'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Zako?czenia  (Przeczytany 5353 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« dnia: Grudnia 23, 2007, 12:11:30 am »
Hej , chcia?em za?o?y? temat , w którym toczy?a by si? dyskusja o poszczególnych zako?czeniach ró?nych postaci w uniwersum Mortal Kombat . Podoba Wam si? jakie? zako?czenie , nie zgadzacie si? z niektórymi , a mo?e zaintrygowa?o Was jakie? ? To temat do tego typu rozwodzenia .

Ja zaczn? od Endingów w Mortal Kombat Armaggedon , ?eby by? na czasie z tym co si? dzieje z Mortal Kombat ( Ale licz? bardzo na dyskusje o zako?czeniach we wcze?niejszych wersjach ! ) .

Jedno co zwraca uwag? to , i? zako?czenia akutalnego turnieju mortal kombat s? bardzo zró?nicowane pod wzgl?dem postaci . Tzn: Jedne postacie maj? zako?czenia które zmieniaj? tylko ich ?ycie , inne postacie maj? zako?czenia które s? dobre dla losów ?wiata , a jeszcze inne które s? zg?ad? dla ca?ych ?wiatów/wszech?wiatów/za?wiatów . I tu zastanawia fakt co by by?o , gdyby np. Wygra? ten osobnik któremu w endingu jest detronizacja ca?ego ?ycia ;-)

Pozwol? sobie ZASPOILEROWA? i napisa? dane zako?czenia z ostatniej cz??ci smoczej serii , co o nich s?dzicie ?

Asharah - Moc Blaze`a oczy?ci?a Asharah kompletnie , przekszta?ci?a si? ona w istote boskiego ?wiat?a . Jej nowy blask oczy?ci? nawet najczarniejsze zakamarki duszy . Z nowymi mo?liwo?ciami , podró?owa?a po królestwach w poszukiwaniu z?a . Gdy ju? je odnalaz?a , niszczy?a je doszcz?tnie . Jej misja dobieg?a ko?ca , kiedy wreszcie oczy?ci?a czarnoksi??nika którego by?a niewolnikiem : Quan Chi

Baraka - Z moc? Blaze`a w sobie , Baraka nie musia? ju? nigdy wi?cej s?u?y? innym . Zwo?a? Shao Khana i Onag? , daj?c im wybór : Przy??czenie si? do Lorda Baraki lub ?mier? . Odpowiedzieli atakiem na Tarkatana . W jednym b?ysku ostrza Baraki uros?y do podwójnej ich normalnej wielko?ci i przeszy?y jego by?ych mistrzów prosto w serca . Zrzucaj?c ich cia?a w dó? z piramidy , Baraka zwróci? swoj? uwag? na wa?nejsze sprawy : Kto b?dzie jego królow? ? Da? Millenie wybór... Wybra?a m?drze...

Blaze - Poprzez sw? d?ug? na wieki misje monitorowania ?wiatów Blaze zosta? zniewolony przez ludzi Onagi i zmuszony o pilnowania wielkiego smoczego jaja . Zakl?cie które zniewoli?o go , kompletnie nim opanowa?o . Kiedy wreszcie jego finalne zadanie na szczycie piramidy spe?ni?o si? . Blaze by? nie do powstrzymania . Pokona? wszystkich którzy stawili mu czo?o . Armaggedon zacz?? si? w Edenia?skim kraterze i rozprzestrzeni? si? po ?wiatach . Wyczerpuj?c rzeczywisto?? tak , i? nie po nied?ugim czasie nie pozosta?o juz nic...

Bo`Rai Cho - Po pokonaniu Blaze`a Bo`Rai Cho zosta? sprowadzony do nieba . Stan?? on przedemn? - wojownik , niepewny swego przeznaczenia w obecno?ci bogów . Spojrza?em na niego poprzez jego w?asn? dusz? i odkry?em , ?e jest to dobry cz?owiek i pot??ny wojownik . Za?wiaty potrzebowa?y obro?cy , zadanie dla Bo`Rai Cho który ju? sprawdzi? si? ?e jest warto?ciowy . Na moje rz?danie , starsi bogowie tchneli go bosk? moc? , zmieni?c go z wojownika w boga . Bo`Rai Cho sta? si? obro?c? Za?wiatów .

Chameleon - Kiedy bitwa si? zacz??a Chameleon zakamuflowa? si? i dotar? na szczyt piramidy nie zauwa?ony . Tam pokona? Blaze`a i wieczna moc wesz?a w niego . Nie?miertelno?? by?a w ko?cu jego ! I mimo ?e chocia? by? obecny podczas kryzysów królestw , od pierwszego zwyci?stwa Liu-Kanga do powrócenia Dragon Kinga , to czeka? on ukryty na swoj? szans? , na swój jeden w?a?ciwy moment . Ten moment w?a?nie nasta? . Od tego dnia ?wiaty b?d? zna?y Chameleona jako prawdziwego mistrza Mortal Kombat .

Cyrax - Kiedy ponowa? Blaze`a , nie?miertelna moc wkroczy?a do Cyraxa i wyzwoli?a go . Cyrax znów by? cz?owiekiem . Przymierzy? si? z Sub-Zero , konfrontuj?c si? z cyborgami Smoke i Sektor . W epickiej bitwie ludzi przeciwko maszynom , Cyrax i Sub-Zero pokonali swoich odwiecznych wrogów . Cyborgi zostan? przeprogramowane by znów s?u?y?y Lin Kuei , dopuki i oni b?d? mogli powróci? do swych cz?owieczych form

Daegon - Zraniony , pod??a? za Tavenem do piramidy . Kiedy Taven walczy? z Blaze`m , Daegon podszed? Blaze`a od ty?u z mieczem który mu zostawi?em . Ale zanim móg? og?osi? zwyci?stwo , piramida nagle si? otworzy?a , odkrywaj?c rodziców których zamordowa? , Delie i mnie osobi?cie . W zasadzie ci?gle ?yli?my , nasza ?mier? odkry?a prawdziw? natur? naszych synów . Jest teraz jasne , ?e Taven posiad? cnot? pozwalaj?c? obroni? Edeni? , on zast?pi moje miejsce jako jej obro?ca . Jednak?e Daegon b?dzie ukarany solidnie za cierpienia które stworzy? .

Dairous - Ogie? Blaze`a wkroczy? do Dairousa i otoczy? go z?ot? po?wiat? na kszta?t pancerza . W szoku bojowym , Shao Khan zaatakowa? Dairousa , lecz z?oty pancerz ochrania? jego cia?o przed ka?dym atakiem . Dairous pokona? imperatora i zagarn?? Za?wiaty dla siebie . Pod jego rz?dami , Za?wiaty znów sta?y majestatycznym królestwem jakim by? w zamierzch?ych wiekach . Z powodu jego dobrej natury , Edenia i królestwo Ziemskie przymierzy?y si? z Dairousem co zagwarantowa?o pokój i stabilno?? na wieki

Darrius - Po pokonaniu Blaze`a , piramida zacz??a si? kurczy? i przekszta?ci?a si? w z?ocisty pier?cie? . Pier?cie? ów , dawa? dost?p Darriusowi dost?p do mojego grobowca , gdzie le?a?y skarby które nale?a?y si? prawowicie moim synom , Tavenowi i Daegonowi . Pot??ne artefakty pozwoli?y Darriusowi w pokonaniu Hotaru . Ale artefakty by?y przeznaczone tylko dla mojego rodu do dzier?enia . Zes?a?em wi?c Tavena i Daegona na kolejn? misj? , musz? pracowa? razem by pokona? Darriusa odebra? mu to co ukrad?

Drahmin -  Enegria Blaze`a odblokowa?a ?yciowe moce ulokowane w jego masce . Niemo?liwe by j? zdj??  , Drahmin zosta? przez ni? opanowany i urós? , przewy?szaj?c trzy krotnie swoje normalne proporcje . Moc maski równie? dola?a oliwy do ognia jego w?ciek?o?ci . Niezdolny do wyhamowania swojej furii , Drahmin odwróci? si? od swojego sojusznika , Molocha i w epickiej bitwie demonów Moloch zosta? pokonany . Ale krwio?erczo?? Drahmina dopiero si? zacz??a...

Ermac - Energie Blaze`a wchon??o cia?o Ermaca . Rozdzielaj?c go na wielu wojowników z których zawdzi?cza swoje powstanie . Ka?dy z nich jako osobna forma ?ycia by?a po??czona mentalnie ze wszystkimi Ermacami dzia?aj?c zgodnie ze sob? na zasadzie konsensusu . Nie b?d?c d?u?ej fuzj? wielu dusz , Ermac sta? si? armi? .

Frost - Jej si?a wzros?a . Frost jeszcze raz wzi??a smoczy medalion od Sub-Zero i zwi?kszy?a swoje moce zamra?ania sporo powy?ej mo?liwo?ci swojego mistrza . Podró?uj?c po Za?wiatach , zlokalizowa?a krypt? swoich przodków , Cryomancerów i z??czy?a ich dusze z cia?em . Ze swoj? armi? Cryomancerów przemierzy?a królestwa zostawiaj?c ka?de z nich zamro?onymi pustkowiami .

Fujin - Energia Blaze`a wch?on??a si? w Fujina i przetransformowa?a go z boga wiatrów w sztorm sprawiedliwo?ci . Jego moce wzros?y niewyobra?alnie . Stworzy? nowe królestwo z pozosta?ych resztek ?wiatów które zg?adzi? Shao Khan . Od teraz si?y ?wiat?a , b?d? stacjonowa? na tym ?wiecie z Kung Lao jako Fujina g?ównodowodz?cy genera? .

Goro- Po pokonaniu Blaze`a Goro wch?on?? si?y boskie . Ale dla si? ciemno?ci te moce nie by?y przeznaczone dla rasy Shokan . Shang Tsung , Quan Chi , Shao Khan i Onaga nie pogodzili si? z tym faktem i jedyne czego pragneli to ukra?? te moc . W czwórk? otoczyli Goro z nadziej? odebrania mu boskiej mocy . Goro si? za?mia? , wzniós? r?ce ku górze i zacz?? staro?ytne wojenne zawodzenie Shokan . Nagle jak z nik?d armia Shoka?skich wojowników zacz??a szturmowa? piramid? i wr?cz zmia?d?y?a czterech atakuj?cych . Rasa Shokan b?dzie rz?dzi?a Za?wiatami na zawsze !

Havik - Zjednoczony z moc? Blaze`a , kap?an chaosu , Havik , sta? si? si? niepohamowanym chaosem . Jego aura zagrozi?a stabilno?ci królestw , zmuszaj?c je do rozdarcia , krzyku i zmiany wygl?du w i?cie groteskowy sposób . Wkrótce nic ju? nie przypomina?o dawnego uniwersum . Marzenie Havika zosta?o osi?gni?te . Ostateczny chaos zosta? zasiany

Hsu Hao - Zabity w fali brutalnej ?mierci Blaze`a . Dusza Hsu Hao zosta?a zes?ana do Za?wiatów . Jego dusza zacz??a odzyskiwa? fizyczne cia?o . Hsu Hao sta? si? prawdziwie sob? . Demonem pustki i rozpaczy  .
Przewodz?c hordzie Oni pokona? Shinnoka i jego podw?adnych . Obecnie siedzi na tronie Netherrealm

Jade - Pokonuj?c Blaze`a , Jade otrzyma?a boskie moce i zosta?a poinstruowana by czyni?a praworz?dnie . Prowadzona bosk? moc? otworzy?a piramid? , a wszytskie moce ciemno?ci zgromadzone ko?o niej zosta?y wessane do ?rodka staro?ytnej budowli , gdzie zosta?y uwi?zione ju? na wieki . Jade zosta?a uznana za bohaterk? , a piramida sta?a si? symbolem i przypomina?a co czeka ka?dego , je?eli b?dzie chcia? zagrozi? Edenii .

Jarek - Moc Blaze`a , wesz?a w cia?o Jarek`a . Nagle poczu? jak by sama ?mier? kierowa?a nim . ?miej?c sie maniakalnie ze?lizgn?? si? z piramidy i uruchomi? ca?y sztorm Fatality na jego kumpli wojowników . Nikt nie móg? uciec ?mierciono?nemu sztormowi . Kiedy burza os?ab?a , Sub-Zero sta? z lodowym kolcem przeszywaj?cym jeszcze bij?ce serce Kano , Jax kl?kna? przy dwóch po?ówkach cia?a Kung Lao... Jarek wyko?czy? ich wszystkich...

Jax - Kiedy Jax zaabsorbowa? moc Blaze`a , jego cybernetyczne ramiona rozros?y si? po ca?ym jego ciele , transformuj?c go w pe?nego cyborga . By? ?wiadomy kontrolowania chipa nouronowego który zosta? wszczepiony w jego mózg przez Sektora . W w?ciek?o?ci Jax pokona? Sektora i wzbi? si? na pozycje lidera klanu cybernetycznych ninja - Tekunin .  Nie jest znane czy kiedykolwiek wróci do si? specjalnych

Johnny Cage - Pokona? Blaze`a i moce bogów wstapi?y w niego . Do?wiadczy? wzorstu niesamowitej si?y i m?dro?ci , ale co najwa?niejsze , do?wiadczy? nowego spostrze?enia swojej egzystencji .  Z pomoc? mnichów z Shaolin wyrzek? si? swojego p?ytkiego ?ycia i sta? si? osob? o?wiecon?

Kabal- Ogie? Blaze`a otoczy? Kabala miecze zaczepne i przetransformowa? je w p?omienne ostrza zemsty . Krzy?uj?c je nad g?ow? , Kabal wyzwa? Mavado na szczycie piramidy , ko?cz?c raz na zawsze ich rywalizacje . W epickiej bitwie nie móg? opiera? si? furii Kabala i jego nieludzkiej broni . Mavado który nigdy nie przyzna? si? do pora?ki , widz?c swój koniec , sam pope?ni? Hara-Kiri . Stoj?c na szczycie piramidy Kabal odci?? g?ow? Mavado i uniós? wysoko , tak aby ka?dy móg? zobaczy? , i? lider klanu Czarnego Smoka nie zyje .

Kai - Moc Blaze`a otworzy?a umys? Kai`ego i zosta? on z??czony z istot? bytu . Móg? widzie? bytu sny , z których ka?de królestwo powsta?o . W g??bokiej medytacji Kai pozwoli? swojemu umys?owi w?drowa? po ?wiatach w poszukiwaniu wiedzy . By? ?wiadkiem powstania Shao Khana i jego ostateczn? ?mier? z r?ki Liu Kanga . Widzia? powrót Dragon Kinga i w ko?cu fina?ow? bitw? na piramidzie . Ale gdy Kai zobaczy? w przysz?o?? nie zobaczy?... Nic

Kano - Przez miesi?ce Klan Czerwonego Smoka , trzyma? Kano ukrytego w twierdzy w ska?ach . Jako materia? testowy do nowych eksperymentów maj?cych na celu przekszta?cenie ludzi w smoki , Kano uciek? zamin doko?czyli na nim eksperymentów . Zjednoczony z bosk? energi? Blaze`a , proces ów eksperementu wznowi? si? . Kano zosta? przetransformowany w hybryd? czarnego smoka i cz?owieka

Kenshi - Ogie? Blaze`a wypali? kl?twe która uczyni?a Kenshiego ?lepcem . Nie tylko jego wzrok zosta? przywrócony , lecz jego inne zmys?y zosta?y równie? wyostrzone . Czas mija? jego zmys?y zosta?y zbombardowane uczuciem nie do zniesienia . Kenshi powróci? wi?c do jaskini w górach , gdzie odizolowa? si? w ciemno?ciach w komnatach swej jaskini

Kintaro - Po pokonaniu Blaze`a , piorunuj?cy g?os zaoferowa? Kintaro cztery magiczne miecze . Ka?dy jeden b?dzie wype?niony moc? ka?dego wojownika jakiego Kintaro wybierze . Kintaro zdecydowa? ?e da broni? si?y ognia , lodu , chaosu i porz?dku . Jak potoczone niewidzialn? r?k? , ka?dy z or??y odszuka?o sw? ofiar? i zniewoli?o j? . Dusze wojowników wsi?k?y w miecze i tam ju? pozosta?y . Z mocami Scorpiona , Sub-Zero , Havika i Hotaru nikt nie zmierzy si? z Kintaro i wyjdzie z tego ?ywy...

Kira - Pokona?a Blaze`a i otrzyma?a boskie moce , ale w wirze bitwie Kobra zosta? zabity . Kobra skoncentrowa?a swoje moce na ciele Kobry powoli przywracaj?c go do ?ycia . Kiedy sko?czy?a , poczu? nagle przyp?yw boskiej energii i chcia? zapobiec Kirze rozdzielenia ich wi?zi . Co zamierza? to uczyni? i wr?cz po?ar? si?y ?yciowe Kiry i ukrad? nagrode bycia nie?miertelnym . Nie poczu? wstydu z powodu swej zdrady . Kira by?a s?aba... Powinna pozwoli? mu umrze?... To jest droga Czarnego Smoka .

Kitana - Absorbuj?c moc Blaze`a , Kitana nawiza?a mentalne po??czenie ze Starszymi Bogami i zosta?a ich czempionem . By chroni? prawo?? i spójno?? królestw , uformowa?a tylko kobiec? jednostk? walcz?c? , w której w sk?ad wchodzi?y Jade , Sindel , Sonya i Li Mei . Razem pokona?y si?y ciemno?ci i uwi?zi?y je w Netherrealm na zawsze .


Kobra - Z powodu swojego zwyci?stwa nad Blaze`em - Si?a Kobry wzros?a tysi?c krotnie . W swej smia?o?ci , zarz?da? on od bogów aby uczyni?y go w?adc? królestw . Zgodzili si? , lecz zastrzegli ?e ?aden w?adca nie mo?e istnie? bez swojej wybranki . Kobra wybra? Kir? , by rz?dzi?a u jego boku i Starsi Bogowie przetransormowali j? w boginie ?mierci . W jednym poca?unku Kira wyssa?a ?ycie z Kobry i uczyni?a jego cia?o prochem . Niech historia Kobry b?dzie przestrog? dla ka?dego kto o?mieli si? rz?da? czegokolwiek od bogów...

Kung Lao - Moc zwyci?stwa nad Blaze`m otwar?a portal i Kung Lao znalaz? si? w królestwie Ziemskim setki lat w przesz?o?ci . Jego przodek zgodzi? si? by zamiast niego Kung Lao startowa? w turnieju Mortal Kombat . Kung Lao pokona? Goro i wygra? turniej staj?c si? legend? . W rezultacie Liu Kang nigdy nie sta? si? triumfatorem turnieju .

Li Mei- Wype?niona enrgi? Blaze`a , Li Mei , mia?a jeden cel dla jej nowej mocy . W zem?cie za zniewolenie jej ludzi , wygna?a dusze Quan Chi i Shang Tsunga do obeliska . Uwi?zieni w relikcie musz? ca?y czas odpiera? ataki wrogów przez wieczno?? . Sprawiedliwo?ci w ko?cu sta?o si? zado??

Liu Kang - Moc uwolniona od Blaze`a , z??czy?a cia?o i dusz? Liu Kanga . B?d?c jedno?ci? znów i maj?c moc bogów , skonfrontowa? si? z Raidenem , Liu Kang w epickiem bitwie pokona? swego mentora . Za zgod? starszych bogów , zaj?? jego miejsce jako obro?ca królestwa Ziemskiego

Mavado - Mavado poczu? ogie? Blaze`a , który obudzi? co? w nim . Skupiaj?c swój umys? , odkry? to , i? mo?e kontrolowa? ka?dego kto nosi symbol Czerwonego Smoka . Telepatycznie prowadz?c swój klan w bitwie , Mavado szybko zniszczy? Si?y Specjalne i Klan Czarnego Smoka . Jednak pokonanym wytatuowa? na twarzach symbol Czerwonego Smoka by tak?e i ich kontrolowa? . Jak jego si?y ros?y , Mavado uzyska? pe?n? kontrole nad królestwem Ziemskim

Meat - By? eksperymentem , który uciek? z wierzy Shang Tsunga , zanim zosta? kompletnie uformowany . Kiedy inni wojownicy walczyli , Meat przedosta? si? niezauwa?enie na szczyt piramidy i pokona? Blaze`a . Boska energia przeszy?a jego cia?a daj?c mu moc do przekszta?cania si? . Maj?c mo?liwo?? bycia kim chce , Meat zatraci? swoj? to?samo?? i znikn?? w ciemno?ciach...

Millena - Dla odmiany , moc Blaze`a po??czy? Millen? i Kitane . Kiedy moc opad?a , Millena sta?a si? pi?kna ! Ale Kitana by?a przera?ona gdy odkry?a ?e jej usta pokrywaj? rz?dy wielkich zakrzywionych ostrych z?bów . Zmiany jakie nast?pi?y , pozwoli?y Millenie udawa? Kitan? i w ko?cu odebra? nale?yte jej miejsce w?adczyni Edenii . Uwi?zi?a Kitane , która odda?a si? szale?stwu gdzie? w pa?acowych lochach...

Moloch - Niszczyciel Oni , Moloch , zaabsorbowa? bosk? moc Blaze`a i zosta? przemieniony w Niszczyciela ?wiatów . W ge?cie symbolu swej nowej si?y , skierowa? swoj? pi??? uderzaj?c w piramide , kompletnie niszcz?c ca?? budowle . Moloch pod??y? do Edenii , zostawiaj?c j? jako martwe pustkowie . Poniewa? zniszczy? Edenia?skie portale , Moloch zosta? uwi?ziony i sta? si? ofiar? swoich niszczycielskich rz?dów...

Motaro - Ogie? otoczy? cia?o Motaro . Piek?cy ból przeszy? jego cia?o , kiedy sta? na czubku piramidy . Kiedy wreszcie ogie? znikn?? , Motaro poczu? ?e znów chodzi na czterech nogach ! Kl?twa czyni?ca z minotaurów , centaury - zosta?a odczyniona . Ze wznowionymi si?ami , Motaro powiedzia? ?e rasa Shokan zap?aci srogo za swoj? zdrade .

Nightwolf - Moc któr? Nightwolf otrzyma? pozwoli?a mu na podró?owanie do ?wiata duchów - egzystencje pomi?dzy ?wiatami . Sta? si? ?ywym duchem - ostatecznym szamanem . Nightwolf znalaz? swojego sojusznika Liu Kanga zagubionego w ?wiecie duchów i przewodzi? mu spowrotem do ?wiata ?ywych by znów móg? si? po??czy? ze swym cia?em

Nitara - Prezent boskiej mocy , zmieni? Nitare w krwaw? bogini? krwi . Szale?stwo ogarn??o wojowników walcz?cych u stóp piramidy , lecz ?aden z nich nie umkn?? jej gniewowi . Zaczynaj?c od Shao Khana , zmutowa?a ka?dego by stali si? jej wampirzymi niewolnikami . Z najpot??niejszymi wojownikami we wszech?wiecie pod jej komendami , Nitara i jej niepokonana armia , bardzo ?atwo podbi?a królestwa .

Noob Saibor - Z b?yskiem Blaze zosta? pokonany i Noob Saibot zauwa?y? ?e ju? nie sta? na szczycie piramidy , lecz na ?rodku zaciemnionej areny . Z cieni , nagle , lecz powoli wy?ania?a si? posta? . To by? Sub-Zero , wojownik którym Noob Saibot by? przedtem , zanim zosta? zabity przez Scorpiona . Sub-Zero przyszed? by odzyska? kontrole , nad ich rozdzielon? dusz? . Tych dwoje zacz??o walczy? , lecz ?aden z nich nie móg? uzyska? przewagi nad drugim . I gdy tak walczyli w niesko?czono?? w ko?cu okaza?o si? , i? nie by?o ju? ani Noob`a , ani Sub-Zero , lecz co? nowego...

Onaga - Si?y ciemno?ci pokona?y Blaze`a i Dragon King zgarn?? nagrod? dla samego siebie . Niesko?czon? moc . Natychmiast skupi? si? na jednym , na tym który by? jego najwi?kszym wrogiem : Shao Khanie. Dawno temu Shao Khan ukrad? Onadze Za?wiaty . Teraz Onaga odp?aci si? za t? zdrad? . Shao Khan zosta? pobity prawie na ?mier? , ale Onaga nie chcia? jego szybkiej ?mierci . Rozkaza? Quan Chi i Shang Tsungowi by zawarli uk?ad z by?ym imperatorem . Kiedy Onaga odzyska? swój tron , Shao Khan zosta? je?cem w jego w?asnym lochu torturowany przez tych którzy dawniej byli jego sprzymierze?cami .

Quan Chi - Pokonanie Blaze`a uczyni?o Quan Chi który by? ju? pot??nym czarnoksi??nikiem , kim? o niewyobra?alnej mocy . Strumie? jego energii by? tak pot??ny ?e wch?on?? jego medalion . W swojej arogancji , Quan Chi , zamiast Edenii , zdecydowa? si? na szturm Niebios . Tam skonfrontowa? si? ze mn? , wraz ze starszymi bogami po mojej stronie . Wpad? w pu?apk? , jako kar? , Quan Chi zosta? zamieniony w Kamidogu - ten sam stary medalion który nosi? ze sob? tak wiele lat . Starsi bogowie zakleli przedmiot spowrotem w czasie , dok?adnie w miejsce gdzie Shinnok pierwszy go znalaz? .

Raiden - Bóg piorunów , Raiden , pokona? Blaze`a i wch?on?? jego energi? , która mia?a na celu transdormacje synów Argusa . Jego si?a wzros?a wiele powy?ej innych bogów . Raiden sta? si? symbolem niewypowiedzianej i niewyobra?alnej mocy . Wypuszczaj?c swoj? furi? na królestwa , zniszczy? je wszystkie . Nic ju? nie mog?o zagrozi? królestwu Ziemskiemu .

Rain - Przyrodni brat Daegona i Tavena , Rain - Zaabsorbowa? moc Blaze`a i sta? si? pe?nym bogiem . Nie przypuszcza?em ?e zwyci?sc? oka?e si? syn którego prawdziw? to?samo?? ukrywa?em tak wiele czasu . Nada?em tytu? obro?cy Edenii Rainowi , lecz moja duma z syna by?a nie na miejscu , gdy? on u?y? swoich mocy by zniewoli? Edenie !
I teraz gdy podnios?em go do statutu boga , moim obowi?zkiem jest powstrzymanie go

Reiko - Kiedy boska moc przesz?a przez cia?o Reiko , poczu? ?e jego po??dnie mocy jest wi?ksze ni? kiedykolwiek . Teraz bardziej pot??niejszy ni? nawet sam Shao Khan , Reiko pokona? imperatora i zabra? mu jego he?m . Kiedy w?o?y? go na swoj? g?ow? , jego cia?o z??czy?o sie z he?mem , przemieniaj?c go w bezprecedensowego bestialskiego wojennego lorda

Reptile - Kiedy fala uderzeniowa spowodowana ?mierci? Blaze`a obieg?a krater , piramida na której sta? Reptile zacz??a si? kruszy? . Wyrwa otworzy?a grot? , ods?aniaj?c znajomo zaprojektowany sarkofag . Reptile odczyni? kl?tw? zamykaj?c? artefakt i znalaz? z nim samic? Zaterran . Kiedy si? obudzi?a , Reptile powoli powróci? do swojej cz?owieczej formy . Chwa?a Zaterran powróci w blasku raz jeszcze !

Sareena - Blaze znikn?? , ale moc jego , wkroczy?a w Sareene . Sta?a tak na szczycie piramidy , a? Sub-Zero nie do??czy? do niej . Ogl?daj?c swoje r?ce , odkry?a ?e otrzyma?a dar... Zamra?ania . Sareena skonfrontowa?a si? ze swym dawnym mistrzem Quan Chi i solidnie go zamrozi?a . Sub-Zero i ona ukryli czarnoksi??nika w ?wi?tyni Lin Kuei , gdzie b?dzie wiecznie spoczywa? jako blok lodu .

Scorpion - Kiedy ?ywot swój Blaze sko?czy? . Ogie? wype?ni? dusz? Scorpiona . Jego klan ninja , Shirai Ryu zosta? w pe?ni odrodzony . Liczeni w tysi?cach zakryli ca?? powierzchnie piramidy , czekaj?c na rozkazy Scorpiona . A po?ród nich by? jego syn i ?ona . Ich szcz??cie jednak nie trwa?o d?ugo . Czarnoksi??nik Quan Chi nagle wpad? po?ród nich , chwyci? m?odego syna Scorpiona i znikn?? w portalu prowadz?cym do Netherrealm . W szale Scorpion rozkaza? swemu klanowi znale?? i zabi? czarnoksi??nika . Nie spocznie dopuki jego syn si? nie odnajdzie a Quan Chi nie umrze...

Sektor - Po pokonaniu Blaze`a , moc która przesz?a przez Sektora po??czy?a go z jego znajomymi cybernetycznymi ninja Cyraxem i Smoke . Staj?c si? jedn? my?l? byli po??czeni wstr?tem do cia?a i technologii . Królestwa zanied?ugo b?d? si? trz??? gdy przyjdzie transformacja . Wszyscy si? pok?oni? do nowego boga...

Shang Tsung - Z now? bosk? energi? któr? otrzyma? od Blaze`a Shang Tsung odkry? ?e mo?e zmienia? si? w formy innych . W z?o?ci ?e zwyci?stwo przesz?o mu ko?o nosa , Shao Khan zaatakowa? Shang Tsunga . W jednym ge?cie d?oni? , Shang Tsung przemieni? swego poprzedniego pana w centaura niewolnika . Shang Tsung sta? si? w?adc? Za?wiatów... Nareszcie .

Shao Khan - Blaze nie by? przeciwnikiem dla Shao Khana - Zdobywcy ! Jego si?a wzros?a dziesi?ciokrotnie . Si?y ?wiat?a nie mog?y si? teraz oprze? jego fina?owej inwazji . Zjednoczy? ka?de królestwo z Za?wiatami . Ale jego ostateczny triumf , stanie si? w ko?cu jego upadkiem... Gdy ju? nic nie zosta?o do podbicia , Shao Khan zosta? doprowadzony do ob??du

Sheeva - W momencie zwyci?stwa nad Blaze`m , Sheeva zosta?a o?lepiona b?yskiem ?wiat?a . Kiedy znów otworzy?a oczy , zobaczy?a ?e stoi naprzeciwko starszych bogów . Byli jasno zaalarmowani ?e ani Taven ani Daegon nie uko?czyli misji . Ich poczucie wywo?ane podnieceniem nazaka?o przetransformowa? Sheeve w bogini? zniszczenia . Jedno za drugim królestwo pada?o , gdy u?ywa?a pot??nego kamidogu . Kiedy królestwa si? odrodzi?y , nic nie by?o takie jak dawniej .

Shujinko - Moc Blaze`a wyrwa?a chi z wszystkich walcz?cych i z??czy?a je z dusz? Shujinko . Kiedy bitwa si? sko?czy?a , powsta?o nowe zagro?enie . Jeden wojownik posiada? moc i zdolno?ci ich wszystkich . Shujinko oszala? z nadmiaru mocy . Po zg?adzeniu wszystkich wojowników , wybra? si? na now? misje . Chce wyzwa? starszych bogów by kontrolowa? królestwa .

Sindel - Z moc? boga w niej , Sindel wybra?a odwrócenie morderstwa jej m??a , Jeroda z r?k Shao Khana . Si?gaj?c do niebios , sprowadzi?a jego dusz? spowrotem do Edenii . Zjednoczeni Sindel , Jerod i Kitana , stworzyli triad? sprawiedliwo?ci , by chroni? królestwa od tyranów pokroju Shao Khana .

Smoke - Moce Smoke zawdzi?cza? swoim technologicznym nanobotom . Mikroskopijne maszyny kr??y?y po jego ciele , naprawiaj?c i ulepszaj?c swego w?a?ciciela . Lecz kiedy zjednoczy?y si? z energi? Blaze`a , jego nanoboty o?y?y same dla siebie . Powielaj?c si? na niewyobra?aln? skale , by?o ich w ko?cu tak du?o by skonsumowa? Edeni? , przekszta?caj?c ca?e królestwo w ?yw? mase szarej materii nazywaj?cej si? Smoke...

Sonia - Jako zwyci?szczyni , Blaze zaoferowa? Sonii moc jak? tylko zapragnie . ?wiec?c energi? stan??a na wprost twarzy Kano , który dopiero dotar? na szczyt piramidy . Jej wzrok przeszy? Kano , z ostatnim krzykiem agonii , Kano eksplodowa? w chmur? py?u . Jej ?yczenie sie spe?ni?o . Kano ju? wi?cej nie ?y? . Z jej nowymi mocami , zniszczy?a równie? cz?onków klanu Czarnego Smoka i Czerwonego Smoka , czyni?c miejsce dla nowej ery pokoju .

Stryker - Ogie? Blaze`a wypili? poprzednie pobudki sprawiedliwo?ci Strykera . Nowa moc kr???ca w jego duszy zainspirowa?a go by walczy? ze z?em na swych w?asnych zasadach . Ju? nie b?dzie musia? podlega? prawu.. B?dzie niszczy? z?o z ukrycia z czujno?ci? by nie okazywa? lito?ci dla zbrodni . Uda? si? na odosobnienie by przygotowa? si? na jego pojedy?cz? wojn? ze z?em . Wkrótce wszystkie królestwa b?d? zna?y imi? : Stryker

Sub-Zero - Smoczy Medalion poch?aniaj?c bosk? energie , która by?a zwie?czeniem pokonania Blaze`a . Sub-Zero przesta? by? zwyk?ym wojownikiem , ale lodowym bogiem . By? on jednak?e fauszywym bogiem . Sta? si? bóstwem bez porozumienia ze starszymi bogami , którzy zes?ali swoich avatarów by ?cigali Sub-Zero i zniszczyli go .

Taven - W ko?cu uko?czy? sw? misje zabijaj?c Blaze`a za pomoc? miecza którego mu zostawi?em w ?wi?tyni . Tak jak zaplanowa?em , boska energia wype?ni?a go przekszta?caj?c go w pe?nego boga . Strumie? energii wkrótce przep?yn?? przez zbroj? która podarowa?a mu matka i zosta?a rozproszona po wszystkich walcz?cych . Rezultat mia? pozbawi? ich wszystkich ich specjalnych mocy . Ale Blaze zosta? dawno temu skorumpowany przez ludzi Dragon Kinga . Dlatego w przeciwie?stwie do zamierzonego celu , stali si? jeszcze pot??niejsi ! Misja okaza?a si? pora?k? ! Niech starsi bogowie mi wybacz? !

Jak wida? , niektórzy nie zmieniaj? nic swoimi endingami , a niektórzy zg?adzaj? ca?e ?wiaty . Które zako?czenie Wam si? podoba i daje do my?lenia ?

Zniszczenie Ca?kowite : Blaze , Drahmin , Frost , Havik , Nitara , Shao Khan , Sheeva ,

Reszta postaci albo ma :
-> niepewne endingi czyli
1 ) By? mo?e po zasiadni?ciu na tronie Za?wiatów zniszczy wszystko
2 ) Nie wiadomo co zrobi? z pot?g?
-> endingi mówi?ce o pot?dze , lecz nie wykraczaj?ce poza Edenie czy Za?wiaty ( Baraka , Reptile , Chameleon , Smoke itd )
-> endingi które tocz? si? w okó? osobistych zemst
-> endingi ratuj?ce ?wiat
-> endingi nic nam nie mówi?ce i dziwne ;-)

Pozdrawiam

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Rell

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 223
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 23, 2007, 12:18:52 pm »
Respekt ze Ci si? chcia?o tyle pisa? 8)
Po przeczytaniu endinga Nooba zg?upia?em xD o oco chodzi z Subem i Noobem mysla?em, ze to bracia a oni jakas rodzielon? dusz? maj? ;|

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Zako?czenia
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2007, 12:48:40 pm »
Wielkie brawo dla Ciebie Adept. Dla wielu Kombatantów sie to przyda :D

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 23, 2007, 01:15:12 pm »
:) Ciekawe s? niektóre zako?czenia , jak np. Ermac jako armia . Mnie te? ciekawi w jaki sposób Shao Khan odebra? Onadze Za?wiaty ?

I jak s?dzicie kto w Armaggedonie oka?e si? czempionem ? Najbardziej prawdopodobne jest to , i? b?dzie to : Taven - Gdy? , nie zmieni si? wiele oprócz si?y wszystkich wojowników , tak ?e w nast?pnej cz??ci b?d? walki ju? nie wojowników , a pó?-bogów - A to ju? kawa? porz?dnej nowej historii akurat na kolejn? cz??? ;-)

Raina historia te? jest prawdopodobna , gdy? nic nie mówi nam wi?cej , ponad to ?e zrobi? co? , co by by?o dobr? histori? na kolejn? cz??? ( Gdy? nie wiadomo jakie pobudki mia? Rain )

Scorpion te? ma kawa? dobrej fabu?y , mo?e w ko?cu zabije Quan Chi i odzyska rodzine .

Historia Strykera jak i Kenshiego , za to daje nam przedsmak , ale nie ods?ania przysz?o?ci tych dwóch . Tak jak by ich chwila mia?a dopiero nadej??... Nadej?? w kolejnej cz??ci .

Historia Sub-Zero jest podobna do Raina , zrobi? co? co niespodoba?o si? bogom i konflikt tego typu to doskona?a fabu?a na kolejne cz??ci .

Ermac jako armia te? jest dobrym materia?em . Ogl?da?em kiedy? tak? flashówk? gdzie wojownicy walczyli w hord? Noob Saibotów , pomy?la?em dlaczego by nie zast?pi? ich armi? Ermaców :P


Jednak chyba naistotniejszym faktem jest to , ?e gdyby Quan Chi nie wygra? z Blaze`m , to nie zosta? by zamieniony w medalion i cofni?ty w czasie do miejsca gdzie Shinnok znalaz? go po raz pierwszy . A gdyby Shinnok nie znalaz? tego medalionu , to historia potoczy?a by si? inaczej . Tak ?e albo ja czego? nie rozumiem , albo swoim endingiem Quan Chi udowodni? ?e to on jednak musia? pokona? Blaze by historia zatoczy?a ko?o .

Co my?licie ? No chyba ?e ju? znamy zwyci?zc? , a ja na darmo si? produkuje  :)

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Mkmaniak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 615
 • MK4 advancet fighter
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 23, 2007, 07:05:02 pm »
Ja nigdy nie interesowa?em si? histori?. Teraz widz?, ?e dobrze zrobi?em, bo mnie to ju? si? wszystko pomyli?o tzn. pomiesza?o, ale historia zawi?a, wi?c wydaje mi si?, ?e to chyba dobrze. :wink:
MKMANIAK

Offline Maniak

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 915
 • Płeć: Mężczyzna
 • W?a?ciciel strony mkpl
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Polska
Zako?czenia
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 24, 2007, 08:27:53 am »
Dla mnie hista jest wa?niejsza, to ona  trzyma?a dla mnie ten ca?y klimat. Lecz od czasów MK5. Troszk? si? pogorszy?a. Zacze?a si? bardzo komplikowa? i nie zgadza? ze sob?.

Offline Hero

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 773
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 24, 2007, 10:07:00 am »
Historia oprócz klimatu nadaje w pewnym sensie te? grywalno??, bo o wiele lepiej si? gra, wiedz? kim si? gra  :P

Wed?ug mnie historia si? spieprzy?a w po?owie MK: Deception, bo przedtem by?a ciekawa i w miar? zaskakuj?ca, w cale si? tak jeszcze nie gubi?a, przyjemnie si? czyta?o te wszystkie biosy i zako?czenia  :roll:

Offline Mkmaniak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 615
 • MK4 advancet fighter
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 24, 2007, 01:03:48 pm »
Mo?e? Nie wiem, bo nie czyta?em, ?eby sprawdzi? musia?bym znowu cofa? si? do MK1 i przechodzi? wszystkimi i poznawa? wszystkich, no, ale mi, mi si? poprostu nie chce.
Wiem leniem jestem, ale wystarczy mi to co mam, a mam fajnego mortala w którego fajnie si? gra. :wink:
MKMANIAK

Offline Sim

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 650
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2008, 04:02:11 am »
Najbardziej mnie ciekawi jaki ending ma Shinnok, bo zabrak?o go :P
A tak w ogóle najbardziej podoba mi si? ending Blaze'a :twisted: Shujinko i Scorpiona ;)

Offline Mkmaniak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 615
 • MK4 advancet fighter
  • Zobacz profil
Zako?czenia
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 05, 2008, 12:51:42 pm »
Je?eli chodzi o to, który mi si? podoba najbardziej to zdecydowanie Baraki. Nie tylko za to, ?e to narazie moja ulubiona posta?, ale za to równie?. No, ale prawdziwym powodem jest to, ?e Baraka ma te swoje ostrze?ka i ich wyko?ystanie mi si? spodoba?o. No, a królow? Mileena? Heh, ja kiedy? my?la?em, ?e oni s? rodze?stwem, ale zw?tpi?em, jak dowiedzia?em si?, ?e nie ma mi?dzy nimi zgody. Aaa tam. Nie wiem ju? nic, mog?oby to by? troszk? prostrze.
MKMANIAK

Offline Martins

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 304
 • Płeć: Mężczyzna
 • Debe?ciak Team
  • Zobacz profil
Odp: Zako?czenia
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 14, 2010, 01:39:56 am »
Kurde, dopiero teraz znalaz?em ten temat. Ju? zapomnia?em wi?kszo?? z tych endingów, a niektóre to faktycznie kozaki. Fajny jest Smoke'a, lubi? takie dziwad?a.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2010, 02:08:48 pm wysłana przez Martins »
Pokurwi?o mnie!!!

Offline Kazak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 111
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Zako?czenia
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 16, 2010, 05:42:27 pm »
Ending Smoke'a mi si? w?a?nie w ogóle nie podoba. Bez sensu jest. Podoba?y mi si? endingi Scorpiona, Cyraxa i Noob Saibota, ale szczerze mówi?c wola?bym, ?eby Noob sko?czy? tak jak mówi? to Sub Zero w konque?cie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2010, 10:07:44 pm wysłana przez Kazak »

Offline Martins

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 304
 • Płeć: Mężczyzna
 • Debe?ciak Team
  • Zobacz profil
Odp: Zako?czenia
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 16, 2010, 07:34:51 pm »
Ending Smoke'a mi si? w?a?nie w ogóle nie podoba. Bez sensu jest. Podoba?y mi si? endingi Scorpiona i Noob Saibota, ale szczerze mówi?c wola?bym, ?eby Noob sko?czy? tak jak mówi? to Sub Zero w konque?cie.

Czyli?
Pokurwi?o mnie!!!

Offline Kazak

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 111
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Zako?czenia
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 16, 2010, 09:57:54 pm »

Offline Gor0

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 283
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Zako?czenia
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2010, 09:20:49 am »
Niektóre endingi s? spoko tylko szkoda ?e nie zrobili obrazków i napisów tylko  animacje trenujacego wojownika
Walczy stylami shokan i kuatan. Przed laty pokona? Kung Lao. Niezwyci??ony od pi?ciuset lat.

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
24 Odpowiedzi
9724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2008, 09:35:22 pm
wysłana przez Mkmaniak