'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Polityka prywatno?ci i Regulamin  (Przeczytany 8046 razy)

Bodzio

  • Gość
Polityka prywatno?ci i Regulamin
« dnia: Maja 28, 2007, 04:11:01 pm »
Kilka punktów do których nale?y si? stosowa?:

1. Nie obra?a? innych u?ytkowników forum.
2. Zak?ada? tematy w odpowiednich dzia?ach.
3. U?ywaj opcji 'szukaj' zanim za?o?ysz nowy temat!
4. Nie spamowa?.
5. U?ywaj opcji 'edit'. Nie pisz kilku postów pod rz?d.
6. Nie bluzga? - czasem mo?e si? trafi? ale nie w ka?dym zdaniu.
7. Tematy, które si? powtarzaj? lub s? idiotyczne b?d? kasowane.
8. Nie podajemy na forum linków do gier i filmów MK.
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2018, 05:24:07 pm wysłana przez Dumian »

Offline Dumian

  • Administrator
  • U?ytkownik
  • Wiadomości: 44
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
    • Honmaru
  • PSN ID: DumianPL
Odp: Regulamin
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2011, 02:11:42 pm »
Polityka prywatno?ci

Je?eli tutaj trafi?e?, to znak, ?e cenisz swoj? prywatno??. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowa?em dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii ?ledz?cych w zwi?zku z korzystaniem ze strony internetowej Honmaru.pl i Polskiego Forum Mortal Kombat

Informacja formalna na pocz?tek – Forum Mortal Kombat jest projektem hobbystycznym „od graczy dla graczy”, którego administratorem jest Damian Wajer (osoba fizyczna). Mo?esz mnie zna? pod pseudonimem Dumian, z forum, turniejów czy innych miejsc w sieci.

W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci zwi?zanych z polityk? prywatno?ci, w ka?dej chwili mo?esz skontaktowa? si? ze mn?, wysy?aj?c wiadomo?? na adres kontakt@honmaru.pl

Skrócona wersja polityki prywatno?ci – najwa?niejsze informacje

Dbam o Twoj? prywatno??, ale równie? o Twój czas. Dlatego przygotowa?em dla Ciebie skrócon? wersj? najwa?niejszych zasad zwi?zanych z ochron? prywatno?ci.

- Rejestruj?c konto na ?amach mk.honmaru.pl, bior?c udzia? w dyskusjach czy po prostu kontaktuj?c si? ze mn?, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuj? Ci, ?e Twoje dane pozostan? poufne, bezpieczne i nie zostan? udost?pnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyra?nej zgody.
- Korzystam z narz?dzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbieraj? anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wy?wietli?e?, czas, jaki sp?dzi?e? na stronie czy przej?cia pomi?dzy poszczególnymi podstronami. Wi??e si? to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
- Korzystam z narz?dzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierowa? do Ciebie reklamy. Wi??? si? to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
- Zapewniam mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spo?eczno?ciowego. Korzystanie z tych funkcji wi??e si? z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
- Wykorzystuj? pliki cookies, by? móg? w sposób komfortowy korzysta? z forum.

Je?eli powy?sze informacje nie s? dla Ciebie wystarczaj?ce, pe?n? wersj? wspólnej polityki prywatno?ci dla Polskiego Forum Mortal Kombat i Honmaru.pl znajdziesz pod adresem: https://www.honmaru.pl/polityka-prywatnosci/

Licencja rejestracji

Poprzez rejestracj? na tym forum wyra?asz zgod?, ?e nie b?dziesz wysy?a?/a ?adnych tre?ci, które s? fa?szywe, znies?awiaj?ce, niedok?adne, obra?liwe, wulgarne, wra?aj?ce nienawi??, napastliwe, obsceniczne, profanuj?ce, zorientowane seksualnie, gro??ce, naruszaj?ce prywatno??, przeznaczone dla doros?ych lub jakkolwiek naruszaj?ce polskie lub mi?dzynarodowe prawo. Wyra?asz równie? zgod? na niepublikowanie ?adnych materia?ów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materia?ów lub pisemnej zgody w?a?ciciela praw do tych materia?ów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, ?a?cuszki, piramidy oraz pod?eganie s? równie? zabronione.

Zauwa?, ?e nie jest mo?liwe dla obs?ugi lub w?a?cicieli forum sprawdzenie poprawno?ci wiadomo?ci. Pami?taj, ?e nie monitorujemy na bie??co wys?anych wiadomo?ci, tak wi?c nie jeste?my odpowiedzialni za zawarte w nich tre?ci. Nie gwarantujemy dok?adno?ci, kompletno?ci czy przydatno?ci jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomo?ci wyra?aj? opini? autorów i niekoniecznie opini? tego forum, jego za?ogi lub w?a?ciciela forum. Ktokolwiek uwa?a, ?e wiadomo?? jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obs?uga i w?a?ciciel forum zastrzega sobie prawo do usuni?cia w rozs?dnym czasie ?ami?cych regulamin tre?ci, je?li uznaj?, ?e usuni?cie jest konieczne. Jest to proces r?czny, wi?c nie mo?emy skasowa? lub przeedytowa? wiadomo?ci natychmiast. Te zasady maj?  równie? zastosowanie do informacji o u?ytkowniku w jego profilu.

Za zawarto?? wiadomo?ci wys?anych przez Ciebie jeste? odpowiedzialny/a wy??cznie Ty.
Ponadto, wyra?asz zgod? na rekompensat? i pozostanie nieszkodliwym dla w?a?cicieli forum, jakichkolwiek powi?zanych stron internetowych z tym forum oraz jego obs?ugi. W?a?ciciel tego forum zastrzega sobie równie? prawo do ujawnienia twojej to?samo?ci (lub jakichkolwiek powi?zanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych dzia?a? wynikaj?cych z Twojego u?ytkowania tego forum.

Masz mo?liwo??, po rejestracji, wyboru nazwy u?ytkownika. Zalecamy, aby? wybra?/a odpowiedni? nazw?. Nigdy nie dawaj has?a do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie, z powodu bezpiecze?stwa i dla zachowywania mo?liwo?ci identyfikacji. Zgadzasz si? równie? NIGDY nie u?ywa? konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest równie? WYSOCE zalecane u?ywanie z?o?onego i unikalnego has?a do konta, dla unikni?cia kradzie?y konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, b?dziesz móg?/mog?a wype?ni? szczegó?owe informacje w profilu. Jest twoj? odpowiedzialno?ci? wprowadzenia czytelnych i dok?adnych danych. Jakakolwiek informacja, któr? w?a?ciciel lub obs?uga forum uzna za niedok?adn? lub wulgarn? z natury, zostanie usuni?ta, z lub bez wcze?niejszych uwag. Odpowiednie sankcje mog? zosta? na?o?one.

Zapami?taj, ?e z ka?d? wiadomo?ci? jest zapisywany twój adres IP na wypadek je?li mia?(a)by? zosta? zbanowany/a na tym forum lub zasz?aby potrzeba kontaktu z twoim dostawc? Internetu. Mo?e si? to zdarzy? tylko w wypadku wi?kszego naruszenia tej zgody.

Zauwa? równie?, ?e to oprogramowanie umieszcza w przegl?darce cookie, plik tekstowy zawieraj?cy ró?ne informacje (takie jak Twoja nazwa u?ytkownika i has?o). Cookie jest u?ywane m.in. do utrzymania u?ytkownika zalogowanego/wylogowanego oraz zbierania statystyk ogl?dalno?ci serwisu. Mo?esz zablokowa? wykorzystanie plików cookies w swojej przegl?darce. Wi?cej informacji o wykorzystaniu plików cookies na stronie wszystkoociasteczkach.pl
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2018, 05:24:43 pm wysłana przez Dumian »

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Polityka

Zaczęty przez Adept « 1 2 3 4 » Inne

52 Odpowiedzi
29210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2015, 02:31:18 am
wysłana przez Ninja-Spectre