Bo Rai Cho " i mam nadziej? ?e za?apali?cie o co biega ;-)
Steve Beran - To jeden z moich ulubionych charakterów . Wielu ludzi uwa?a ?e jest raczej ?mieszny ze wzgl?du na jego pijackie ruchy , ale w rzeczywisto?ci to jedna z najpot??niejszych postaci w grze
Jay Biondo ( Programista ) - Bo' Rai Cho jest mistrzem Shujinko . By? oficjalnie wyprodukowany w Deadly Alliance . Jest ?miesznym bohaterem , poniewa? posiada pare cech które czyni? go niezwyk?ym : Lubi pi? , lubi sztuki walki i lubi uczy? .
John Vogel - To bardzo sympatyczna posta? . Podoba mi si? to , ?e Mortal Kombat ma w ko?cu nauczyciela , wiecie , w wi?kszo?ci filmów o sztukach walki wyst?puje stary nauczyciel od którego nauki pobiera m?ody cz?owiek . Bo' Rai Cho jak by przej?? t? rol? w Mortal Kombat .
Herman Sanchez - Ed Boon chcia? posta? która by?a by... ?wini? , pierdzia?a , wymiotowa?a i nie mia?a samokontroli .
Ed Boon - Tak , to jedna z tych rzeczy które w?o?yli?my do gry , wiecie , my?leli?my ?e doda to humoru do gry .

Blaze

John Vogel - Blaze jest ?yw? pochodni? która zosta?a stworzona przez Edenia?skich czarnoksi??ników . Jego g?ównym celem by?a podró? po ?wiatach i przypatrywanie si? mocom wojowników . Shang Tsungowi , Shao Kahnowi , nawet Raidenowi . Czarnoksi??nicy z Edenii , najwidoczniej mieli wizj? ?e pewnego dnia b?dzie zbyt wielu zbyt pot??nych wojowników którzy to swoj? moc? zapocz?tkuj? Armaggedon . Kiedy Blaze mia? uzna? ?e Armaggedon b?dzie blisko , mia? wkroczy? do akcji i powstrzyma? proces w zarodku .
Ed Boon -  Blaze jest g?ównym bossem w Mortal Kombat Armaggedon . Je?eli spojrze? na to inaczej jest to posta? g?ówna do której zmierza?y wszystkie cz??ci Mortal Kombat...
Steve Beran - Blaze powsta? jako posta? t?a do Mortal Kombat II . Nie by? grywaln? postaci? . Poprostu widzia?o si? na planszy z Mostem . Fajn? rzecz? jest to , ?e w wersji Mortal Kombat II dodali?my mu wiele efektów d?wi?kowych i wiele efektów wizualnych których nie dodali?my jeszcze ?adnej innej postaci w takich ilo?ciach .
Ed Boon - Blaze ma wiele masywnych technik , nie jest ma?? postaci? , zajmuje on wi?ksz? cz??? ekranu gry . Mo?e toczy? sie jak kula , rzuca? fireball`ami , zmienia? si? w rostopion? lav? . Moim ulubionym ruchem u niego jest jak zmienia si? w kule i praktycznie tratuje swego przeciwnika .

Baraka

Rich Divizio - Dzie? dobry , nazywam si? Rich Divizio , gram Barake w Mortal Kombat II .
Ed Boon - Starali?my si? wymy?li? postacie , chodzili?my do sklepów z przebraniami i raz znale?li?my mask? potwora...
Rich Divizio - To by?a bardzo ciasna maska któr? musia?em nosi?
Ed Boon - Wiecie , pomalowali?my j? , dodali?my pare swoich elementów
Rich Divizio - Ja pami?tam tylko tony , tony wody sp?ywaj?cej mi po karku
Ed Boon - Dodali?my sztuczne sztuczne paznokcie do maski , pó?niej pomalowali?my je na srebrno , kolor z?bów...
Rich Divizio - Ta maska by?a ciasna jak skóra
Ed Boon - Ludzie sobie nie zdaj? sprawy , ?e ten straszny potwór powsta? z maski , oraz sztucznych paznokci , które kupili?my w supermarkecie
Rich Divizio - Ta maska by?a niemo?liwa
Ed Boon - Baraka by? w wielu grach Mortal Kombat , ale jest on ulubie?cem fanów od bardzo dawna .
Rich Divizio - Ciach , ciach , ciach , ciach , ciach ( Udaje ci?cia Baraki : B+B+B+LP ;) )

Ashrah

Ed Boon - Ashrah jest zjednoczona z dobrem , ludzie my?l? ?e jest to taka ?e?ska wersja Raiden`a . My?l? , ?e wynika to z t?d , i? ?wieci bia?ymi kulami podczas technik oraz ma kapelusz który przypomina Raidenowski . Prawdopodobnie jest jedn? z najsilniejszych postaci w grze , poniewa? posiada szeroki wachlarz specjalnych ruchów . Posiada wr?cz najwi?cej specjalnych ruchów ze wszystkich postaci w Deception .
John Vogel - Idea powstania Ashrah , jej historia jest taka , ?e jest demonem który znalaz? miecz który po zabiciu innych demonów daje ?wi?t? moc w?a?cicielowi . Podczas gdy zabija inne demony , ona sama ulega leczeniu na duszy i ciele . Ashrah jest typowym przyk?adem z?ej postaci która jednak staje si? dobra . Im wi?cej zabija demonów , tym staje si? lepsza .
Jay Biondo ( Programista ) - Naprawd? podobaj? mi si? jej magiczne zdolno?ci . Kiedy gram Ashrah ma wir pionowy , wir poziomy który leci prosto na przeciwnika , ma fireball`a który leci do góry i spada na nas , równie? fireball poziomy . Ma wiele magicznych zdolno?ci które czyni? z niej bardzo grywaln? posta? .
Ed Boon - Ze wszystkich nowych postaci w Deception , podejrzewam ?e Ashrah b?dzie mia?a najwi?kszy popyt . Jej wygl?d , jej ruchy , my?l? , ?e b?dzie popularna

Jade

Ed Boon - Jade by?a trzeci? postaci? która powsta?a na bazie istniej?cych ju? postaci . Jade by?a ?e?sk? ninj? podobnie jak Millena i Kitana i by?a to tak jak by z?a wersja w porównaniu z niewinno?ci? Kitany .
John Vogel - Jade by?a dziec?c? towarzyszk? zabaw Kitany , co praktycznie czyni j? tysi?ce lat star? , poniewa? Kitana ma tysi?ce lat . W Deception Jade zosta?a bardziej ukryt? wojowniczk? , która skrada si? i zbiera informacje . Lubi? to u niej , jest bardzo lojalna . Chcieli?my ?eby co? j? dzieli?o od Kitany i Mileeny , wi?c dali?my jej kij , co by?o jej broni? w Mortal Kombat III . Nie wiele postaci mia?o bro? w Mortal Kombat III

Hsu Hao

John Vogel - Hsu Hao jest jednym z cz?onków Klanu Czerwonego Smoka , wi?c jest zdecydowanie jednym ze z?ych . Kiedy Jax wyrywa mu serce , wszyscy my?l? ?e : Tak , Hsu Hao nie ?yje . Jednak w Mortal Kombat Armaggedon wszyscy powracaj? do ?ycia , wi?c Hsu Hao powraca .
Steve Beran - Hsu Hao jest Mongo?em , który zosta? zaprojektowany by by? anty-Jaxem . W Chi?skiej Armii eksperymentowano na nim , wymieniaj?c wi?kszo?? jego klatki piersiowej na maszynerie .
Ed Boon - Hsu Hao jest charakterem który przeszed? szereg poprawek . Ma kompletnie inny wygl?d ni? gdy zaczynali?my Mortal Kombat Deadly Alliance . Wiele osób sie pyta co ta maszyneria robi w jego klatce piersiowej , otó? wyja?niamy to w jego fatality w którym to z maszyny tej wydobywa sie lasek , który tnie przeciwnika na pó? .

Havik

John Vogel - Havik jest klerykiem chaosu . Filozofia Havika brzmi : " Chaos jest dobry - porz?dek jest z?y , zasady s? z?e " . Jego najwi?kszym wrogiem jest Hotaru który s?u?y porz?dkowi . Interesuj?c? spraw? odno?nie Havika jest to , ?e on nie formuje ?adnych przymierzy , z nikim . Wi?c to nie jest tak ?e Havik jest z?y lub dobry . Havik chce poprostu osi?gni?cia swego celu , jakim jest chaos .
Ed Boon - Chcieli?my stworzy? posta? której ruchy odst?cza?y by graj?cych , np. jak ?amanie swoich ko?ci czy Hara-Kiri w którym Havik zdejmuje w?asn? g?ow? z cia?a , chcieli?my , aby widownia krzykn??a " uhhh " ze wzdrygni?ciem na te ruchy

Hotaru

John Vogel - Hotaru jest postaci? , która chce przynie?? porz?dek i spokój za wszelka cene .
Jay Biondo - Hotaru jest interesuj?c? postaci? . Ma wiele zasad w?asnych których przestrzega .
Jennifer Hedrick ( Projektant postaci ) - Robi?c design Hotaru wzieli?my pod uwag? jego imi? , gdy? imi? jego po Japo?sku znaczy " Ognista mucha " . Wi?c jego zbroje zaprojektowali?my jako pancerz owada , ale zmieli?my koncepcje wprowadzaj?c mniej robaka , a wi?cej wojowniczego pancerza .
John Vogel - Z hotaru i Havikiem chcieli?my spróbowa? jak z Chaosem i Porz?dkiem . Hotaru jest po stronie porz?dku , Havik jest po stronie chaosu . Hotaru praktycznie jest po stronie Dragon Kinga z powodu takiego , ?e przyniesie on porz?dek wszech?wiatowi . Nie obchodzi go jak Dragon King przyniesie ten porz?dek , ale ?e przyniesie .

Goro

Ed Boon - By?y praktycznie dwa modele Goro . Jeden by? u?ywany do gry , tak cz?sto zmieniali?my strukture postaci , ?e w ko?cu rozpad?a si? ca?kowicie . W zasadzie to ja mam oryginalny model Gora który zosta? po produkcji Mortal Kombat I


Fujin

John Vogel - W Mortal Kombat 4 , w historii , Raiden wszed? w panteon Starszych bogów , wi?c kto? musia? zostac protektorem Ziemskiego Królestwa . Fujin otrzyma? ten tytu? .
Ed Boon - Fujin jest drugim boskim charakterem który przedstawili?my w historii Mortal Kombat grywalnych postaci . Raiden by? pierwszy , a Fujin jest bogiem wiatrów . By?em zwolennikiem dodania do Fujina kuszy , która czyni?a go innym od pozosta?ych charakterów . W Armaggedonie najpewniej oddamy mu wi?kszo?? jego ruchów zwi?zanych z wiatrem . B?dziemy mogli nadal podnosi? przeciwnika za pomoc? wiatru , mo?emy równie? rzuci? w swego przeciwnika tornado które go obróci .

Frost

John Vogel - Frost jest bardzo podobna do Sub-Zero , poniewa? ma swoje moce zamra?ania . Jej g?ówn? lini? fabularn? jest to , i? chcia?a do??czy? do Lin Kuei , które w?a?nie by?o reformowane przez Sub-Zero . Wi?c do?ancza do klanu , Sub-Zero jest pod wra?eniem jej technik walki . Bierze j? wi?c pod swoje skrzyd?a i zabiera do Za?wiatów by walczy? ze ?miertelnym Przymierzem .
Ed Boon - Frost jest ?e?skim Sub-Zero . Odk?d powsta? pierwszy Sub-Zero , ca?y czas rozmawiali?my o tym ?e powinna powsta? posta? ?e?ska Sub-Zero . Z jakiego? powodu nie zrealizowali?my tego w Mortal Kombat I , II , III i IV . Wi?c w Mortal Kombat Deadly Alliance chcieli?my mie? posta? z mocami Sub-Zero jako ?e?sk? form? , ale z w?asn? lini? fabularn? .
Steve Beran - Frost jest jedn? z pierwszych postaci , które zaprojektowali?my dla Deadly Alliance , która wkrótce sta?a si? ulubienic? graczy .
John Bogel - Pami?tam jak publika po raz pierwszy uj?a?a Frost - ?e?sk? form? Sub-Zero . Byli fani , którzy byli bardzo ?li , za to ?e zrobili?my ?e?sk? form? Sub-Zero . Pami?tam jeden list który otrzymali?my . Jeden fan w nim napisa? , ?e Mortal Kombat zostanie zniszczone je?eli to zrobicie . Osobi?cie uwa?am ?e Frost jest jedn? z najlepszych postaci w grze , bardzo j? lubi? jest ca?kiem cool .
Ed Boon - Design kostiumu Frost zaj?? si? Herman Sanchez . Odwali? on kawa? dobrej roboty z jej zamarzni?tymi w?osami . Sta?o si? to wizualnym znakiem rozpoznawczym tej postaci . Uwa?am ?e to jedna z innowacyjnych metod jak? przyozdobili?my posta? z Mortal Kombat . Moim ulubionym ruchem Frost jest jej zamro?enie które schodzi na ziemi? i wytwarza chodnik zamra?aj?cy przeciwnika .  

Ermac

Steve Beran - Ermac jest jedn? z moich ulubionych postaci . Jest to najbardziej tajemniczy z ninja wyst?puj?cych w Mortal Kombat . Ermac jest zlepkiem wielu dusz wojowników które scali?y si? w jedn? to?samo??
John Vogel - Shao Kahn z?o?y? dusze razem i wysy?a? Ermaca na ró?ne misje
Ed Boon - W naszym diagnostycznym oknie pisa?o " Ermac 5 " i ludzie my?leli ?e jest to co? z??czonego z gr? , ale w rzeczywisto?ci to nie mia?o nic wspólnego z gr? , wi?c pomy?leli ?e to b?dzie posta? imieniem Ermac . To sprawi?o rumor i chaos u fanów . I sprawi?o równie? to , ?e chcieli?my zaprojektowa? posta? wywodz?c? si? z rumoru i domys?ów fanów .
Specjalne ruchy Ermaca wykorzystywa?y mistyczn? specjaln? kinetyczn? moc , tak? jak lewitacja , teleporty . By?a to bardzo magiczna i orientalna posta? . By? on praktycznie najsilniejszym wojownikiem w Ultimate Mortal Kombat III , poniewa? mia? telekinetyczne uniesienie postaci z uderzeniem . To jest mój ulubiony ruch z Ultimate Mortal Kombat III , oraz chyba mo?liwe ?e mój ulubiony ruch ze wszystkich cz??ci Mortal Kombat

Drahmin

John Vogel - Drahmin jest naprawd? ciekawie wygl?daj?cym charakterem . Nie wygl?da tak jak powinna wygl?da? posta? z universum Mortal Kombat . Pochodzi z innego wymiaru , jest Oni - Demonem z piek?a . W Mortal Kombat Deadly Alliance , Moloch i Drahmin asystuj? Quan Chi w ucieczce z innego wymiaru . Quan Chi zdradza ich , wi?c ich celem jest vendetta na postaci Quana Chi
Steve Beran - Drahmin zosta? fajnie zaprojektowany , z jego skór? i wielk? r?k? z ?elaza
Ed Boon - Drahmin by? najprawdopodobniej jednym z najtrudniej do zaprogramowania postaci , gdy? posiada? ?elazn? r?k? . Musieli?my napisa? osobny kod który gwarantowa? by nie przesuwanie si? tej r?ki i nie przeskakiwanie ?elaza na drug? . Drahmin nie wygl?da jak cokolwiek co widzieli?my w Mortal Kombat . Nie wygl?da jak ninja , nie wygl?da jak istota ludzka . Drahmin ma równie? jeden z bardziej komicznych ruchów , jakim jest rzut w przeciwnika chmar? much . Ma zawsze muchy kr???ce w okó? jego cia?a

Darrius

Ed Boon - Darrius by? ostatnim charakterem który zaprojektowali?my dla Deception
John Vogel - Darrius jest troszke po stronie chaosu . Jest ze ?wiata porz?dku Hotaru , ale jest liderem opozycyjnych wojowników .
Herman Sanchez - Starali?my si? znale?? dwa ró?ne wygl?dy dla niego . Jego podstawowym uniformem by? kostium podziemnej organizacji opozycyjnej ze ?wiata Hotaru , lecz inny jego wygl?d zawdzi?czamy obserwacji gwiazd kina akcji
Ed Boon - Pewnie wielu fanów uto?samia jego posta? z aktorami kina akcji Hong-Kongu . Ci??ko to wyja?ni? .
John Vogel - Mam nadziej? zobaczy? jeszcze Darriusa w przysz?ych Mortal Kombat . Jest to klimatyczna posta? , dobrze wygl?da i ma pare fajnych ruchów .
Nick Shin ( Programista ) - Jest on kolejn? unikaln? postaci? , któr? im d?u?ej pogramy , tym bardziej j? polubimy .
Ed Boon - Jest tak jak by zamerykanizowan? japo?sk? postaci? walcz?c?
Herman Sanchez - Jest agresywny , stylowy...

Kira

Ed Boon - Kira jest cz?onkini? klanu Czarnego Smoka wraz z Kano . Jedn? z ciekawych rzeczy odno?nie tej postaci jest to , ?e jest z Kano i jest przeciwko Sony`i . Dlatego chcia?em jej da? wi?kszo?? ruchów Kano i Sony`i z Deadly Alliance , wi?c jest raczej hybryd? Sony`i i Kano . Jest z?? postaci? , ale ma wi?kszo?? ruchów Sony`i i Kano które razem si? ??cz? dla postaci Kiry .
John Vogel - Kira do??czy?a do nowo reformuj?cego si? klanu Black Dragon pod przewodnictwem Kabala . Jest zdecydowanie z?? postaci? , ale jest bardziej zdyscyplinowana ni? inni cz?onkowi klanu Czarnego Smoka jak Kano i ma inne poj?cie o z?u , wi?c Kabal widzi w niej osob? , która jest wzorem nowego Black Dragon .
Nick Schin - Ruchy Kiry s? bardzo pot??ne , zw?aszcza gdy dzier?y dwie bronie w d?oniach . Porusza si? bardzo , bardzo szybko , wi?c mo?e to by? skuteczne jak kto? umie szybko zmienia? kombinacje .

Kitana

Ed Boon - My?l? ?e Kitana by?a jedn? z najbardziej ulubionych postaci w Mortal Kombat II . Mia?a dziwne comba które ludzie wymy?lili , a ja nawet na to nie wpad?em . Kiedy uj?a?em co ludzie robi? ni? za comba gdy jest w rogu pod ?cian? to wiedzia?em ?e Kitana jest specjalna . Ludzie ukierunkowali gr? ni? w taki sposób , ?e my projektuj?c posta? , w ogóle nawet o tym nie my?leli?my . Kitana by?a podobna do Mileeny , w zasadzie to s? one odmienn? , ?e?sk? wersj? Scorpiona i Sub-Zero

Kano

Rich Divizio - Nazywam si? Rich Divizio i gram Kano w Mortal Kombat I i Mortal Kombat III
Ed Boon - Chcieli?my zrobi? posta? która jest na wpó? cyborgiem , na wpó? cz?owiekiem , wi?c w?o?yli?my Kano t? metalow? cz??? na twarz . Znowu kupili?my rekwizyt w sklepie kostiumowym . Kole? który gra? Kano , Rich Divizio , nada? Kano nowy wyraz , on poprostu sta? si? t? postaci? .
Rich Divizio - Naprawd? wierz? , ?e móg? bym by? t? postaci? . Moim ulubionym ruchem jest ten : ( Rich pokazuje ?e wyrywa serce , podnosi je i robi gro?n? mine ;-) )

Kenshi

John Vogel - Kenshi po japo?sku brzmi " szermierz " . W jego lini fabularnej czytamy ?e podró?owa? po Japonii i wyzywa? mistrzów by udowoni? kto jest najlepszy . Podbudzaj?c jego ego , Shang Tsung namawia go do otwarcia krypty z jego pra przodkami . Shang Tsung wch?ania te dusze i pozostawia Kenshi`ego na ?mier? . Kenshi nie zada? sobie sprawy z tego co zrobi? i teraz szuka zemsty na Shang Tsungu . Miecz który znajduje w krypcie okazuje si? jednak wype?niony duszami jego przodków .
Ed Boon - Kenshi posiada ataki które popychaj? przeciwnika , podnosz? go , przesuwaj? , wi?c Kenshi , mo?na rzec , jest bardzo dobrym dystansowym zawodnikiem . Jednym z najlepszych w Deadly Alliance .

Kai

John Vogel - Kai jest cz?onkiem " Bia?ego Lotosu " . Która to jest organizacj? stworzon? przez Raidena by chroni? Królestwa Ziemskiego
Ed Boon - Kai by? kolejnym nowym charakterem przedstawionym w Mortal Kombat IV . Chcieli?my afro-ameryka?sk? posta? która mia?a by zupe?nie odmienne techniki od Liu Kanga i ró?ni?a si? od niego diametralnie .

Johny Cage

Ed Boon - Johny Cage by? tak jak by nasz? wersj? gwiazdy Holywood .
John Vogel - Jest to charakter którego zdecydowanie nie wolno bra? na powa?nie , jest to posta? typu " Heeeej , wazuup ( Puszcza oczko ) " , gwiazda Holywood
Ed Boon - Gwiazda kina , ale ma zdolno?ci Sztuk Walki , jednak jest wrzucony pomi?dzy tymi wszystkimi mnichami , ninja , Lin Kuei...
John Vogel - Dla mnie jest on komicznym aspektem Mortal Kombat . Jest aktorem , wi?c nie bierze tego wszystkiego tak powa?nie jak Liu Kang albo Raiden albo Kung Lao
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2008, 01:57:23 am wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2008, 01:52:31 am »
Przekroczy?em limit 20 000 znaków , musia?em rozdzieli? post na dwa , sorka

Kabal

Steve Beran - Kabal pierwszy raz ujrza? ?wiat?o dzienne w Mortal Kombat 3 . Pierwotnie by? zaprojektowany jako nomad , cz?owiek pustyni .
Ed Boon - Chcieli?my stworzy? posta? która jest podtrzymywana przy ?yciu za pomoc? aparatury , z t?d ten aparat do oddychania u Kabala . Jednak nadal ma niesamowite moce których inne postacie nie maj?
Steve Beran - Mia? kilka fajnych ruchów jak bieg przez posta? dzi?ki czemu ta zakr?ci?a si? w wir
Ed Boon - Nikt nigdy nie lubi? tego ruchu który zakreca? posta? i dawa? darmowy cios Kabalowi
Steve Beran - By? jedn? z dwóch postaci które mia?y bronie . Kabal mia? dwa hakowe-miecze .
Ed Boon - By? postaci? która by?a zbyt pot??na w Mortal Kombat III i musieli?my go stonowa? dla Ultimate Mortal Kombat III
Steve Beran - Dla Deception , wreszcie mieli?my mo?liwo?? przywrócenia Kabala . Dodali?my my p?aszcz który jednak by? w zamiarach przy zaprojektowaniu Kabala . Jednak powracaj?c do starych czasów , nie mieli?my mo?liwo?ci zanimowa? tego p?aszcza , dlatego wcze?niej Kabal walczy? bez niego .
Ed Boon - W grach 2D musieli?my sami robi? kostiumy i je animowa? . W grach 3D robili?my kostiumy na komputerach , wi?c mogli?my zrobi? wszystko co chcieli?my .
Steve Beran - Kabal to jedna z moich ulubionych postaci , ciesz? si? bardzo ?e mogli?my go przywróci? do Deception i da? mu klasyczny ubiór , taki jaki sobie wymy?lili?my dla niego , dawno temu

Jarek

Steve Beran - Jarek pierwszy raz wyszed? w Mortal Kombat IV . I je?eli spojrzy si? na niego , dostrze?e si? , i? zosta? on zaprojektowany na wzór naszego programisty Hermana Sancheza .
Ed Boon - Jarek wyst?pi? w Mortal Kombat IV i jest praktycznie charakterem zast?puj?cym Kano . Ma wszystkie ruchy Kano , od laserów w oczach , po kule wpadaj?c? na przeciwnika .

Jax

John Parrish - Dzie? dobry , nazywam si? John Parrish I JESTEM JAXEM ( krzyk ) . Mia?em by? silny , du?y i by? bohaterem .
Ed Boon - John Parrish by? jednym z lepszych aktorów postaci . Bardzo ?atwo si? z nim pracowa?o . By? w stanie wykona? wszystkie ruchy i specjalne ataki Jaxa . Pracowali?my z nim w Mortal Kombat II i Mortal Kombat III , by?o poprostu ?wietnie
John Parrish - Kiedy pierwszy raz po?o?yli makija? na moje r?ce które mia?y stylizowa? robotyczne implanty , zaj??o im to 6 godzin by zrobi? ca?o?? . W?a?ciwie to jest ?wietnie by? cz??ci? Mortal Kombat

Motaro

John Vogel - Motaro jest z rasy centaurów z Za?wiatów . By? bossem w Mortal Kombat III . W pewnym momencie fabularnym gry , centaury wy?wiadcza?y przys?ugi Shao Kahnowi .
Ed Boon - Motaro by? napewno jednym z najwi?kszych wyzwa? artystycznych w serii Mortal Kombat . Pó? cz?owiek , pó? ko? .
Steve Beran - W Armaggedonie mieli?my decyzje do podj?cia . Albo pozbywamy si? Motaro , albo tylko jego tylnich nóg . Nie mogli?my go pomin?? , wi?c pozbyli?my si? tynich nóg .
Ed Boon - W Armaggedonie Motaro b?dzie mia? wiele ruchów znanych z poprzednich cz??ci jak wyrzut kuli energii z jego ogonu oraz teleport jak w Mortal Kombat III , ale dali?my mu oprócz tego super szar?? .

Moloch

John Vogel - Jak Drahmin , Moloch jest demonem Oni . On i Drahmin uciekli z innego wymiaru . Na pocz?tku Drahmin i Moloch mieli umow? z Quan Chi , ?e ten pomo?e im uciec do innego wymiaru je?eli b?d? go chroni? przed Scorpionem , ale on uciek? zostawiaj?c ich samych i bardzo si? wkurwili  ;D
Steve Beran - Moloch jest Oni który wyst?pi? w Mortal Kombat Deadly Alliance . Jest jakby wielkim gorylem , co ró?ni go od innych charakterów z Mortal Kombat . Ma wielk? kule na ?a?cuchu jako jego bro? , jest pierwotny i brutalny , chyba najbardziej ze wszystkich postaci Mortal Kombat .
Ed Boon - Moloch by? wielkim bossem w Mortal Kombat Deadly Alliance . Wi?kszo?? ruchów Molocha zwi?zana jest z jego wielk? kul? u r?ki .

Mokap

John Vogel - Mokap ma ma?? linie fabularn? , robi on Motion Capture dla gier video i filmów... Ale to nie jest g??boka historia
Steve Beran - Mokap jest postaci? bazowan? na Carlosie Pesinie , jest naszym Motion Capture eksperem . By? we wszystkich grach Mortal Kombat , zaczynaj?c od Raidena .
Ed Boon - Pomy?leli?my sobie , skoro jest ukryty Blaze , wrzu?my Carlosa do gry i tak powsta? Mokap
Carlos Pesina - Wiecie co , to jest dziwne widz?c wykonywanie fatality na swojej osobie...

Mileena

Ed Boon - Mileena zosta?a stworzona poniewa? chcieli?my doda? wi?cej postaci do gry . Mieli?my super posta? ?e?sk? Kitan? , wi?c chcieli?my zdublowa? j? , doda? specjalne ruchy robi?c anty-Kitan? i tak w?a?ciwie powsta?a Mileena . Oprócz niej zapoznajemy Barake . Chcieli?my aby byli blisko , wi?c Mileena musi nosi? mask? . Kitana jest bardzo pi?kna , ale pod mask? Mileeny s? naprawde paskudne z?by , które oryginalnie nigdy nie by?y pod kostiumem , ale jako? wdro?yli?my je w Fatality

Mavado

John Vogel - Mavado jest z królestwa Ziemskiego . Jest wysoko postawionym cz?onkiem Czerwonego Smoka .
Steve Beran - Mavado pocz?tkowo powstawa? jako charakter-matador , co jednak nie pasowa?o do Mortal Kombat .
Ed Boon - Mavado to kolejna posta? która w grze wygl?da kompletnie inaczej ni? w pocz?tkowych zamierzeniach .

Kung Lao

Anthony Marquez - Nazywam si? Anthony Marquez i gram Kung Lao . Po pierwszym Mortal Kombat , autorzy pragneli doda? kolejn? posta? mnicha wojownika z Shaolin . S?yszeli o mnie co nie co i tak wpasowa?em si? w sage
Ed Boon - Anthony by? prawdopodobnie jednym z najlepszych mistrzów Sztuk Walk z jakim pracowali?my . Jego kopni?cia by?y bardzo wysokie i w?o?y? du?o swoim do?wiadczeniem w sztukach walki .
Anthony Marquez - Co mi si? podoba?o w postaci to , to , ?e zawsze by? ten kapelusz . Zak?adasz kostium , a jednak nadal pozostajesz kolesiem w kapeluszu . Posta? podobna do Clina Eastwooda . Nie wida? oczu , twarz w cieniu i gdy ju? trzeba si? zmierzy? wzrokiem , podnosimy g?owe i ukazujemy przeciwnikowi oczy , to jest Kung Lao

Liu Kang

John Vogel - Liu Kang by? Ziemsk? najlepsz? nadziej? przed Shao Khanem i zagrabieniem przez niego Ziemii . Po wielu latach obrony Ziemskiego Królestwa , Liu Kang zosta? zabity przez ?miertelne Przymierze .
Steve Beran - Liu Kang zawsze by? ostatecznym Bohaterem w Mortal Kombat . By? jak g?ówny serialowy bohater
Ed Boon - Nie dali?my mu ?adnych zwariowanych brutalnych ruchów , jako mnich Shaolin . Robili?my go mistrzem wielu cz??ci , wi?c naprawd? chcieli?my zmieni? to .
John Vogel - Liu Kang istnieje w dwóch postaciach . Jako nieumar?y oraz jako jego duchowa cz??? .
Ed Boon - Liu Kang zosta? zaprojektowany by by? najlepszym bohaterem Mortal Kombat . Jego ruchy by?y proste , kopni?cia , uderzenia . St?d ma ruch " Flying Kick " , fireball`e . Ka?dy móg? nim gra? bo kombinacje by?y bardzo proste do zrobienia . Liu Kang zawsze by? pokazowym charakterem , którego np. mogli?my pokaza? swojej mamie robi?c nim proste comba czym jest Mortal Kombat

Li mei

John Vogel - Li Mei jest pierwotnie z Za?wiatów . Jej wioska zosta?a zniewolona przez Shang Tsunga i Quan Chi . Jej celem jest walka ze ?miertelnym Przymierzem i oswobodzenie swego ludu
Ed Boon - Dodali?my jej wiele akrobacji , wi?c ma te zwariowane ciosy nogami i robi rzeczy które fizycznie s? nie mo?liwe . Jest praktycznie sex-bomb? z Deadly Alliance .

Kintaro

John Vogel - Kintaro jest jak Shokan , ale wygl?da jak tyrgys . Pracuje dla Shao Kahna , tak samo jak Goro .
Ed Boon - Kintaro jest jak by wi?ksz? i gro?niejsz? wersj? Goro . Skaka? wy?ej ni? Goro , bo a? za ekran gry , by? w?a?ciwie wi?kszy ni? Goro . By? trudnym charakterem , gdy? nigdy nie wiadomo co móg? zrobi? nast?pnie . Mia? fireball , teleportowe nadepni?cie . Moim zdaniem najlepszym ruchem Kintaro jest ten który dzieli z Sheev? , czyli wyskok za ekran i zmie?d?enie przeciwnika nadeptuj?c na niego

Kobra

John Vogel - Kobra jest z mrocznych ulic Ameryki . W Mortal Kombat Deception jego g?ównym celem by?o by zabija? ludzi . Chcia? sprawdzi? swoje mo?liwo?ci sztuk walki i przy okazji dowiedzie? si? czy móg?by dzi?ki nim zabija? .
Ed Boon - Chcieli?my aby by? on normalnym prostym charakterem , którego ka?dy móg?by wybra? i gra? . Jego fireball , teleportowe ruchy i uderzenia s? bardzo ?atwe . Zawsze chcieli?my taki charakter który b?dzie uniwersalny i prosty w obs?udz? . Moim ulubionym ruchem jest to zwariowane kopni?cie które ma . Podnosi nog? która leci tak jak by dooko?a zegara p?on?c

Scorpion

Ed Boon - Tak , Scorpion zawsze by? moim ulubionym charakterem i nadal jest do dzisiejszego dnia .
Sal Divita - Graj?c Scorpiona trzeba by? troszk? szalonym , tak jak jeste? Ninja , jak cool . Jak gram to zawsze wybieram Scorpiona . Jestem dumny ?e jestem cz??ci? legendy Scorpiona
Ed Boon - Lina Scorpiona zawsze by?a jednym z moich ulubionych ruchów w serii Mortal Kombat . Nie wiem czy kiedykolwiek zdo?amy to przebi?

Reptile

Ed Boon - Reptile to posta? któr? ja wymy?li?em , jad?c autem do pracy po lunchu . U?wiadomi?em sobie jak to Scorpion i Sub-Zero ewoluowali i chcia?em kolejn? super ukryt? posta? w Mortal Kombat I .
John Turk - Tak Reptile , ten zielony cz?ek . To kolejna posta? która powsta?a a przerabiania istniej?cej ju? postaci . Po raz pierwszy gdy gra?em , kazali mi unie?? r?ce wypuszczaj?c kule energii , to by?o dla Reptile`a , ale wtedy nie mia?em o tym poj?cia

Reiko

John Vogel - Reiko jest genera?em armii Shao Kahna . Shao Kahn lubi? oboj?tno?? i si?? Reiko .
Ed Boon - Podczas naszych dyskusji , jako? po??czyli?my go z Shao Kahnem , wi?c dodali?my te tajemnicze elementy . W Armaggedon , w niektórych jego ruchach widzimy he?m Shao Kahna

Rain

Steve Beran - Rain by? fioletowym ninja , który pierwsze kroki stawia? w Mortal Kombat III
Ed Boon - Rain by? ukrytym charakterem . By? to jeden z tych pomys?ów na ostatni? chwil? . Pami?tam jak mieli?my ninja jednego , stworzyli?my z niego Sub-Zero , Scorpiona , Reptile`a i pomy?la?em kiedy? ?e purpura to jest kolor który mogliby?my u?y? , wi?c postanowili?my go w?o?y? do gry . Nie by? grywalnym charakterem , ale kiedy ludzie pisali jak to go znajdywali i chcieliby nim gra? , to postanowili?my go udost?pni? jako grywaln? posta? . Moim ulubionym ruchem Raina jest b?yskawica

Raiden

Carlos Pesina - Moje pierwsze wra?enie jak uj?a?em siebie w grze , nie pozna?em siebie , ale wiedzia?em ?e to ja i pomy?la?em ?e jest czadowo .
Ed Boon - Tak , czapki ju? nie ma , zosta?a zniszczona przez jeden z upadków Carlosa i chyba nie widzieli?my jej od tego czasu
Carlos Pesina - Czy mam czapk? ? Oj nie , ale chcia?bym mie? . To prawdopodobnie jedyna rzecz któr? chcia? bym mie? . Czuje si? naprawd? wdzi?cznie ?e mog? by? cz??ci?  Mortal Kombat . To zmieni?o moje ?ycie niesamowicie

Quan Chi

Rich Divizio - Ulubionym charakterem w które si? wciela?em by? zdecydowanie Quan Chi
Ed Boon - Quan Chi by? naprawde interesuj?c? postaci? poniewa? , on zosta? stworzony dla gry Mortal Kombat Mythologic , która by? gr? przygodow? i powstawa?a w tym samym czasie co Mortal Kombat IV . Wi?c uznali?my ?e b?dzie ciekawie wrzucaj?c go do Mortal Kombat IV .
John Vogel - Nikt nie wie ile Quan Chi ma lat , mo?e w zasadzie mie? tyle lat ile Za?wiaty . Jest zdecydowanie z?y . My?l? o nim jako o najwi?kszym czarnoksi??niku w ?wiecie Mortal Kombat . My?l? ?e jest pot??niejszy ni? Shang Tsung . Rich Divizio jest fantastyczny jako Quan Chi . Naprawd? zagra? swoj? rol? ?wietnie .

Onaga

John Vogel - Onaga znany jako Dragon King jest prawowitym w?adc? Za?wiatów , który zosta? obalony przez Shao Kahna w dawnej historii . Onaga powróci? do ?ycia absorbuj?c cia?o Reptile`a .
Steve Beran - Onaga jest g?ównym bossem w Mortal Kombat Deception . Ca?a historia owija si? w sumie w okó? niego .
Ed Boon - Dragon King jest postaci? która ewoluowa?a z wszystkich cz??ci Mortal Kombat .
W zako?czeniach ukazywali?my Reptile`a który stawa? si? pot??niejszy i pot??niejszy z turnieju na turniej . A Deadly Alliance pokazali?my jak to o?y? Dragon King zjednoczony paktem z Reptile`m .

Smoke

Ed Boon - Smoke pierwszy wyszed? jako duplikator jak robili?my gry arcade . Tak jak Scorpion i Sub-Zero u?ywali tego samego zestawu obrazków po zmianie kolorów . Ja zawsze lubi?em dodawa? ukryte postacie w ostatnich minutach o których nikt nic nie wiedzia? , tak by?o w przypadku Smoke i Jade . By?y to alternatywne postacie do Sub-Zero i Mileeny .
Steve Beran - Ma wiele fajnych ruchów , jak linka wydobywaj?ca si? z jego klatki piersiowej . Przywrócili?my Smoke`a do Deception , poniewa? ludzie pytali ju? od d?u?szego czasu o niego . To jest ?mieszne , poniewa?e jest wiele fanów Smoke`a jako ninja i równie wiele Smoke`a jako robota . Wi?c pomy?leli?my ?e dobrym rozwi?zaniem b?dzie przywrócenie ich obu . Wi?kszo?? wojowników ma dwa odbicia w ka?dej grze , wi?c zadecydowali?my , ?e w Deception Smoke b?dzie mia? dwa odbicia , jedno cybernetyczne , drugie jako ninja .

Shao Kahn

John Vogel - Shao Kahn by? tym wielkim z?ym w Mortal Kombat .
Ed Boon - Shao Kahn jest jak by na szczycie drabiny tych z?ych go?ci w ?wiecie Mortal Kombat . By? naprawd? bossem bossów . By? tym którego wszyscy starali si? zatrzyma? i zniweczy? jego inwazj? na Ziemi? . I dodatkowo mia? ten ruch szar?y . Ma?o kto dawniej zdawa? sobie spraw? ?e jedynie wystarczy?o si? schyli? przed tym by mie? darmowy uppercupt . Kiedy ju? sobie ludzie z tego zdali spraw? sta? si? ?atwiejszym przeciwnikiem do walki , jednak zanim o tym si? dowiedziano , wydawa? si? praktycznie nie do pokonania .
John Vogel - Shao Kahn zosta? zabity w Mortal Kombat Deadly Alliance , ale nikt tak naprawd? nie umar? jeszcze ca?kowicie w Mortal Kombat .

Shang Tsung

John Vogel - Shang Tsung , on jest symbolem z?a w Mortal Kombat . Jest zawsze dooko?a , my?l? ?e chyba by? we wszystkich cz??ciach . Jego zadaniem w Mortal Kombat I by?o zwyci?stwo w turnieju dla Shao Kahna .
John Turk - U Shang Tsunga zawsze niezwyk?a by?a postawa . Bardzo intryguj?ca , bardzo odmienna od ca?ej reszty .

Sektor

John Vogel - Sektor jest to cybernetyczny ninja stworzony przez klan Lin Kuei . Na pocz?tku rozkazami Sektora by?y : Odnale?? i zniszczy? Sub-Zero , po tym stworzy? swój w?asny klan cybernetycznych ninja . W pewnym momencie porywa Tavena , po to by si? dowiedzie? co Taven wie o misji .
Steve Beran - Sektor to wci?? jeden z moich ulubionych wojowników z Mortal Kombat . Jego design by?o wzorowane na filmie " Bounty Hounter " . Sektor ma wiele super ruchów
Ed Boon - Sektor i Cyrax to roboty które przedstawili?my w Mortal Kombat III , byli oni cybernetyczn? alternatyw? ninja . Wiecie , dwa charaktery które wygl?daj? tak samo , ale maj? ró?ne kolory ubioru . Dopuki nie wymy?lili?my im nazw , nazwali?my je Ketchup i Musztarda , poniewa? byli czerwoni i ?ó?ci . I przez d?ugi czas tak ich nazywali?my , a? do czasu kiedy mieli?my narad? w której to musieli?my znale?? dla nich imiona i dwa imiona które ludzie nienawidzili mniej to w?a?nie by?y Sektor i Cyrax , a teraz nie mo?emy sobie wyobrazi? ich jako by wyst?powali w innych imionach . By? to jeden z charakterów z którym najwi?cej problemów stanowi?o wymy?lenie dla niego imienia . Pierworz?dnym ruchem Sektora jest rakieta wydobywaj?ca si? z klatki piersiowej , ma równie? samonaprowadzaj?c? si? rakiet? w Mortal Kombat III , która ?ledzi przeciwnika i nie mo?na przed ni? uciec . Ma wspania?y teleport

Sub-Zero

John Turk - Nazywam si? John Turk i jestem Sub-Zero
Ed Boon - Wiecie , zamra?anie w Mortal Kombat I by?o wielkim hitem i dobrze , bo ja zawsze by?em fanem ciosów , które dawa?y by darmowy ruch postaci atakuj?cej .
John Turk - Raz poszed?em do salonu gier i dzieciak gra? w?a?nie Sub-Zero w Mortal Kombat III i ja stan??em za nim i on nie by? nawet ?wiadomy tego ?e posta? któr? gra stoi w?a?nie za nim  ;)

Okej , wi?cej mi si? nie chce , te pare postaci które omin??em dodam kiedy indziej , jest 2:08 , umieram  ;D Zapraszam do rozprawy na temat danych wojowników ;-)

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2008, 07:31:34 am »
wiekie brawo, za cos takiego ;D

Offline Tibo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 215
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Tylko umarli widzieli koniec wojny"
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2008, 03:44:11 pm »
Hehe good job fajna jest ta na ko?cu ciekawostka z Sub-zero

Offline Quan Chi

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 44
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 01, 2008, 05:15:53 pm »
ocywiscie wszystkiego nie czyta?em bo za duzo ale jak znajde troche wiecej czasu to se poczytam ^^ xD
ale oczywiscie pierwsze co to odszuka?em Quan Chi ^^ xD

Offline 'Dranzer

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • Let's Mortal Kombat Begin!
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 01, 2008, 08:39:52 pm »
Odwali?e? kawa? dobrej roboty... Respect! ;)


PS: Sk?d Ty to wszystko wzi??e?  ???                                                             
Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
Living another day in disguise.

Offline Malvado

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 419
 • Płeć: Mężczyzna
 • The Next Big Thing
  • Zobacz profil
 • PSN ID: KaziorPL
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2008, 06:43:56 pm »
Naprawd? kawa? ?wietnej roboty :)
Dzi?ki!

Offline Sub_ZeroSMK

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 38
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2008, 08:37:10 pm »
cz?owieku tobie si? nudzi w domu czy to by?o zadanie domowe z anglika za 7 :D tak czy siak odwali?e? kawa? dobrej roboty , dzi?ki.

Offline Hydro_SMK

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2008, 09:55:02 pm »
Powiem to co reszta u?ytkowników , odwali?e? kawa? dobrej roboty :)
Fantastyczna czwórka ^^ :
Sub-Zero
Scorpion
Reptile
Kung Lao

Offline Mkmaniak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 615
 • MK4 advancet fighter
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2008, 10:29:54 pm »
Ej wam si? nudzi czy jak?
To ma by? rozmowa o postaciach, a wy tylko Adepta chwalicie, my?l?, ?e on ju? to zrozumia?, ?e odwali? kawa? dobrej roboty.

Mi si? podoba to, jak szukali stroju na Barak? xD
:)
No, sorki, ale kogo mia?em patrzy?, jak nie w?a?nie jego. xD
MKMANIAK

Offline Martins

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 304
 • Płeć: Mężczyzna
 • Debe?ciak Team
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 14, 2009, 02:15:01 am »
Niektóre z wypowiedzi twórców s? mega durne. Nie dziwne ?e Amerykanie maj? opinie niezbyt intelig?tnych
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2009, 02:05:42 am wysłana przez Martins »
Pokurwi?o mnie!!!

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 14, 2009, 11:05:20 am »
Nie dziwne ?e Amerykanie maj? opinie niezbyt intelig?tnych

No chyba nie tylko oni  ;D Pisz?c o inteligencji robimy b??d. To si? nazywa kpina z innych  ;D

Offline Martins

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 304
 • Płeć: Mężczyzna
 • Debe?ciak Team
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 14, 2009, 11:21:05 am »
Tu mnie Masz hahahaha. Co niestety nie zmienia faktu ?e niektóre z tych wypowiedzi s? skierowane chyba do 12 letnich fanów mortala wcinaj?cych hamburgery na ?niadanie, obiad i kolacj?. Kolejna lekcja gramatyki z Twojej strony mile widziana.
Pokurwi?o mnie!!!

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 14, 2009, 11:40:10 am »
No niestety b??dów ortograficznych nie ma, a inne mnie nie interesuj?, poniewa? od nich jest Adept ;D

Co do jedzenia hamburgerów na ?niadanie, obiad i kolacj? to ja te? do takich nale??. Swoj? drog? jak dobrze kojarz?, to tacy co wcinaj? fast foody s? m?drzejsi od cukierkowatych lalek, które licz? kalorie i sportowców ;D Chodzi mi oczywi?cie o USA :P Ale nie znam si? mo?e. Nie moja sprawa.


Aaaaa jeszcze jedno, mo?e to kwestia t?umaczenia? a nie ich wypowiedzi? pomy?la?e? nad tym. Aaaaa no tak ;D to przecie? u nas na MK Center i w dodatku t?umaczone przez Adepta!! wi?c nie ma pomy?ki :p
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2009, 11:41:45 am wysłana przez davidkoz »

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Postacie - Dywagacja na temat bohaterów
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 14, 2009, 01:14:21 pm »
Niektóre z wypowiedzi twórców s? mega durne. Nie dziwne ?e Amerykanie maj? opinie niezbyt intelig?tnych

E tam, ja si? dobrze bawi?em czytaj?c/t?umacz?c ten tekst. Wcale nie uwa?am te wypowiedzi za ma?o inteligentne, takie po prostu musz? by?. Tak samo jak opisywany jest film przez aktorów i re?yserów, tak samo gra Mortal Kombat. Czyli musz? w ten sposób mówi? o ciekawostkach i lu?nych frazesach na temat gry. Poza tym, tak o Amerykanach, to ca?a technika i technologia tego ?wiata to made in USA. Mówisz o braku inteligencji narodu który podbi? ksi??yc, ma najbardziej zaawansowan? technologie ?wiata, jest najwi?kszym mocarstwem tego globu. Nie wiedzia?em, ?e spo?eczno?? g?upia mo?e tyle osi?gn?? :) USA ma 307 026 000 mieszka?ców. Wiedz wi?c, ?e w takiej MASIE ludzi (3. pozycja na ?wiecie) nie trudno o WIELKI procent idiotów.

Co do jedzenia hamburgerów na ?niadanie, obiad i kolacj? to ja te? do takich nale??

Potwierdzam

woj? drog? jak dobrze kojarz?, to tacy co wcinaj? fast foody s? m?drzejsi od cukierkowatych lalek, które licz? kalorie i sportowców Du?y u?miech

« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2009, 01:19:30 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Postacie MK, a fani

Zaczęty przez Malvado « 1 2 ... 5 6 » Ogólne

86 Odpowiedzi
44956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2013, 08:54:12 pm
wysłana przez arti91
232 Odpowiedzi
76150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2013, 10:16:34 am
wysłana przez sla
79 Odpowiedzi
40199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 09:18:45 pm
wysłana przez SlaveMe TortueMe KillMe
Temat okazyjno-?yczeniowy

Zaczęty przez Adept « 1 2 3 4 » Inne

50 Odpowiedzi
26707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2015, 03:34:36 pm
wysłana przez karzel
0 Odpowiedzi
4219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2014, 11:33:03 pm
wysłana przez SlaveMe TortueMe KillMe