'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Opisy postaci po polsku  (Przeczytany 29989 razy)

Offline Kokoju

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 41
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Opisy postaci po polsku
« dnia: Sierpnia 18, 2011, 02:33:27 am »
Czasami zajmuj? si? t?umaczeniem gier na polski, g?ównie na u?ytek prywatny, jednak uzna?em, ?e mo?na by umie?ci? i tutaj - mo?e si? przyda. Obecnie zajmuje si? te? t?umaczeniem na j. polski Story Mode'a, obecnie ju? przet?umaczy?em Johhny'ego Cage'a i po?ow? Sonyi.
Stara?em si? t?umaczy? tak, aby brzmia?o w miar? sensownie a jednocze?nie zachowywa?o sens wyrazów, cho? zastanawiam si? nad tym, aby wprowadzi? swoje, alternatywne opisy (w oparciu o te oryginalne).
Pod imionami postaci umie?ci?em w cudzys?owiu ich okrzyk bojowy.
Aha, jeszcze jedno; zastrzegam sobie prawo do tych t?umacze?, prosz? wi?c nie kopiowa? tego bez uprzedniego podania odno?nika ze ?ród?em.

Scorpion
„Zemsta b?dzie moja!”
„Hanzo Hasashi by? kiedy? cz?onkiem japo?skiego klanu ninja zwanego Shirai Ryu. Imi? „Scorpion” otrzyma? ze wzgl?du na o?lepiaj?c? szybko?? i ?miertelnie niebezpieczne umiej?tno?ci walki, a jego ?ycie obfitowa?o w wiele wspania?ych walk w imi? swego wielkiego mistrza. Kiedy jego rodzina i klan zostali brutalnie zamordowani przez Sub-Zero i Lin Kuei, egzystencja Scorpiona sta?a si? istn? m?k?. Wskrzeszony przez z?owrogiego nekromant? Quan Chi, wst?pi? na turniej by odnale?? Sub-Zero i pom?ci? zamordowanie swoich bliskich.”

Liu Kang
„Poka? mi, co potrafisz zrobi?!”
„Osierocony w bardzo m?odym wieku, Liu Kang zosta? przygarni?ty przez mnichów z Shaolin, którzy przyuczyli go do drogi duchowego wojownika. Wkrótce dostrzegli jego potencja? jako pretendenta do turnieju Mortal Kombat i dok?adnie przeszkolili go do tego zadania. Raiden zrozumia?, ?e Liu Kang jest najwi?ksz? dla Ziemi nadziej? na wolno?? i zaprowadzi? go do mistrza Bo ‘Rai Cho w ramach dalszego rozwoju. W pe?ni wykszta?cony Liu Kang pokona? wszystkich innych pretendentów i zdoby? wielki zaszczyt reprezentowania Shaolin w turnieju Mortal Kombat. On i Raiden wyruszyli w pami?tn? podró? na wysp? Shang Tsunga by wzi?? udzia? w decyduj?cych potyczkach.”

Kung Lao
„Za Shaolin!”
„Przodek Kung Lao zosta? pokonany przez Goro 500 lat temu w decyduj?cym meczu, kiedy Shang Tsung osi?gn?? kontrol? nad turniejem Mortal Kombat. Dla niego ten turniej by? czym? wi?cej ni? szans? na wolno?? dla Ziemi. Celem jego ?ycia by?o zabicie Goro i zwyci??enie w turnieju, przywracaj?c tym samym honor jego rodziny. Po przegranej Liu Kanga w walkach kwalifikacyjnych, przebra? si? za jednego ze stra?ników Shang Tsunga aby zosta? dopuszczonym. Kung Lao jest gotowy na turniej. Okazja, aby pom?ci? przodka, jest w zasi?gu r?ki.”

Sub-Zero
„Ta walka b?dzie twoj? ostatni?!”
(jako Sub-Zero)
„Nie jeste? tak przera?aj?cy!” (jako Cyber Sub-Zero)
„Zabójca z klanu Lin Kuei, Kuai Liang panuje nad mocami  lodu i zimna. W przeciwie?stwie do innych cz?onków jego klanu, on i jego starszy brat, Bi-Han zostali uprowadzeni jako dzieci przez Lin Kuei i przeszkoleni w zakresie technik zabójstwa przez ca?e ?ycie. Cho? jego kodowe imi? to Tundra, przyj?? teraz okrycie Sub-Zero na cze?? swego brata po jego tajemniczej ?mierci. Z pomoc? swego towarzysza z Lin Kuei, Smoke’a, Sub-Zero niestrudzenie poluje na tego, kto zabi? jego brata.”

Sindel
„Jeste? ?a?osny i s?aby!”
„Matka Kitany, Królowa Sindel zosta?a zmuszona do ma??e?stwa z Shao Kahnem, gdy ten podbi? jej królestwo - Edeni?. Chc?c udaremni? najazdy cesarza na Ziemi?, po?wi?ci?a si?. Jej samobójstwo wytworzy?o magiczn? barier? sprawiaj?c?, ?e niemo?liwym sta?o si? postawienie stopy w owym miejscu. Ale bariera zosta?a prze?amana. Sindel zosta?a wskrzeszona, jej umys? zosta? zniewolony przez Shao Kahna. Ziemia stan??a przed powa?nym zagro?eniem.”

Ermac
„Nas jest wielu; ty jeste? jeden!”
„Jako kar? za opór Shao Kahna podczas jego roszcze? do Królestwa Edenii, dusze pokonanych zosta?y oderwane od ich cia? i po??czone ze sob? stworzy?y spójn? form? znan? jako Ermac. Z woli Shao Kahna, Ermac jest przede wszystkim egzekutorem. Esencje tak wielu dusz po??czone razem daj? Ermacowi ogromne telekinetyczne moce, przez co Ermac jest kolejnym narz?dziem cesarza podczas ataku na Ziemi?.”

Reptile
„Jego rodzime królestwo Zaterra zosta?o zniszczone w tajemniczy sposób wieki temu. Reptile jest ostatnim znanym ?yj?cym cz?onkiem swojej rasy. Odt?d ?wiat Zewn?trzny sta? si? jego domem. Shao Kahn wykorzysta? mistrzostwo Reptile’a do skradania si? i szpiegowania potencjalnych zdrajców i zabijania znanych wrogów imperium. Jednak wiedza, ?e jest ostatnim ze swego rodzaju, gryzie Reptile’a. Zrobi?by wszystko i zniszczy?by ka?dego, o ile przynios?oby to jego królestwo z powrotem z otch?ani. Wy?adowuje swój ?al i agresj? zadaj?c cierpienie i sprowadzaj?c ?mier? na innych.”

Kitana
„Nauczysz si? pokory!”
„Licz?ca ponad sto wieków ksi??niczka Kitana pami?ta niewiele z jej wczesnych lat. Jej matka, królowa Sindel, zmar?a w tajemniczych okoliczno?ciach lata temu. Wi?kszo?? swego ?ycia lojalnie s?u?y?a swemu ojcu, Shao Kahnowi w jego nieko?cz?cych si? d??eniach do podboju terytoriów. Razem ze sw? najbli?sz? przyjació?k?, Jade, wype?nia jego brutaln? wol?. Ale towarzyszy jej poczucie… ?e jej ?ycie jest oszustwem. Na razie Kitana sumiennie pracuje, by zapewni? zwyci?stwo ?wiatowi Zewn?trznemu w tym ostatnim turnieju Mortal Kombat. Gdyby jej uprzedzenie do innych by?o mniejsze, mo?e zdo?a?aby odkry?, ?e jej wrogowie mog? doprowadzi? j? do odpowiedzi.”

Johhny Cage
„To wygl?da na proste!”
„Nie ma wi?kszej gwiazdy filmów sztuk walki ni? Johny Cage. Filmy takie jak „Smocza Pi???”, „?amacze Czasu” i „Cage Cywil” uczyni?y z niego jednego z najbardziej op?acalnych aktorów w Hollywood. Ale tu chodzi o co? wi?cej i Johhny to wie. Jest on potomkiem staro?ytnego kultu Morza ?ródziemnego, który wyszkoli? najwi?kszych wojowników dla bogów – wojowników, którzy posiadali w?adz? wi?ksz? od zwyk?ych ?miertelników. To dziedzictwo wzbudzi?o u Johhny’ego gwiazd?. Co wa?niejsze, b?dzie mu to pomocne w walce o swoj? przysz?o??.”

Jade
„To b?dzie ?atwe!”
„Jako zabójca dla Shao Kahna, Jade zdoby?a renom? jako wojownik zwinny i niewidoczny. Jej rodzina by?a edenia?sk? szlacht? i przys?u?y?a si? cesarzowi podczas jego podboju królestwa, daj?c Jade jako ho?d, gdy ta by?a jeszcze dzieckiem. Po latach rygorystycznego szkolenia w dziedzinie walki, Shao Kahn przyzna? jej pozycj? ochroniarza ksi??niczki Kitany. Przez wieki ona i Kitana by?y bliskimi przyjació?kami, przez co dla Jade nakaz od Shao Kahna jest bolesny do zaakceptowania: ?e gdy lojalno?? Kitany zostanie zachwiana, Jade b?dzie musia?a zabi? sw? przyjació?k?.”

Mileena
„Daj nam ta?czy?!”
„Shang Tsung stworzy? wiele ohydnych stworze? w swoich Jamach Cia?, ale nigdy nie stworzy? czego? tak pokr?conego jak Mileena. Po??czenie edenia?skiego cia?a z krwi? i ko??mi Tartakanów, Mileena, jest zarówno pi?kna jak i bestialska. Ta dychotomia sprawi?a, ?e jej umys? jest niestabilny; jest ona podatna na ataki szale?stwa i dziko?ci. Cho? ma wygl?d dojrza?ej kobiety, w niej jest wi?cej dziecka ni? doros?ego – niewype?niony umys? na wzór woli Shao Kahna. Pozbawiona wyrzutów sumienia i ?alu, Mileena pragnie by? rze?nikiem cesarza aby uspokoi? ukochanego ojca.”

Nightwolf
„Przodkowie, dodajcie mi si?y!”
„Nightwolf jest jednym z niewielu ludzi na Ziemi, który ma tak silny zwi?zek ze ?wiatem duchów. Pot??ny india?ski szaman, jest on prowadzony przez si?y empireum - z??czenia boskich istot takich jak Haokah, znany tak?e jako Raiden. Oddanie Nightwolfa pozwala duchom przodków wykonywa? poprzez niego zadania, wi?c te obdarzy?y go nienaturalnie d?ugim ?yciem i eteryczn? broni? do walki z ciemno?ci? i gro?b? zagro?enia dla swego rodzaju. Jednak w nadchodz?cym kryzysie to nie arsena? Nightwolfa zmieni los katastrofy, ale jego wiara w duchy, która potrafi zainspirowa? tych, którzy utracili swoj? nadziej?.”

Cyrax
„Bezpiecze?stwo wy??czone: tryb walki w pe?ni aktywowany!”
„Wykwalifikowany wojownik z Mostwany, Cyrax, opiera si? na swych naturalnych zdolno?ciach bojowych i swym Chi do wykonywania misji dla Lin Kuei. Ma on zaszczy? s?u?y?, jednak gdy Wielki Mistrz  inicjuje program do konwersji klanu w cyborgi, Cyrax stawia opór. Niech?tnie traci swoje cz?owiecze?stwo, które jego zdaniem jest bardziej efektywne ni? jakiekolwiek mechaniczne wzmocnienie. Rozwa?a opuszczenie klanu, obawiaj?c si?, ?e nie jest ju? organizacj? honorowych zabójców. Cyrax wie jednak, ?e taka decyzja oznacza ?mier? z r?k jego dawnych towarzyszy. Nikt nie opuszcza Lin Kuei.”

Noob Saibot
„L?kaj si? mnie!”
„Pochodzenie Noob Saibota nie jest znane, ale prawdopodobnie jest on renegatem: upad?ym wojownikiem wskrzeszonym przez czarnoksi??nika z Otch?ani, Quan Chi, aby spe?nia? swe mroczne zadania. Noob zosta? przydzielony do pomocy Shao Kahna, gdy ten chcia? naby? Ziemi? jako sw? prowincj?. Oprócz Bractwa Cienia, wykonuje zadania dla Quan Chi aby zako?czy? sw? misj?. Ale do pewnego czasu. Noob Saibot ma tak?e swoje w?asne mroczne cele.”

Smoke
„Tam, gdzie jest dym, tam jest i ogie?!”
„Pochodz?cy z Pragi Tomas Vrbada zosta? zatrudniony przez Lin Kuei ze wzgl?du na jego imponuj?ce umiej?tno?ci ucieczki przed przechwyceniem. Jego talent, mo?liwo?? przekszta?cenia w smug? dymu, okaza? si? przydatny w niezliczonych misjach. Smoke nie pami?ta swego dzieci?stwa – jego jedyn? rodzin? jest Lin Kuei, w szczególno?ci m?ody Sub-Zero który jest dla niego jak brat. Smoke ma nadziej?, ?e poprzez Lin Kuei b?dzie móg? odkry? swoj? przesz?o?? – i pochodzenie swojej mocy.”

Sektor
„Ja nie okazuj? lito?ci!”
„Nigdy nie by?o poddawane w?tpliwo?ci, ?e Sektor, syn Wielkiego Mistrza, przyst?pi do Lin Kuei. Rzecz?, która najbardziej si? podoba Wielkiemu Mistrzowi jest to, w jakim stopniu jego syn cieszy si? z ?ycia zabójcy. Tajemniczy klan pozwala Sektorowi odkry? najwi?ksze sekrety swej mrocznej natury z pomoc? wszelkich niezb?dnych ?rodków. Wynaj?ty przez Shang Tsunga; jego bie??cym zadaniem jest wzi?cie udzia?u w turnieju Mortal Kombat i wyeliminowaniu konkurentów z Ziemi. Pomimo, ?e misja ta polepsza wi?zi klanu z Shao Kahnem, ostatecznym celem sektora jest zaj?cie miejsca swego ojca, Wielkiego Mistrza Lin Kuei.”

Sonya Blade
„My?l?, ?e trzeba b?dzie sobie z tym poradzi? brutalnym sposobem”
„Jako dziewczynka, Sonya ubóstwia?a ojca – nale??cego do US Marine. Kiedy nie wróci? z tajnej operacji na któr? postanowi? si? uda?, Sonya przysi?g?a uczci? jego pami??. Wst?pi?a do Marines i pchn??a si? ci??ko, szybko, zyskuj?c kolejne rangi. Impulsywno?? Sonyi nie pozwoli?a jej mie? wielu przyjació?, ale jej umiej?tno?ci i lojalno?? zdoby?y szacunek i podziw wszystkich, którzy walczyli obok niej. Chocia? nigdy nie przesta?a d??y? do odkrycia prawdy o ojcu, zdaje sobie ona spraw?, ?e mo?e go ju? nigdy nie zobaczy? ponownie. Teraz Sonya da?a si? wci?gn?? w udzia? w tajemniczym turnieju Mortal Kombat. Podobnie jak jej ojciec, równie? i ona mo?e sta? si? ofiar? tej wojny.”

Jax
„Dostosuj? si?!”
„Jako cz?onek Si? Specjalnych USA o umiej?tno?ciach zbli?onych do wielkiego wojownika, Major Jackson Briggs walczy z organizacj? przest?pcz? znan? jako Black Dragon. Z porucznikiem Sony? Blade stali si? siln? broni?. Kiedy jednak ich zaufany informator Kano okaza? si? wysokiej rangi cz?onkiem organizacji Black Dragon, jego uchwycenie sta?o si? dla Jaxa najbardziej priorytetowym zadaniem. Do tej pory Kano okaza? si? lepszy, a si?y specjalne niejednokrotnie wpada?y w liczne ?miertelne zasadzki. Sonya i Jax wreszcie dopadli Kano na nieznanej wyspie, ale wszyscy trzej zostali obezw?adnieni przez mieszka?ców tych ziem. Zostali oni zmuszeni do sadystycznych krwawych walk, które dla wyspiarzy s? istnym rytua?em.”

Kano
„Niezdyscyplinowany i niebezpieczny – Kano to bandyta do wynaj?cia. Z broni? dokonuje morderstw z zimn? krwi?, a wojskowe przeszkolenie uczyni?y z niego cz?owieka organizacji Black Dragon. Gdy jedna z operacji posz?a nie tak, jak trzeba, jego twarz zosta?a dotkliwie okaleczona. Tu kryminalna kariera Kano w Black Dragon dobieg?a ko?ca, ale on sam przetrwa? i w podziemiach za pomoc? cybernetyki naprawi? wszystkie swe fizyczne uszczerbki. Wyposa?y? siebie w wiele nowoczesnych ulepsze?, a przede wszystkim w laserowe oko. Z tym nowym zestawem zbroje?, panowanie terroru Kano dopiero si? zaczyna…”

Kurtis Stryker
„Policyjna brutalno?? nadchodzi!”
„Jeden z najlepszych mundurowych w Nowym Jorku, Stryker jest jednoosobow? dru?yn? SWAT. S?aw? zapewni?o mu udaremnienie w pojedynk? terrorystycznych planów w s?ynnym incydencie znanym jako „Wie?a Greenberda” albo kiedy uratowa? pasa?erów z p?dz?cego na skrzy?owaniu autobusu podczas fa?szywej eksplozji. On jednak nie by? przygotowany na magiczny portal, z którego wysz?y istoty z innego ?wiata – ?wiata, o którego istnieniu nie wiedzia?. Przeszkolenie bojowe pozwoli?o mu przebi? si? przez pierwsz? fal? napastników. Potrzeba zaanga?owa? bowiem wi?cej Tartakanów aby zatrzyma? tego zagorza?ego policjanta.”

Shang Tsung
„Twa dusza b?dzie moja!”
„Zdradliwy czarnoksi??nik, który konsumuje dusze pokonanych, Shang Tsung bra? udzia? w ostatnich dziewi?ciu turniejach Mortal Kombat na Ziemi, kieruj?c losem turnieju na rzecz swego pana. Magiczne moce pochodz?cego z Ziemi Shang Tsunga doprowadzi?y go do odkrycia królestwa ?wiata Zewn?trznego. Tam pad? przed swoim nowym w?adc? - Shao Kahnem. Zobowi?za? si? po?wi?ci? dla niego ?ycie w zamian za zwi?kszenie mocy. Obecnie jest zwi?zany z cesarzem przez pot??n? czarn? magi?. Przez wieki pokornie wype?niaj?c wol? Shao Kahna w celu zabezpieczenia Ziemi, Shang Tsung niesie ze sob? gniew cesarza.”

Baraka
„Baraka jest najsilniejszym z Tartakanów, b??dnych koczowniczych mutantów z pustkowi ?wiata Zewn?trznego. Tak jak wszyscy samcy Tartakanów, wst?pi? do armii Shao Kahna gdy wszed? w doros?o?? i prze?y? brutalny Rytua? Krwi. Zdoby? stopie? Egzekutora po samodzielnym pokonaniu buntowniczego od?amu rasy Tartakanów, a jego lojalno?? i si?a uczyni?y z niego ulubie?ca cesarza; jego wysuwane ostrza zabi?y wielu wrogów Shao Kahna. Jako zawodnik na turnieju Mortal Kombat, zamierza wype?ni? wol? cesarza i jego roszczenia co do Ziemi.”

Kabal
„Zobaczmy, na co ci? sta?!”
„Kiedy cz?onek organizacji Black Dragon, Kabal, porzuci? drog? przest?pstwa, wykorzysta? swe umiej?tno?ci w bardziej prawych celach. Wst?pi? do nowojorskiej policji do walki z tym elementem podziemia, któremu kiedy? s?u?y?. Przej?cie na dobr? drog? pomog?o mu z?agodzi? ból mrocznych wspomnie?, ale kiedy Nowy Jork zosta? najechany, Kabal przeszed? kolejn? transformacj? – tak?, która dr?czy go fizycznie. Ci??ko ranny w walce, zosta? skazany na ci?g?e noszenie aparatury podtrzymuj?cej jego ?ycie ju? na zawsze.”

Raiden
„Piorun ci? dopadnie!”
„Raiden jest Bogiem Piorunów i Protektorem Ziemi. Ponadczasowy i nieprzeci?tnie inteligentny prowadzi ?miertelników z Ziemi w nieko?cz?cej si? walce z si?ami ciemno?ci. Kiedy Shao Kahn, cesarz ?wiata Zewn?trznego zagrozi?, ?e po??czy swe królestwa z Ziemi?, przyt?oczony Raiden b?aga? Staro?ytnych Bogów, aby dali Ziemi szans? walki. Tak wi?c turniej Mortal Kombat zosta? utworzony. Przez tysi?clecia Shao Kahn by? trzymany w ryzach, ale dziewi?? wielkich zwyci?stw Goro rozmy?y nadziej?, ?e Ziemia mo?e zosta? zbawiona. Zdeterminowany aby zapobiec Armagedonowi, Raiden niestrudzenie szuka czempiona godnego Mortal Kombat.”

Sheeva
„Za Shokan!”
„Sheeva jest cz?onkiem pot??nej rasy czteror?kich Shokan. Wiele poszlak wskazuje, ?e pochodzi ona z królewskiego rodu Draków. Podobnie jak wszystkim innym Shokan, Shao Kahn obieca? honor jej rasy w zamian za uczestnictwo w jego chwale. Podczas ataku edenia?skich rebeliantów na fortec? Shao Kahna, Sheeva zaci?cie chroni?a Królow? Sindel i zapobieg?a jej przechwyceniu. Nast?pnie zosta?a mianowana jako osobist? stra?niczk? Sindel a? do czasu jej tajemniczej ?mierci. Obecnie Sheeva jest kapitanem stra?y w lochu Shao Kahna.”

Quan Chi
„B?dziesz mi s?u?y? w Otch?ani!”
„Otch?a? przynios?a wiele pod?ych istot, ale ?adna nie by?a tak pot??na jak wielki czarnoksi??nika Quan Chi. Zamiast przyzywa? demony Otch?ani woli wskrzesza? zmar?ych wojowników i wykorzystywa? ich do swoich z?owieszczych planów. Najwa?niejszym z nich jest ninja klanu Shirai Ryu – Scorpion, który jest jego osobistym zabójc?. Quan Chi tworzy armi? upiorów do zadania, które dopiero zostanie ujawnione. Kolejn? tajemnic? czarnoksi??nika jest udzia? w turnieju Mortal Kombat. Otch?a? nie ma w tym ?adnych korzy?ci, co prowadzi niektórych obserwatorów do kwestionowania jego obecno?ci.”

Goro
„Ksi??? Goro przyniós? wiele zaszczytów rasie Shokan s?u??c Shao Kahnowi. Jego krwawe dokonania uwzgl?dniaj? zmia?d?one bunty i podbite prowincje. W ci?gu ostatnich pi?ciuset lat zwyci??y? w ka?dym z ostatnich dziewi?ciu turniejów Mortal Kombat w ?wiecie Zewn?trznym. Je?li pokona tym razem czempiona z Ziemi, jego s?awa b?dzie jeszcze bardziej ni? legendarna. Jego zwyci?stwo jest pewne. Nie ma ?adnego Ziemianina, który wytrzyma?by furi? Goro.”

Kintaro
„Podobnie jak Goro i Sheeva, Kitaro nale?y do uzbrojonych czteror?kich Shokan. W przeciwie?stwie do swych arystokratycznych towarzyszy, pochodzi on z ni?szej klasy zwanej Tigrar. Jak zwykle podczas rekrutacji Shokanów i Centaurów do u?ytku, Shao Kahn wysy?a jednego przedstawiciela z ka?dej rasy naprzeciw siebie w krwawej walce. Kintaro pokona? swojego przeciwnika i w akcie bezprecedensowej brawury zmasakrowa? oponenta. To barbarzy?stwo doprowadzi?o do tego, ?e Shao Kahn wyznaczy? Kitaro jako swojego osobistego ochroniarza.”

Shao Kahn
„??dza w?adzy Shao Kahna dorównuje tylko jego bezwzgl?dno?ci. Wiele tysi?cleci temu zniszczy? Onag?, w?adc? ?wiata Zewn?trznego i podbi? wiele innych okolicznych ?wiatów. W ko?cu zwróci? uwag? na Ziemi?. Zasada turniejów Mortal Kombat uniemo?liwia mu wprowadzenie planu w ?ycie, ale je?li czempioni Shao Kahna wygraj? dziesi?? turniejów z rz?du, Ziemia b?dzie jego. Tak d?ugo, jak jego czempioni – czarownik Shang Tsung i ksi??? Goro nie zawiod? go, on dalej b?dzie zwyci?zc?.”   
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2011, 01:43:51 pm wysłana przez Kokoju »

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 18, 2011, 10:41:15 am »
Story ?wietnie przet?umaczone, jedynie niektóre okrzyki bojowe nie s? jako? tak ciekawie zrobione. Jade powinna mie? : "To b?dzie ?atwe", a nie "To wydaje si? ?atwe". Do kilku innych mo?na si? przyczepi? ale to nie jest wa?ny element. Jakby? móg? to daj te? zako?czenia. ?wietna robota.

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 18, 2011, 12:52:05 pm »
Tak fajnie fajnie ;) Tylko te niektóre okrzyki s? nienaturalne ;D Najbardziej rzuca si? Sonya, któr? prawie ca?y czas gram LOL Ona mówi, ?e poradzi sobie w surowy (w znaczeniu, ?e brutalny) sposób, nie s?dz?, aby Sonya mówi?a tutaj cokolwiek o drodze, bo co? jeszcze nie zacz??a, a ju? mówi, ?e ma tak ci??kie ?ycie? ;D Nie znam reszty, co mówi? w grze, bo gram tylko kilkoma ale z ciekawo?ci wybadam.

Offline Kokoju

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 41
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 18, 2011, 01:14:46 pm »
W oryginale Sonya mówi "I guess I'll have to do this the hard way!". Hmm... faktycznie, g?ównym b??dem by?o to, ?e przet?umaczy?em "way" jako droga (szczerze powiedziawszy nie wiedzia?em, ?e "way" to tak?e "sposób"). W takim razie s?dz?, ?e odpowiednia b?dzie zmiana na "My?l?, ?e trzeba b?dzie sobie z tym poradzi? brutalnym sposobem" (sprawdzi?em w google s?owniku; "hard" mo?na przet?umaczy? równie? jako "brutalny").
Postaram si? te? skorygowa? b??d w okrzyku bitewnym Jade.

Cytuj
Jakby? móg? to daj te? zako?czenia.

Mog? to zrobi? ;). Szczerze powiedziawszy, t?umaczenie Story Mode'a jest do?? mozolne, bowiem najpierw trzeba odpali? na youtubie filmiki z angielskimi napisami, potem spisywa? je na kartk?, z kartki ewentualnie do google translatora i tworzy? z tego zrozumia?y tekst.
W pisaniu zako?cze? czy opisów postaci mam o tyle ?atwo, ?e mam je ju? zapisane na http://mortalkombat.wikia.com/wiki/Mortal_Kombat_Wiki i wystarczy ju? od razu to t?umaczy?.

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2011, 02:59:05 pm »
Nie chc? nic mówi?, ale je?eli masz tak t?umaczy? to ja wol? tego nie czyta? ;)

W takim razie s?dz?, ?e odpowiednia b?dzie zmiana na "My?l?, ?e trzeba b?dzie sobie z tym poradzi? brutalnym sposobem"

Co to za stwierdzenie "poradzi? sobie brutalnym sposobem"? S?ysza?e?, ?eby kto? tak mówi?? Je?eli t?umaczenie wyra?enia I guess I'll have to do this the hard way! jest problematyczne to radzi?bym nie wypuszcza? b??dnych t?umacze? bo wprowadzaj? czytelnika w dezinformacj?.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2011, 03:25:31 pm »
hahaha wiedzia?em, ?e Adept przyczepi si? do tego ;D No je?eli kto? t?umaczy tekst pe?n? g?b? nie wiedz?c, ?e WAY to tak na prawd? SPOSÓB, a nie DROGA jako tako i wk?ada tekst do translatora to o czym my mówimy ;) Mimo wszystko opisy (czyta?em tylko SONY) s? fajne ;D

Offline Kokoju

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 41
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2011, 11:11:34 pm »

Primo; nie jestem specjalist? w j?zyku angielskim. Pisa?em; cz?sto t?umacz? gry dla rozrywki, a wi?c podchodz? do tego lu?no. Nie s? to jakie? pe?ne, oficjalne, polskie t?umaczenia, tylko po prostu t?umaczenia gimnazjalisty u?ywaj?cego translatora. Poza tym - s? wakacje, sporo rzeczy zapomnia?em, wi?c mam pewne dziury w g?owie.

Cytuj
No je?eli kto? t?umaczy tekst pe?n? g?b? nie wiedz?c, ?e WAY to tak na prawd? SPOSÓB, a nie DROGA

Zwyk?a pomy?ka angielskiego s?owa o dwuznaczno?ci (a spotyka?em si? g?ównie z t?umaczeniem "Way" jako "Droga"). Zaiste; straszna pomy?ka.

Cytuj
to o czym my mówimy

Ja: o lu?nym t?umaczeniu dwudziestu kilku tekstów w par? dni. Wy najwidoczniej uznali?cie to za oficjalne t?umaczenie pseudot?umacza.

Cytuj
radzi?bym nie wypuszcza? b??dnych t?umacze? bo wprowadzaj? czytelnika w dezinformacj?.

Zaiste, nieodpowiednio (bo w?a?ciwie z?e t?umaczenie to nie jest, to zdanie mo?naby i tak to przet?umaczy? gdyby nie kontekst) przet?umaczony okrzyk bojowy (który de facto nie ma nic wspólnego z reszt? opisu postaci) to wielka dezinformacja.

Jeez, ludzie, troch? dystansu. Kilka t?umacze? z b??dami na ca?? mortalow? spo?eczno?? nie wp?ynie, wi?c wystarczy po prostu tekst zignorowa?, ewentualnie po prostu wytkn?? b??dy. Capiche?

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2011, 11:25:52 pm »
Kokoju nie przejmuj si? nim. T?umacz dalej bo mi twoja praca si? podoba. Czekam na tekst Story Mode'a i endingi.

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 22, 2011, 07:06:55 am »
Nie mam nic do robienia czegos z wlasnej inicjatywy, ale wychodze z zalozenia, ze jak cos robic to dobrze albo wogole sie za to nie brac - no offense ;]

Kabal - Lets see what're made of!
Zobaczmy z czego jestes stworzony!

Offline Kokoju

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 41
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 22, 2011, 11:16:11 am »
No có?, jak pisa?em, trza do tego podchodzi? z dystansem, a i tak niewiele jest b??dów (w?a?ciwie g?ównie w okrzykach bojowych).

Let's see what you're made of.
S?dzi?em, ?e mo?na to przet?umaczy? jako "Zobaczmy, co zrobisz" i w baaardzo lu?nym t?umaczeniu "Zobaczmy, na co ci? sta?" (znaczenie podobne a brzmienie lepsze)

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 22, 2011, 11:27:02 am »
Ale skoro nie zajmujesz si? oficjalnie t?umaczeniem tylko z w?asnego hobby to i tak nie jest ?le. We?cie panowie pod uwag? zdolno?ci gimnazjalisty + Google T?umacz. ?atwo nie jest.

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 22, 2011, 11:47:53 am »

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 22, 2011, 05:47:12 pm »
We?cie panowie pod uwag? zdolno?ci gimnazjalisty + Google T?umacz. ?atwo nie jest.

Wlasnie dlatego takie tlumaczenia powinien zostawic Dla siebie. Jak by nie bylo jest to Polska strona MK i jakis poziom powinna trzymac, ale z drugiej strony jak widze i slysze  jak ludzie jezykiem operuja czasem to az mi smutno. Wiec w tym przypadku mozna machnac reka i przymknac na to oko.

Dobrze, ze jest. Z czasem bedzie zapewne to edytowal i wkoncu powstanie konkretne tlumaczenie.


Offline ildjarn

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 288
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 22, 2011, 05:58:37 pm »
?adna 'otch?a?'. Netherrealm to nazwa w?asna wymiaru i jako takiej nie t?umaczymy. Od biedy da si? z Outworld zrobi? Za?wiaty ale tu nic nie da si? spolszczy?.

Offline Kokoju

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 41
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Opisy postaci po polsku
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 22, 2011, 06:44:17 pm »
Czemu? Mo?na spolszczy? niektóre nazwy w?asne. Mortal Kombat jako nazw? w?asn? nie t?umacz?, gdy? dobrze to brzmi przy polskim tek?cie, ale s? wyrazy, które nale?a?oby spolszczy?, i do tych wyrazów nale?y Netherrealm. Jeszcze jakby to by?a nazwa ulicy, banku czy co? w tym stylu to owszem, ale kiepsko brzmi np. "Czarnoksi??nik z Netherrealm". A jak to si? mówi "T?umaczenia s? jak kobiety - wierne nie s? pi?kne, pi?kne nie s? wierne". Wi?c t?umaczenie nie musi stuprocentowo zgodnie z orygina?em, to tak jakby nie t?umaczono nazwy "Wied?min" z racji tego, ?e nie da si? tego ca?kowicie przet?umaczy?. Poza tym, przy niektórych angielskich s?owach polskie odpowiedniki brzmia?yby po prostu idiotycznie, dlatego np. 'Arch-sorcerer Quan Chi' przet?umaczy?em jako 'Wielki czarnoksi??nik Quan Chi' zamiast 'Arcyczarodziej Quan Chi'. 

Ogó?em stosuj? takie t?umaczenia nazw w?asnych:
Mortal Kombat - nie t?umacz?; pisa?em, czemu
Earthrealm - Ziemia (nie chcia?o mi si? bawi? "Królestwo Ziemi" gdy? moim zdaniem brzmi to idiotycznie, w ka?dym razie jako nazwa wspó?czesnego ?wiata)
Netherrealm - Otch?a? (pisa?em, czemu)
Outworld - ?wiat Zewn?trzny (jak wy?ej)
Flesh Pits - Mi?sne Jamy ("Jama Cia?" nie brzmi za dobrze, a lepiej i t? nazw? przet?umaczy?)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 06:53:26 pm wysłana przez Kokoju »

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
50 Odpowiedzi
37363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2011, 11:46:56 pm
wysłana przez Nefarius225
21 Odpowiedzi
18510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2008, 10:31:35 pm
wysłana przez Punisher2000
12 Odpowiedzi
8895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 06:35:23 am
wysłana przez KopnijMnie
8 Odpowiedzi
4841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 08:40:37 pm
wysłana przez Viadro
13 Odpowiedzi
7493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 11:34:31 pm
wysłana przez arti91