'

Autor Wątek: Mitologie! Mitologie!  (Przeczytany 9217 razy)

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Mitologie! Mitologie!
« dnia: Maja 31, 2008, 05:24:25 pm »
WELCOME SHAOLIN WARRIORS!!!
Za?o?y?em ten temat aby wpisywa? tu mitologie z których twórcy Mk czerpi? pomys?y na kolejne cz??ci. Je?li kto? chce si? podzieli? z innymi takimi wiadomo?ciami to nich pisze.

Oto co aj wychaczy?em:
Oni - Oni krótko mówi?c to nazwa z?ych duchów z japo?skiego folkloru. Japo?czycy wierz? ?e Oni potrafi? lata?. Ukazywane s? jako potwory odziane w skóry, o trojgu oczu z szerokimi ustami z których wychodz? d?ugie z?by. Maj? ludzk? sylwetk? oprócz wielkich d?ugich pazurów u d?oni i u stóp. Zaliczane s? do grupy istot nadprzyrodzonych. Shintoi?ci wierz? ?e maj? one ro?ny charaktery nie tylko z?e. Gdy z?y cz?owiek umiera to w?a?nie Oni przylatuj? po jego dusz?.

Raiden i Fujin - dobrze nam znani bogowie z MK dostali imiona po japo?skich bóstwach. 'Riden' to inne imi? Raijina, boga piorunów ['rai' znaczy 'grzmot' a 'den' to 'b?yskawica']. Za to'Fujin' to japo?ski bóg wiatru.

Armageddon - po hebrajsku Har-Magedon znaczy tyle co "góra Megiddo". Nazwa zwi?zana z religiami chrze?cija?skimi i judaizmem odnosi si? do "wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego". Nigdy nie znaleziono prawdziwej góry Megiddo, znane jest jednak miasto o tej nazwie. Le?a?o na równinie Ezdrelon na po?udniowy wschód od góry Karmel. By?o to miejsce strategiczne wiec przez stulecia stacjonowa?o tam wiele armii [min. Egipcjanie, ?ydzi, poganie, Turcy, krzy?owcy i Persowie - wszyscy na równinie Ezdrelon]. Najpierw nale?a?o do Kananejczyków potem zdobyli je Izraelici.

Na razie tyle, pó?niej dam co? jeszcze
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2008, 05:27:16 pm wysłana przez SlaveMe TortueMe KillMe »
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2008, 07:26:25 pm »
?wietny temat SlaveMe .

To ja dodam kolejne rzeczy które swoj? geneze maj? w prawdziwym ?wiecie .

Klasztor Shaolin

Klasztor , z którego pochodzi Liu Kang oraz Kung Lao i Kai , zosta? wybudowany w Chinach w 540 roku za czasów dynastii Wei . W klasztorze mnisi kszta?towali swoje cia?o i swój umys? . Mnisi od najm?odszych lat byli uczeni zapada? w bardzo g??bokie transy , które czyni?y adeptów Shaolinu niezwykle odpornymi na mróz , upa? , zadawane im uderzenia i ból . Pami?tna jest scena kiedy to mnich bodaj?e z tego zakonu w ramach protestu obla? si? benzyn? i zasiad? w pozycji lotosa do g??bokiej medytacji . Po zapaleniu swojego cia?a , do ko?ca swojego ?ywota ju? pozosta? w tej samej pozycji , mimo ?e p?omienie wy?era?y jego cia?o . Jego umys? pozosta? spokojny , przez co nawet ból i ?mier? w p?omieniach nie zdo?a?y go ruszy? z miejsca . ( http://www.geocities.com/tcartz/images/monkonfire.jpg ) Legendarne s? równie? opowie?ci o treningach mnichów z Shaolin . Od rana do nocy szlifowanie swojego cia?a tak , ?e nawet w?ócznia , na której le?y mnich nie zdo?a zrobi? mu krzywdy . ( http://www.shaolinsecrets.com/images/DSCN1172sm.jpg ) Nic dziwnego zatem ?e Twórcy Mortal Kombat paru swych bohaterów wzieli równie? i dopisali pod sztandar s?ynnego klasztoru Shaolin .

Shirai Ryu

Shirai Ryu  to klan Scorpiona . Wi?zany jest on z Japoni? . Je?eli spojrze? zatem na histori? Japonii , zw?aszcza z okresu Sengoku ( Kraju ogarni?tego wojn? ) , to mo?emy zauwa?y? rozkwit klanów ninja , na których najprawdopodobniej wzorowali si? pomys?odawcy Mortal Kombat . Faktem godnym uwagi jest to , i? w ?redniowiecznej Japonii/Okinawie istnia? klan który zwa? si? Shiraishi Ryu . Podobna nazwa , oraz pochodzenie Japo?skie czyni? dwa mocne argumenty , i? autorzy gry zapo?yczyli idee ?ó?tego ninja z klanu Shiarai Ryu , z faktycznego klanu ninja który istnia? w Japonii/Okinawie . Klan Shiraishi Ryu jest owiany tajemnic? . Nie wiadomo du?o o nim ( Jak zreszt? o wi?kszo?ci klanów ninja , które swe tajemnice skutecznie chroni?y przed ?wiatem ) . Nie mo?na nic dodatkowego stwierdzi? poza tym , i? o klanie wspominaj? starojapo?skie zapiski , oraz to , i? styl ten swe tajemnice zabra? do grobu , wraz z zabójcami którzy odeszli dekady temu . Czy wi?c st?d autorzy przypisali Scorpionowi przynale?no?? do Shirai Ryu ? Ca?kiem prawdopodobne . Scorpion jako wielce tajemniczy ninja zwi?zany z równie tajemniczym klanem ninja o którym wiadomo tyle tylko , ?e istnia? i dzia?a? na terenach Japonii i Okinawy .

Lin Kuei

Lin Kuei to klan wojowników który jest przypisany do Sub-Zero . Aby dowiedzie? si? co nie co o Lin Keui , nale?y przeanalizowa? inny starochi?ski klan , który z Lin Kuei ma wiele wspólnego . Klan ten nazywa si? An Ch'i . Wywodzi si? z Chin . Nie wiadomo kto go dok?adnie wymy?li? , ani kto jest jego fundatorem , lecz niew?tpliwie ma on zwi?zek z Niebieskim wojownikiem . Co najwa?niejsze , styl ten by? Chi?skim odpowiednikiem NINJA ! ( A Jak wiemy ninja pochodz? TYLKO z Japonii ) . I tu ju? silnie ??cz? si? postacie Scorpiona i Sub-Zero . Scorpion jako Japo?ski Ninja i Sub-Zero jako... Chi?ski odpowiednik wojownika ninja ! Zbieg okoliczno?ci ? Je?eli tak , to bardzo intryguj?cy . Jednak to co obala wszystko , jest to , i? styl An Ch'i swoich ninja nazwa?... Lin Kuei !!! Po starochi?sku , " Lin Kuei " to Demony Le?ne .

Jak wi?c wida? i posta? Scorpiona i posta? Sub-Zero , wraz z przynale?no?ciami do klanów Shirai Ryu i Lin Kuei maj? swe odzwierciedlenie w prawdziwej historii ?wiata sztuk walki .

Pozdrawiam
Kronikarz Adept
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2008, 07:37:26 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2008, 10:05:39 pm »
Dzi?ki Adept ?e sie zainteresowa?e? ;)

Oto kolejne powi?zania MK z prawdziwym ?wiatem

Moloch - no có? w MK Moloch jest Oni ale tak naprawd? imi? to pochodzi z hebrajskiego a sam bo?ek pochodzi z religii kananejskiej i fenickiej. Nale?a? do grupy bóstw chtonicznych [czyli bogów ciemno?ci oraz ?mierci a tak?e p?odno?ci ziemi]. Inne opcje imienia to : Molekh lub Molech. Jedynym pewnikiem co do Molocha jest to ?e z jego kultem wi??e si? do?? paskudny proceder - sk?adanie ofiar z dzieci i noworodków. Jego imi? mo?na te? odczyta? jako molk lub mulk co oznacza dos?ownie ofiar? z dziecka. Mówi o nim Biblia [2 Ksi?ga Królów 23:10]. Wiadomo na pewno ?e kult Molocha by? praktykowany w Kartaginie. Ma on zwi?zek z bóstwem zwanym Adramelechem lub Adar-malik [co znaczy król ognia, on równie? ma swe wzmianki w Pi?mie ?wi?tym - 2 Kisi?ga Królów 17:31]. By?o to bóstwo w mitologii asyryjskiej i samaryjskiej, przypominaj?ce Baala. Moloch w mitologii chrze?cija?skiej jest uznany z upad?ego anio?a - demona.

Deagon - m?odszy brat Tavena te? ma imi? po bliskowschodnim bóstwie. Dok?adniej po g?ównym semickim bogu Dagonie, opiekunie rolnictwa i zbó? oraz w?adcy mórz. Mia? sw? ?wi?tynie w mie?cie Aszdod. O nim równie? wspomina Biblia w 1 Ksi?dze Samuela 5:1-7 [historia o tym jak przed pos?giem Dagona ustawiono Ark? Przymierza] oraz w Ksi?dze S?dziów 16:23 [kawa?ek z historii o Samsonie]. W mitologii uznawany za ojca Baala.
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Death Dealer

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 279
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2008, 12:11:26 am »
?wietny temat, du?o ciekawych informacji. Mo?na by by?o zrobi? z tego osobny dzia? na stronie MK.
A WRACAJ?C JESZCZE DO "MORTAL KOMBAT GOLD"...

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2008, 10:37:30 am »
Nie ma sprawy, mo?na zrobi? na stronie osobny dzia?. My?le, ?e nikt nie b?dzie mia? nic przeciwko jak zaczerpne st?d informacji

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2008, 11:36:35 pm »
No jak na razie to tu nie za du?o tych informacji.....

Davidkoz mo?esz bra? co chcesz. Tylko ja swoje posty b?d? wbija? na swoj? stronk?. Je?li w ogóle b?dzie jaka? moja stronka. Na razie tylko plany.....

Przyda?o by si? te? doda? troch? nowych informacji. Macie co?? davidkoz? Dealer? Dantos? Maniak? Ktokolwiek?
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Death Dealer

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 279
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2008, 06:00:32 pm »
Ja niestety nie mam nic ciekawego. Najbardziej to chyba Adept jest w tym wszystkim obryty wi?c do niego bym uderza?.

Slave, jaka "twoja stronka" ? ;-)
A WRACAJ?C JESZCZE DO "MORTAL KOMBAT GOLD"...

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 12, 2008, 03:26:58 am »
Planuj? stworzy? co? ['co?' tzn stronk?] w ho?dzie dla MK. Tylko ?e u mnie to historia Mortala mia?a by pierwsze miejsce, a newsy i giery by?yby na drugim planie....
na razie zbieram materia?y [np. takie jak te w tym temacie]...
Zobaczymy co z tego wyjdzie......
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 12, 2008, 08:47:49 am »
w dobrym kierunku idziesz. Tylko widzisz historia bardziej ciekawi starych wyjadaczy, ni? nowych graczy któzy oczekuj? przewodników, tipsów, i tajnych ciosów.

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2008, 09:06:31 am »
Shujinko to w j?zyku japo?skim znaczy g?ówny bohater

Damashi w j?zyku japo?skim oznacza oszustwo.

Reiko i Hotaru to po japo?sku imiona ?e?skie

Hotaru znaczy swietlnik

Fujin w mitologii japo?skiej jest bogiem wiatrów.

imi? Bo Rai Cho pochodzi od hiszpa?skiego  BORRACHO co znaczy pijak.

Kintaro w folkorystycznej japo?skiej tradycji by? dzieckiem o ponadnaturalnej sile wychowanym przez ogry z Góry Ashigara.

Malvado po hiszpa?skim i portugalskim znaczy Z?A OSOBA

Sheeva nosi imi? hinduskiej bogini Shivy,

W mitologii japo?skiej Raiden to inne imie Raijina - boga piorunów.
RAI oznacza grzmot a DEN to b?yskawica.


Nie ma sprawy, mo?na zrobi? na stronie osobny dzia?. My?le, ?e nikt nie b?dzie mia? nic przeciwko jak zaczerpne st?d informacji

Pozwolicie ?e te? do??cze si? do Davidkoz'a. i umieszcze materia?y na mk.pl ;)

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2008, 12:34:54 pm »
w dobrym kierunku idziesz. Tylko widzisz historia bardziej ciekawi starych wyjadaczy, ni? nowych graczy któzy oczekuj? przewodników, tipsów, i tajnych ciosów.

Egoistycznie powiem ?e nad stronk? my?l? g?ównie dla w?asnej przyjemno?ci hehe [wychodzi na to ?e jestem wyjadaczem ;)] Wiem ?e wiele osób interesuje si? historia MK. Problem w tym ?e jest ona porozsiewana po grach, filmach  serialach, komiksach i ksi??kach. Chcia?bym to zebra? do kupy i stworzy? co? w stylu Encyklopedii MK w której by?yby te? wszystkie kody, ciosy i takie tam :)

Nie ma sprawy, mo?na zrobi? na stronie osobny dzia?. My?le, ?e nikt nie b?dzie mia? nic przeciwko jak zaczerpne st?d informacji

Pozwolicie ?e te? do??cze si? do Davidkoz'a. i umieszcze materia?y na mk.pl ;)

Pozwalam.... ;) heheh Maniak dzi?ki za ciekawostki, niestety ja tez mam ten numer extrima [to chyba poradnik jest]:). Mo?e masz co? zwi?zanego z imieniem Quana? Ostatnio zacz??em siedzie? w etymologii. W?a?ciwie je?li kto? ma jakie? info o nazwach i imionach z MK niech pisze. Wdzi?czny b?d?....
Pozdrawiam
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2008, 01:27:46 pm »
Egoistycznie powiem ?e nad stronk? my?l? g?ównie dla w?asnej przyjemno?ci hehe [wychodzi na to ?e jestem wyjadaczem ;)] Wiem ?e wiele osób interesuje si? historia MK. Problem w tym ?e jest ona porozsiewana po grach, filmach  serialach, komiksach i ksi??kach. Chcia?bym to zebra? do kupy i stworzy? co? w stylu Encyklopedii MK w której by?yby te? wszystkie kody, ciosy i takie tam :)Trafi?e? w sedno te? mam zamiar zebra? histori? do kupy, lecz jest to do?? trudne ze wzgl?du ?e du?o w?tków si? gryzie i jest to wszystko  porozsiewane po grach, filmach... ale jako? si? da to wszystko ze sob? po??czy?. Odezwe si? na gg. Pogadamy o konkretach.

Offline Death Dealer

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 279
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 13, 2008, 02:53:02 pm »
No to powodzenia panowie. Projekt wydaje sie bardzo interesuj?cy. Macie moje b?ogos?awie?stwo :)
A WRACAJ?C JESZCZE DO "MORTAL KOMBAT GOLD"...

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 16, 2008, 03:31:00 am »
Dodam jeszcze ?e Ashrah mo?e pochodzi? od Aszery- innej bogini poga?skiej cz?sto spotykanej w Biblii ( o ile dobrze pami?tam prorok Eliasz wybi? wszystkich proroków Baala i Aszery)
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

robaczek

 • Gość
Odp: Mitologie! Mitologie!
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 16, 2008, 10:44:32 pm »
No to dorzuc? swoje trzy grosze...

LIN KUEI - to jest dobre. Chcia?o mi si? ?mia?. Je?li dobrze rozumuj?, to nazwa Lin Kuei pochodzi od “Lin Kui”. By?o to dawno temu w Chinach (ju? mi weso?o :) Na pó?nocy tego? kraju rozci?ga?y si? ogromne puszcze, w których grasowa?y najprzeró?niejsze bandy opryszków, które wychodzi?y z lasu tylko po pieni?dze. Wie?niacy nazwali je Lin Kui (Le?nymi Demonami).

BLACK DRAGON - mo?e niektórym wydawa? si? to odrobin? dziwne, ale taka organizacja naprawd? istnieje/istnia?a (nie wiem jak obecnie). Tyle, ?e nie ma raczej nic wspólnego z psychopatami czy zbirami. By?o to natomiast co? w rodzaju siatki szpiegowskiej, która prowadzi?a swoj? dzia?alno?? mi?dzy innymi w Mand?urii i na Syberii. Przypuszczalnie organizacja ta pochodzi od jednego z klanów ninja, który zszed? do podziemia oko?o 1700 roku.

FUJIN - to jest mój osobisty killer... kieszonkowy s?ownik polsko-japo?ski podaje t?umaczenia s?owa "fujin" jako "kobieta, pani"... kto? to jeszcze sprawdzi?? Bo ja to kilka razy, a wzrok mam dobry.