'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Postaci 3D - dyskusja ogólna  (Przeczytany 21238 razy)

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Postaci 3D - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 29, 2014, 07:43:38 am »
Shinnok- to jak wiemy, g?ówny boss w MK 4. Niestety, na jego minus jest to, ?e by? tam s?aby, a w porównaniu z poprzednimi bossami wypada? najgorzej. By? starym bogiem, ale za przest?pstwa zosta? uwi?ziony przez swoich braci. Wiemy te?, ?e z niewoli wyci?gn?? go czarnoksi??nik Quan Chi (to tak?e nowa posta? o której chyba nie warto zak?ada? ju? osobnego w?tku, gdy? taki ju? istnieje). Po turnieju najecha? prosto z Edenii na Ziemi? by si? m?ci?. Je?eli chodzi o wojownika jako takiego, którym si? tylko gra i to jak wygl?da to niewiele mog? powiedzie?. Do moich ulubionych postaci Shinnok nie nale?y i nigdy specjalnie nim nie gra?em. Je?li ju? tak bywa?o to cz??ciej w MKA. Podobaj? mi si? jego moce. Szczególnie fajnie wygl?da przyzywanie tej r?ki, która wychodzi spod ziemi i trz?sie wrogiem. Olbrzymia ?apa ukazuje si? tak?e w fatality, a w jednym widzimy a? takie dwie d?onie. Przez swój mroczny charakter i taka tajemniczo?? jak najbardziej pasuje do tej gry. Troch? tylko ten strój jest taki nietypowy, bardziej przypomina klowna (klauna) ni? starego boga.
Ciekaw jestem opinii innych na jego temat. On podobnie jak chyba wi?kszo?? fighterów z Mk4 nie by? tak krytykowany jak chocia?by postaci z pó?niejszych cz??ci. Zapomnia?by doda? te? o jego broni w MKA, ten klucz czy oboj?tnie co to ?elastwo mia?o przypomina? wygl?da?o nie?le. Sprawdzi?o si? chyba lepiej ni? z tego co pami?tam kusza.

Reiko- coraz popularniejsza posta? na forum, powodem zbli?aj?cy si? nowy mortal. Jest genera?em Shinnoka, ale w jego specja?ach wida? mask? Shao Kahna. To mo?e mie? jakie? wi?ksze znaczenie w jego fabule. Pos?uguje si? tak?e m?otem podobnie jak imperator. To bardzo go wyró?nia, bo daje troszk? wi?cej my?lenia nad nim. Wygl?d zdecydowanie si? przyjmuje, przynajmniej w moim odczuciu. Graj?c nim czy tez przeciwko niemu w MKA na pewno s?ab? postaci? nie jest. Szkoda jednak, ?e nie ma zdolno?ci, które wbi?yby si? w pami?? graczy. Raczej s?abe fatality i nic szczególnego do pokazania nie ma. Jednym s?owem jest tajemnicza posta? bez ruchów. Wyskakiwanie spod Ziemi ju? maja inni, "gwiazdkami" rzuca Noob, a on nie ma niczego w walce do u?ycia. Je?eli chodzi o granie t? postaci?, jestem na tak. Mo?na robi? nim fajne combo lub juggle, ale jego biografia bardziej mnie do niego przekonuje i mówi mi, ?e ta posta? powinna si? ukaza? w nadchodz?cej cz??ci.

Fujin- z moich obserwacji wynika, ?e to chyba jedna z ulubionych nowych postaci w 3D wed?ug graczy. Znany jest te? jako bóg wiatru, który staje po stronie ziemskich wojowników. Panuje nad wiatrami to i tornada sobie przywo?uje i  jego jest to g?ówna domena. To jego znak rozpoznawczy, który pozwala mu zab?ysn?? w dzisiejszych mo?liwo?ciach komputerowych. Z powodu swojej wysokiej pozycji w?ród wojowników wydaje si? by? jednym z tych lepszych fighterów. Nie wiem jednak czemu nie pokuszono si? postawi? na niego w kolejnych cz??ciach mortala. Wed?ug mnie na to zas?ugiwa?. Niez?e posiada fatality. Chcia?bym go zobaczy? w nowoczesnej wersji.

Li Mei- to typowa m?oda buntowniczka, której nie zabrak?o odwagi przeciwstawi? si? ?miertelnemu przymierzu czarnoksi??ników. Ci zamiast j? zabi? od razu lub wzi?? do niewoli wraz z jej z ludem, zaproponowali jej udzia? w turnieju w zamian uwolni? ludzi z wioski i zostawi? ich w spokoju. Jak si? w kolejnym mortalu okaza?o, znani Nam panowie j? oszukali i gdyby nie pewien mistrz, znany Nam tak?e od tego samego czasu co Li Mei, to pewnie dusza jej nie nale?a?aby do niej. Nast?pnie zacz??a trenowa? u Bo Rai Cho i tak wygl?da jej historia. Troszk? zatem poznali?my now? pani?, ale jako? nie wybi?a si? ponad przeci?tno??. Cieszy oko jej wygl?d, ale i sam styl walki,a raczej style te? nie?le si? w ni? wpasowa?y. Gra? ni? nie jest trudno, ma do?? ?atwe combosy, ale i niebezpieczne gdy si? przeciw niej gra. Bardziej od specjalnych ciosów wyró?niaj? j? jaskrawej barwy ciuchy.  I na koniec trzeba co? powiedzie? o fatality i hara kiri w jej wykonaniu. Jak dla mnie, na pewno uda?o si? to drugie. ?adnie to wygl?da?o, gdy rzuca?a mieczem w gór?, a ostrze odr?ba?o jej ?eb. No i niestety na plus zaliczam jedno wyko?czenie wroga. Wybicie g?owy przeciwnika do góry i kopni?cie niczym pi?k? ju? spadaj?cego ?ba w reszt? cielska. Pozosta?e wyko?czenia, ani nie s? odra?aj?ce ani zabawne. S? nijakie. Posta? ogólnie jest na plus, ale bardziej pozosta?bym przy przeci?tno?ci w ocenie.

Drahmin- jeden z najdziwaczniejszych wojowników w mortalu. W Netherrealm mia? chroni? Quana Chi przed Scorpionem. Zosta? jednak zdradzony i szuka zemsty. Jego wygl?d jest tak ci??ki przeze mnie do zaakceptowania, ?e ci??ko jest mi obroni? t? posta?, a tym bardziej zaproponowa? do przypomnienia i wci?ni?cia go w nowe cz??ci. Kawa? ?ywego mi?sa z mask? na twarzy i maczug? zamiast r?ki (jest dost?pny z normalnymi r?koma), jakby tego by?o ma?o to wokó? niego lataj? jakie? muchy czy inne robactwo. Jest obrzydliwy, ale to jaka? nowo??. Czy gra nim sprawia komu? przyjemno??? Mnie nie. W walce nie ma nic do pokazania, i plusów trzeba szuka? w jego wyko?czeniach. Te niestety s? bardzo zwyczajne co troch? boli. Jest unikalny i ma jak?? tam biografi? i cel to zdobycia. To chyba jedyne plusy tego czego?.

Bo' Rai Cho- to chyba najbardziej kontrowersyjna posta? ze tych starych nowych postaci z 3D. Od razu na plus trzeba zaliczy? jego przesz?o??. Jest wielkim mistrzem sztuk walki, który trenowa? zwyci?zc? turnieju Mortal Kombat- czyli Liu Kanga. Sam urodzi? si? w Za?wiatach, ale jego zamiary s? po stronie dobra. W turnieju nie bra? udzia?u, gdy? jego przypuszczalne zwyci?stwa sz?yby na korzy?? Shao Kahna, którego zwolennikiem nie by?. W Deadly Alliance postawi? si? jednak przeciw z?u, gdy? tam ju? ?adnych zasad nie by?o. Pozornie gruby pijaczyna w walce radzi? sobie nie?le i Nasze oczy mog?y zobaczy? styl pijanego mistrza. Tu jednak zaczynaj? si? schody i g?osy na nie. Mistrz jest humorystyczn? osobowo?ci?, podobnie jak Johny Cage, tyle ?e w jego ciosach wyst?puj? ataki wymiocinami czy w jednym fatality nawet wypuszczanie gazów z odbytu. Jak na tak powa?n? gr? jak? jest Mortal Kombat, Bo' Rai Cho wpisuje sie w histori? serii do?? ?rednio udanie. Troszk? nie pasuje, ale jego specjalne ruchy zawsze mo?na zmieni?.

Mavado- kolejny gangster w MK. Odszed? z klanu Black Dragon by za?o?y? w?asny pod nazw? Red Dragon. Jest wrogiem Kano i Kabala. Od poprzedniego przest?pcy z MK 4 ró?ni si? diametralnie co daje du?o dobrego dla Mavado. Niez?y wygl?d wraz ze znakiem firmowym w postaci spr??ynek du?o daje na plus tej postaci. Gra nim staje si? automatycznie szybsza i gdyby tak fatality jemu oryginalne wymy?lono to by?oby nie?le. W swoim arsenale posiada hockswords, którymi pos?uguje si? tak?e Kabal.

Meat- ukryta posta? w MK 4. W moim odczuciu to co? zosta?a ju? rozbudowane i nawet pojawi?o si? w MK 9 w osobie Skarlet. Wojownik dodany do reszty wojowników jest kopi? Mokujina z Tekkena tyle, ?e w bardziej obrzydliwej no i w ludzkiej postaci. W MKA dano mu jakie? ruchy i ataki, ale ?e to jedyna posta?, która po prostu nie wymaga ju? przeróbek. Wystarczy w??czy? Skarlet. Wersja nie do?? ?e ?adniejsza to do tego mo?na rozbudowa? histori?, zreszt? nie?le si? chyba przyj??a. Obie postaci pos?uguj? si? technikami polegaj?cymi na wylewaniu krwi na wrogów, wi?c nie pozosta?o nic innego, jak z dwóch osóbek zrobi? jedn? i skleci? fabularnie w ca?o??.

Jarek- drugi przest?pca w grze Mortal Kombat, tak na prawd? kopia Kano, tyle ?e z gorszym image'm. Bezdyskusyjnie posta? niespecjalnie si? sprawdzi?a i lepiej by?oby pozosta? przy Kano. Go?? nale?y do niejakiego klanu czarnego smoka i jest poszukiwany przez Sonye Blade. W odró?nieniu od Kano, ten stan?? po stronie ?miertelników i tu moja misja si? zaczyna. Jako dobry forumowicz  b?d? broni? postaci nie nale??ce do klasyki, gdy ka?dy zawodnik mia? mniejsze czy wi?ksze powodzenie. My?l? w?a?nie, ?e ta informacja o Jaros?awie :), która mówi o obronie czy próbie przeciwstawienia si? z?ym naje?d?com daje szans? na uratowanie tej postaci. Wygl?d jest ?eby nie obra?a? nieciekawy z?oczy?cy. Jak wszyscy widz? facet przypomina znanego Nam z wcze?niejszych serii go?cia z metalow? maseczk? na oku. Jarek zosta? nieco poprawiony w MKA i na szcz??cie ma ciosy go odró?niaj?ce do wspominanego Kano. Znakiem rozpoznawczym ci??ko cokolwiek nazwa?, cho? mo?na si? wysili? i uzna? zabawy z link?:). Fatality lepiej sobie odpu?ci? gdy? znowu trzeba by?oby si? powtarza?. Posta? wymaga pracy nad wszystkim, potrzebuje wielu  udoskonale?, by cho? troch? by? tolerowany. W MKX nic by si? nie sta?o, gdyby jaka? o nim wzmianka by?a, nad postaci? grywaln? jednak bym si? mocno zastanowi?. Szanse ma chyba tylko dzi?ki temu, ?e jako ?cigany przez si?y specjalne staje z nimi rami? w rami? w walce przeciwko powa?niejszemu z?u, ni? sam kiedykolwiek wyrz?dza? innym. Czy s? w ogóle fani tego typa?

Tanya- ...hm...kobieta na posy?ki. Tak ja j? widz?. Stoi po stronie z?a i s?u?y temu kto w danym momencie rz?dzi. Jako chyba jedyna z nowych postaci z Mortal Kombat 4 pojawi?a si? jeszcze dwa razy w innych cz??ciach. Przepraszam obok niej by? tak?e Quan Chi. Znana z ?ó?tego stroju i kr?cenia karku. Przyzwoicie zrobiona wojowniczka, która zas?u?y?a na to by pojawi? si? w kolejnych cz??ciach. Jej debiut z MK mozna uzna? za udany. Kolejna tajemnicza wojowniczka, któr? mo?na polubi?. Najpierw pracowa?a dla Shinnoka, potem dla Shang Tsunga i Quan Chi, a? w ko?cu zdecydowa?a si? by? pionkiem w r?kach Onagi. Ma brutalne i psychopatyczne fatality, a tak?e hara kiri. To jest argument, który pozwala mi stwierdzi?, ?e Tanya dostanie prac?, a przynajmniej powinna dosta? w MKX. Ma du?e do?wiadczenie u by?ych pracodawców :) i wygl?da na to, ?e jak jej imi? brzmi tak jest te? na prawd?, jest po prostu tania. Ode mnie du?y plus za finish z przekr?caniem karku :DKai- w moim odczuciu to m?ody mistrz, który w przysz?o?ci ma zast?pi? Liu Kanga. Jest dla mnie po??czeniem Kunga Lao z wy?ej wymienionym zwyci?zc? z Mortal Kombat 1. O nim samym nie wiele wiemy i tak jak mówi si? o cz??ci w której zadebiutowa? tak i on sam, zosta? zrobiony na " kolanie". Nale?y do grupy " Bia?ego Lotosu", która ma na celu jak wi?kszo?? z Nas wie, broni? Ziemi? przed naje?d?cami, tzn. przed Shinnokiem. Kai pojawi? si? tylko w tej cz??ci oraz jak wszystkie inne postaci w MKA. Co by nie mówi? z?ego na MK 4 i na s?abo?? graficzn?, to on w moim odczuciu wypad? nie?le. Nie spotka?em si? z krytyk? trafiaj?c? w samego fightera, ale brak te? g?osów "za". Jego special moves mnie w oczy nie ra??, pos?uguje si? ciosami zwi?zanymi z ogniem co niespecjalnie go wyró?nia. Jego fatality nie wywo?uj? j?ku podniecenia, ale i tragicznie nie s?. Sama biografia wymaga chyba dok?adniejszej informacji o nim i o jego zamiarach. Sam wygl?d postaci, który zosta? zmieniony dla potrzeb ostatniego mortala na ps2 nie psuje wizerunku fightera. Kai posiada potencja? by by? kim? na miar? poprzedniego mistrza- Liu Kanga. Wydaje mi si?, ?e po prostu potrzebuje przypomnienia by wtopi? i si? zaaklimatyzowa? w ?wiat mortala.


Zapraszam wszystkich do dyskusji. Czekam na Wasze opinie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2014, 02:11:37 pm wysłana przez arti91 »

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:05:56 am »

Ulegn? w tym momencie stereotypowi. O ile Liu Kang i Kung Lao pachn? wschodnimi sztukami walki na kilometr, o tyle uciekinier z plemienia Zulu z nie?le wyprofilowanymi PKSami po prostu tu nie pasuje. Design postaci jest tragiczny. Nie widz? szans, ?eby zrobi? go jako? sensownie, cho? licz? na kreatywno?? NR w tym temacie. Na dzie? dzisiejszy Kai jest dla mnie jednym z bardziej failowych zawodników w ?wiecie MK. Stoi obok takich person jak Kobra, Jarek, Hsu Hao i Darjusz. No ale ka?dy ma swoje zdanie;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2014, 11:32:31 am wysłana przez Luna »

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:28:29 am »

Ulegn? w tym momencie stereotypowi. O ile Liu Kang i Kung Lao pachn? wschodnimi sztukami walki na kilometr, o tyle uciekinier z plemienia Zulu z nie?le wyprofilowanymi PKSami po prostu tu nie pasuje. Design postaci jest tragiczny. Nie widz? szans, ?eby zrobi? go jako? sensownie, cho? licz? na kreatywno?? NR w tym temacie. Na dzie? dzisiejszy Kai jest dla mnie jednym z bardziej failowych zawodników w ?wiecie MK. Stoi obok takich person jak Kobra, Jarek, Hsu Hao i Darjusz. No ale ka?dy ma swoje zdanie;)
Z wygl?dem to nawet racja. Przypomina panów ze zdj?cia, ale to te? go nieco wyró?nia. Te malowid?a na jego ciele (nie wiem jak to nazwa?) pokazuj? jednak, ?e jest to typowy wojownik. Kolor skóry go wyró?nia i dla mnie to jest posta? do?? niez?a. Ma w sobie co? interesuj?cego. Ja go traktuj? jako tego g?ównego wojownika w Mk 4 zaraz po Liu Kangu, który stoi po stronie dobra. brakuje mu specjalnych ciosów i my?l?, ?e dobrego fatality.

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:35:22 am »
Z wygl?dem to nawet racja. Przypomina panów ze zdj?cia, ale to te? go nieco wyró?nia. Te malowid?a na jego ciele (nie wiem jak to nazwa?) pokazuj? jednak, ?e jest to typowy wojownik. Kolor skóry go wyró?nia i dla mnie to jest posta? do?? niez?a. Ma w sobie co? interesuj?cego. Ja go traktuj? jako tego g?ównego wojownika w Mk 4 zaraz po Liu Kangu, który stoi po stronie dobra. brakuje mu specjalnych ciosów i my?l?, ?e dobrego fatality.
Jemu w ogóle brakuje czego? specyficznego,c o definiowa?o by go jako charakterystyczn? posta?. Je?li ju? si? silili na robienie afryka?skiego pogromcy trzody, to trzeba by?o opracowa? mu konkretny movelist. No ale z drugiej strony MK4 ogólnie cierpia? na wiele problemów. IMO z tej cz??ci najlepiej wyszed? Quan Chi, bo nawet Shinok wygl?da jak jaki? antipope.
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:12:24 am wysłana przez johnx »

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:50:11 am »
Czepiacie si? Kaia. Ka?dego zawodnika z MK mo?na "napisa?" na nowo. Ogl?dam ca?y czas pokazy MKX z E3 i musz? powiedzie?, ?e jest o wiele mrocniejszy od MK9 (ale to ka?dy ju? zauwa?y?) i podoba mi si? coraz bardziej, a wi?c my?l?, ?e odnowienie takiego Kaia mo?e da? mu nowe, swie?e spojrzenie. Przegl?dn??em go jak i inne postaci w woli przypomnienia w MK Armageddon i stwierdzam jednog?o?cie, ?e mo?na go naprawi? reperuj?c jego zdolno?ci specjalne, genialny fireball z lekkim podskokiem, czy kopniak ala w?lizg wybijaj?cy w powietrze.

Przegl?dna?em tak?e Drahmina i uwa?am, ?e pomin??em t? posta? w swoich typach na powrót w MKX, poniewa? ma swój mroczny klimat, kawa? mi?sa w masce jak z horroru z wielk? metalow? petard? na r?ce. Gdyby Moloch wróci? jako sub-boss wraz z Quan Chi widzia?bym Drahmina, cz?onka ONI jako zrekonstruowan? posta? do zabijania.

Offline Luna

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 583
  • Zobacz profil
  • JaME
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2014, 12:01:42 pm »
Przegl?dna?em tak?e Drahmina i uwa?am, ?e pomin??em t? posta? w swoich typach na powrót w MKX, poniewa? ma swój mroczny klimat, kawa? mi?sa w masce jak z horroru z wielk? metalow? petard? na r?ce. Gdyby Moloch wróci? jako sub-boss wraz z Quan Chi widzia?bym Drahmina, cz?onka ONI jako zrekonstruowan? posta? do zabijania.
Boon gdzie? napisa? odno?nie obecno?ci Drahmina: "not likely". Niestety, bo wg mnie on akurat móg? by pasowa?. Ja jestem zadowolony z tego co widzia?em do tej pory odno?nie MKX, bo w?a?nie jest ci??ki klimat. Troch? przypomina mi taki styl MK2, który w mojej opinii te? by? mroczny jak na tamte czasy. Oczywi?cie ka?dego zawodnika da si? jakos sensownie zrobi? w nowej ods?onie. Pytanie czy warto?
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:08:43 am wysłana przez johnx »

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2014, 12:03:00 pm »
Jako ?e poruszyli?my temat MKX, w moim przekonaniu b?dzie to cz??? naprawiaj?ca mortala 4 i dla Kaia miejsce powinno si? tam znale??. Ogólnie lubi? nim grac w MKA, ale super by?oby gdyby go nieco od?wie?ono i dano mu specjalno?ci nieco oryginalniejsze. Te ogniste kulki chyba si? przejad?y, a i na dzisiejsze mo?liwo?ci mo?na wymy?li? co? lepszego, tym bardziej, ?e nigdy specjalnie nie wpad? nikomu do gustu, ale i nie zrazi? do siebie taka jak cho?by Kobra.

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2014, 12:16:03 pm »
Kai by? oryginalny w MK4, mia? te swoje stanie na r?kach, co go dosy? mocno wyró?nia?o z reszty, fakt, ?e wygl?da? jak z plemienia Buru Buru ale to i tak nie zra?a?o tak jak wspomniany Kobra, który przypomnia? mi w walce Johnnego Cage przez zdolno?ci, a tak?e Scorpiona za ogni?e kopni?cia i jakie? g?upie fireballe, tak samo tyczy?o si? Dairou = Jarek, czy Darriusa, który zosta? wrzucony tylko po to, aby by? kto? ciemnego koloru skóry, bo jego zdolno?ci specjalne to jakie? pomieszanie Jaxa (r?ka), Kaia (kr?cenie si? jak baletnica) i jeszcze pewnie co?, czego nie chcia?bym pami?ta?, chocia? sam designe postaci by? ca?kiem fajny, no ale jak przywykli?my w MK Deadly Alliance i MK Deception potencia? zmarnowany.

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 29, 2014, 01:43:14 pm »
"Kai by? oryginalny w MK4, mia? te swoje stanie na r?kach, co go dosy? mocno wyró?nia?o z reszty"

Kai to najdebilniejsza posta? z ca?ej historii MK. Uwa?am szczerze, ?e nie ma g?upszej postaci od niego. Jego stanie na r?kach... Nawet nie wiem jak to skomentowa?. W ka?dym razie ciekawej techniki si? nauczy? w zakonie Shaolin.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:11:54 pm »
"Kai by? oryginalny w MK4, mia? te swoje stanie na r?kach, co go dosy? mocno wyró?nia?o z reszty"

Kai to najdebilniejsza posta? z ca?ej historii MK. Uwa?am szczerze, ?e nie ma g?upszej postaci od niego. Jego stanie na r?kach... Nawet nie wiem jak to skomentowa?. W ka?dym razie ciekawej techniki si? nauczy? w zakonie Shaolin.
Pierwszy bardzo brutalny i ostry komentarz w stron? Kaia. Jako "nadebilniejszego" to ja bym go nie uzna?. Na taki zaszczyt jest mnóstwo innych ch?opaczków ze smoczej serii. Mokap, Jarek czy Dariuss my?l?, ?e s? spokojnie w stanie si? wcisn?? po wy?ej wymieniony status. W endingu MK4 dosta? nawet kij od Raidena, co trzeba uzna? za sukces. Byle kim wi?c nie jest. Ch?opak ma potencja? i dobrze pisz?c? si? przysz?o??. B?d? z niego ludzie.

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:24:08 pm »
Cytuj
jej imi? brzmi tak jest te? na prawd?, jest po prostu tania

To posz?o ju? zbyt daleko.

Tanya. Najwi?ksza dziwka Mortal Kombat i nie chodzi mi tutaj o opisan? powy?ej histori? jej poczyna? a o to, ?e po prostu mnie wqr#@. W ogóle nie przypad?a mi do gustu w MK4. Dla mnie jest mieszank? lateksowej Jade z Storm z X-menów, ani te dziwkarski ryj, ani te jej sexy flexi pornograficzne ruchy mnie nie porywaj?. W Deception by?o jeszcze gorzej, wygl?da?a jak czarna lala Barbie w swiec?cym, obcis?ym lateksie w fryzurze Naomi Cambell. Jak wiemy Deception by?o t? cz??ci? Mortal Kombat, która mia?a w zamiarze wróci? troch? do MK3 wk?adaj?c wszystkie te postacie, o które fanii zabiegali: Nightwolf, Jade, Mileena, Baraka, Sindel, Kabal, Ermac, Noob i Smoke, Tanya, a tak?e dodaj?c nowe wersje m?skich postaci taki jak Ashrah = Raiden, Kira = Kano.

Pewnie Tanya pojawi si? w MKX, bo dziwki nie by?o w MK9 wi?c trzeba da? co? fanom, którzy p?acz? za takimi postaciami jak Fujin, Shinnok, Reiko co z reszt? rozumiem, ale Tanya? Cassie Cage i D'vorah s? ju? ciekawsze.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2014, 02:33:08 pm wysłana przez davidkoz »

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:32:28 pm »
Jarek- drugi przest?pca w grze Mortal Kombat, tak na prawd? kopia Kano, tyle ?e z gorszym image'm. Bezdyskusyjnie posta? niespecjalnie si? sprawdzi?a i lepiej by?oby pozosta? przy Kano. Go?? nale?y do niejakiego klanu czarnego smoka i jest poszukiwany przez Sonye Blade. W odró?nieniu od Kano, ten stan?? po stronie ?miertelników i tu moja misja si? zaczyna. Jako dobry forumowicz  b?d? broni? postaci nie nale??ce do klasyki, gdy ka?dy zawodnik mia? mniejsze czy wi?ksze powodzenie. My?l? w?a?nie, ?e ta informacja o Jaros?awie :), która mówi o obronie czy próbie przeciwstawienia si? z?ym naje?d?com daje szans? na uratowanie tej postaci. Wygl?d jest ?eby nie obra?a? nieciekawy z?oczy?cy. Jak wszyscy widz? facet przypomina znanego Nam z wcze?niejszych serii go?cia z metalow? maseczk? na oku. Jarek zosta? nieco poprawiony w MKA i na szcz??cie ma ciosy go odró?niaj?ce do wspominanego Kano. Znakiem rozpoznawczym ci??ko cokolwiek nazwa?, cho? mo?na si? wysili? i uzna? zabawy z link?:). Fatality lepiej sobie odpu?ci? gdy? znowu trzeba by?oby si? powtarza?. Posta? wymaga pracy nad wszystkim, potrzebuje wielu  udoskonale?, by cho? troch? by? tolerowany. W MKX nic by si? nie sta?o, gdyby jaka? o nim wzmianka by?a, nad postaci? grywaln? jednak bym si? mocno zastanowi?. Szanse ma chyba tylko dzi?ki temu, ?e jako ?cigany przez si?y specjalne staje z nimi rami? w rami? w walce przeciwko powa?niejszemu z?u, ni? sam kiedykolwiek wyrz?dza? innym. Czy s? w ogóle fani tego typa?

Co s?dz? fani? A s? tacy?

Wystarczy zostawi? Kano w spokoju, nie potrzebne mu klony typu Jarek, czy Kira. Kano jest na tyle silny, ?e po co to ca?e wymy?lanie? Jarek <- jego imi? nawet nie brzmi dobrze. Nie widz? w nim nic pozytywnego, a najgorze jest to, ?e w MK Deception troch? klimatem Jarka w?a?nie zalatuje Dariou, kolejny m?dry wybór twórców serii. Kano > Jarek > Dariou, pomi?dzy Kano, a Jarkiem mo?naby jeszcze wcisn?? Kir?, no ale to kolejne pomieszanie popl?tanie z Sareen?, Skarlet i Kanem w roli g?ównej. Zero inwencji, zero precyzji, a ludzie narzekaj? na D'vorach, czy Terra/Torr.

Mówi? nie Jarkowi!
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:25:48 am wysłana przez johnx »

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:48:03 pm »
Co s?dz? fani? A s? tacy?

Wystarczy zostawi? Kano w spokoju, nie potrzebne mu klony typu Jarek, czy Kira. Kano jest na tyle silny, ?e po co to ca?e wymy?lanie? Jarek <- jego imi? nawet nie brzmi dobrze. Nie widz? w nim nic pozytywnego, a najgorze jest to, ?e w MK Deception troch? klimatem Jarka w?a?nie zalatuje Dariou, kolejny m?dry wybór twórców serii. Kano > Jarek > Dariou, pomi?dzy Kano, a Jarkiem mo?naby jeszcze wcisn?? Kir?, no ale to kolejne pomieszanie popl?tanie z Sareen?, Skarlet i Kanem w roli g?ównej. Zero inwencji, zero precyzji, a ludzie narzekaj? na D'vorach, czy Terra/Torr.

Mówi? nie Jarkowi!

Jaru? móg?by by? dawnym znajomym Kano i by? ch?opcem na posy?ki lub mie? w?asn? to?samo?? i nie parodiowa? jednookiego bandyty. Jego wygl?d jest przezabawny. Co do jego fanów, a raczej ich braku, my?l?, ?e wielbiciele Kano powinni by? tak?e i jego wielbicielami tyle, ?e w du?o mniejszym stopniu. Porównuj?c obu panów to tak samo jakby przyrówna? prawdziwego mafiozo do z?odzieja bananów na targu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:27:27 am wysłana przez johnx »

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:51:59 pm »
W endingu MK4 dosta? nawet kij od Raidena, co trzeba uzna? za sukces. Byle kim wi?c nie jest. Ch?opak ma potencja? i dobrze pisz?c? si? przysz?o??. B?d? z niego ludzie.
Hahah, dosta? zwyk?ego patyka i to jest najwi?kszy sukces Kaia :D

"Mokap, Jarek czy Dariuss" - ka?da z tych postaci mia?a o niebo lepsze techniki ni? stanie na r?kach Kaia ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:10:37 am wysłana przez johnx »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Postaci 3D - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 29, 2014, 02:55:30 pm »
Hahah, dosta? zwyk?ego patyka i to jest najwi?kszy sukces Kaia :D

"Mokap, Jarek czy Dariuss" - ka?da z tych postaci mia?a o niebo lepsze techniki ni? stanie na r?kach Kaia ;)
On tym patykiem sam by t? ca?? trójce skopa? i na koniec stan?? by na g?owie z rado?ci :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2014, 01:11:07 am wysłana przez johnx »

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
166 Odpowiedzi
71682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2008, 11:57:15 am
wysłana przez Midey
3915 Odpowiedzi
761176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 03:28:59 pm
wysłana przez Raven821
0 Odpowiedzi
6907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2011, 08:34:26 pm
wysłana przez Bodzio
3053 Odpowiedzi
599069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2018, 12:50:24 pm
wysłana przez Kornixon
0 Odpowiedzi
6584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2014, 06:55:17 pm
wysłana przez johnx